Administratë Publike
Specializim: Shkenca Politike

Qëllimi dhe profili i programit

Studentët tanë gjatë tri viteve të studimit do të përmirësojnë aftësitë e tyre në menaxhim, analizë të politikave, ekonomi dhe metoda kuantitative. Të diplomuarit tanë do të jenë të përgatitur për të dhënë kontributin e tyre në hartimin e politikave dhe në menaxhimin e burimeve njerëzore në organizata publike, private dhe jofitimprurëse. Programet tona ndërlidhin teorinë me praktikën, që është edhe parakusht për fitimin e shkathtësive, njohurive dhe aftësive të duhura për karrierë në administratën publike. Departamenti i AP për të realizuar program e tij në mënyrë më të plotë do të hyjë në bashkëpunim me institucionet shtetërore në Republikën e Kosovës në nivel qendror dhe lokal si dhe me sektorin jofitimprurës. Ky bashkëpunim në rend të parë do të realizohet me punën praktike (internship) që do të mundësojë ndërlidhje të njohurive të fituara teorike me praktikën. Programi ynë është në përputhje me ndryshimet që ndodhin në kornizën ligjore e institucionale dhe në tregun e punës në Republikën e Kosovës dhe në regjion. Pos punës praktike, studentët do të angazhohen edhe në ativitete për kërkimin dhe hulumtimin e informatave dhe dukurive që lidhen me çështjet e qeverisjes, menaxhimit dhe politikat publike dhe sociale në të gjitha nivelet.

Rezultatet e pritshme

Pas përfundimit të programit, studenti do të jetë në gjendje të:
Aplikojë shkathtësi esenciale politike dhe diplomatike;
Aplikojë sisteme të ndryshme të qeverisjes, të politikës të brendshme dhe të jashtme, si dhe të institucioneve të ndryshme politiko- administrative;
Të zbatojë standarde politike ndërkombëtare dhe ti bartë ato në politikat vendore;
Të njohë dhe të kuptojë sistemin politik dhe diplomatik global dhe funksionimin e tij;
Të punojë në mënyrë efektive si individ dhe në punë ekipore;
Komunikojë në mënyrë efektive dhe të ketë reflektim kritik në fushën e disiplinës së gjerë.

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS-të, orët për semestër)
Studimet zgjasin 3 vite me gjithsej 6 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-ve është 180. Gjashtë semestra përbëhen nga 4 lëndë të obligueshme dhe një lëndë zgjedhore. Për secilën lëndë zgjedhore studentët mund të zgjedhin nga së paku dy lëndë të tilla varësiht nga interesimi i tyre akademik. Kreditë korrespondojnë me 25-30 orë, ligjërata, mesime speciale individuale dhe kolektive, seminare, ushtrime, kolekfiume, praktika profesionale, detyra te kursit dhe provime perfundimtare, si dhe forma te tjera te punes mesimore. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për rreth 1500-1800 orë në vit.

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Baçelor në Administrate Publike me specializim në Shkenca Politike.

Viti I

Metodat dhe teknikat hulumtuese ne AP

Fusha e administratës publike është ndërdisiplinore në kuptimin që ajo prek një sërë çështjesh dhe fushash hulumtuese. Me gjithë këtë mbulim të gjerë, bazat e koncepteve, proceset dhe epistemologjia e përfshirë në kryerjen e hulumtimeve dhe analizave nuk ndryshojnë midis administratës publike dhe fushave të tjera të shkencave sociale. Lënda do të fokusohet kështu në formulimin e pyetjeve, zgjedhjen e metodave analitike, zhvillimin e konkluzioneve dhe rekomandimeve për të kuptuar dhe përdorur metodologjinë kërkimore në administratën publike.

Menaxhmenti ne administrate publike

Menaxhimi i Administratës Publike përfshinë njohuri nga fusha e menaxhimit, të kuptuarit e menaxhimit, nocionet dhe parimet e administratës publike duke përfshirë rolin dhe rëndësinë e administratës publike në shoqëri. Për më tepër, lënda mëton të sqarojë hierarkinë funksionale brenda administratës publike si dhe menaxhimin efikas në sektorin publik. Lënda siguron informacione lidhur me rëndësinë dhe raportin e administratës publike me pushtetin shtetëror.

Hyrje ne administrate publike

Studentët do të mund të zhvillojnë njohuri më të mirë të raportit ndërmjet tre lëmenjve të qeverisjes: ekzekutivit, legjislativit dhe gjyqësorit dhe mënyrës se si ato funksionojnë në një shoqëri demokratike. Aspektet kryesore që do të diskutohen gjatë semestrit janë: teoritë organizative, diferenca ndërmjet organizatave publike dhe atyre private, procesi i politikave publike, procesi vendimmarrës në sektorin publik dhe gjithashtu një analizë krahasuese e strukturave politike dhe administrative të ndryshme.

Gjuhe angleze

Gjuhe angleze

Hyrje ne ekonomi

Kjo lëndë ofron një trajtim bazë të teorisë dhe institucioneve ekonomike. Lënda ndahet në dy segmente të gjera: mikroekonomi dhe makroekonomi. Mikroekonomia analizon bashkëveprimet e konsumatorëve individualë (familjarë) dhe të prodhuesve (firmave) në tregjet specifike. Makroekonomia, nga ana tjetër, fokusohet në nivel shtetëror, duke shqyrtuar përcaktimin e variablave të rëndësishme shtetërore, të tilla si niveli dhe shkalla e rritjes së prodhimit të brendshëm bruto (produkti), shkalla e inflacionit, niveli i papunësisë, si edhe flukseve të importeve dhe eksporteve dhe bilancin e tregtisë.

Hyrje ne ekonomi

Kjo lëndë ofron një trajtim bazë të teorisë dhe institucioneve ekonomike. Lënda ndahet në dy segmente të gjera: mikroekonomi dhe makroekonomi. Mikroekonomia analizon bashkëveprimet e konsumatorëve individualë (familjarë) dhe të prodhuesve (firmave) në tregjet specifike. Makroekonomia, nga ana tjetër, fokusohet në nivel shtetëror, duke shqyrtuar përcaktimin e variablave të rëndësishme shtetërore, të tilla si niveli dhe shkalla e rritjes së prodhimit të brendshëm bruto (produkti), shkalla e inflacionit, niveli i papunësisë, si edhe flukseve të importeve dhe eksporteve dhe bilancin e tregtisë.

Mardhenjet publike

Marrëdhëniet publike kanë të bëjnë me praktikën e menaxhimit dhe shpërndarjes së informacionit ndërmjet një individi ose një organizate dhe publikut. Kjo lëndë ka të bëjë me zhvillimin e vlerësimeve teorike dhe praktike të strategjive të komunikimit masiv që synojnë formësimin e perceptimeve të ndryshme të publikut mbi organizatat, personat, apo çështjet. Lënda analizon marrëdhëniet publike, problemet dhe formulimin e zbatimit të strategjive të qëndrueshme për të zgjedhur problemet.

E drejta kushtetuese

E drejta kushtetuese studion raportet shoqërore politiko juridike të një shteti, ndarjen e pushtetit shtetëror analizimin e të të drejtave dhe lirive themelore të individit. Ajo gjithashtu studion raportin e pushteteve në demokraci (legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori). Me theks të posaçëm institucionet kryesore të shtetit dhe parimet e ndërtimit të tyre.

Fillet e se drejtes

Objekt studimi kanë të drejtën dhe shtetin si dhe ofrojnë njohuri fillestare dhe thelbësore lidhur me nocionet shtetërore dhe juridike, si dhe ligjshmëritë e këtyre dukurive të cilat paraqesin objektin e shqyrtimeve tona. Fillet e së drejtës këto nocione dhe ligjshmëri i nxjerr nga studimet dhe arritjet shkencore të fushave përkatëse konkrete, duke marrë atë që paraqet të veçantën, natyrisht duke u shërbyer me metodën deduktive dhe induktive, dmth prej të veçantës në atë të përgjithshme dhe anasjelltas.

E drejta Administrative 1

E drejta administrative I, ofron njohuritë themelore si shkencë dhe si degë e sistemit juridik. Ajo në kuptimin e gjerë përkufizohet si terësi e normave juridike me të cilat përfshihet rregullimi i pozitës dhe funksionimi i organeve të administratës përgjithësisht, pa dallim mga veçoritë specifike të institucioneve të ndryshme të administratës shtetërore; raportet e administratës me organet e tjera të pushtetit shtetëror; punët administrative, organizatat administrative, etj.

Vlera dhe etika ne administrate publike

Lënda studion etikën dhe transparencën në Administratën Publike, dokumentet kombëtare dhe ndërkombëtare, të kuptuarit e të drejtave dhe përgjegjësive, kryerjen me përgjegjshmëri të detyrave, të kuptuarit e së mirës dhe së keqes të punonjësit të administratës publike në shërbim të qytetarit, etj.

Psikologji

Kjo lëndë studion dukuritë psikike të brendshme të njerëzve, personalitetin e tyre, proceset intelektuale, proceset emocionale ku ka për bazë ndjenjat e njerëzve, proceset motivuese ku ka të bëjë me motivimin e njeriut në arritjen e objektivave të caktuara, të njohurit e proceseve kognitive që luajnë rol të rëndësishëm gjatë përditshmërisë.

Vitit II

Veprimtari zyre

Kjo lëndë e ka rolin dhe rëndësinë praktike në kuptimin e pajisjes me të dhëna në zyrë, funksionimi cilësor i zyrës si një parakusht themelor i veprimtarisë së administratës publike, ambienti në zyrë, organizimi i punës në zyrë, etj.,

E drejta administrative 2

Lënda, E Drejta Administrative II, ofron njohuritë e përgjithshme teorike dhe praktike për administratën, funksionin e saj në njërën anë si veprimtari shtetërore dhe në anën tjetër si veprimtari shërbyese, aktet administrative, marrëdhëniet ndërmjet qytetarëve dhe administratës shtetërore, kontrollin mbi administratën, vetëqeverisjen lokale, organizimin e organeve të administratës në disa vende të botës, si dhe organizimin e administratës në Republikën e Kosovës.

Politikat publike dhe administrata

Lënda do te trajtojë një numër të çështjeve që kanë të bëjnë me politikat publike, duke filluar nga ajo se si ndërveprojnë politika dhe politikat, cilat janë vlerat dhe ideologjitë që animojnë debatet përreth politikave publike, cila është fuqia ose pafuqia e tregjeve, qeverive dhe komuniteteve si zgjedhës të problemeve të shoqërisë, cilat janë karakteristikat kryesore të procesit vendimmarrës, si ka ndryshuar ky proces historikisht.

E drejta financiare

Lënda përmban tërësinë e dispozitave juridike, me anë të të cilave rregullohen marrëdhëniet financiare-juridike, që krijohen gjatë mbledhjes, ndarjes dhe shpenzimit të mjeteve me të cilat plotësohen nevojat mbarëshoqërore. Ajo gjithashtu studion marrëdhëniet shoqërore që zhvillohen gjatë veprimtarisë financiare të shtetit dhe institucioneve të tjera juridike-publike.

Menaxhimi dhe ruajtja e informacionit

Pajisja e studenteve me njohuritë për informacionin, kuptimin, ruajtjen, mbrojtjen, klasifikimin, deklasifikimin dhe agjencitë e sigurimit te informacionit të klasifikuar si dhe përgatitja e tyre për aplikimin e këtyre njohurive në terren, etj.

E drejta europiane

Lënda përfshinë njohuri bazike të drejtave në kuadër të Unionit Evropian dhe Këshillit të Evropës, strukturën komplekse institucionale të Unionit Evropian dhe Komunitetit Evropian, njohuri nga fusha e të drejtave të njeriut duke u përqendruar në sistemin evropian të të drejtave të njeriut, gjithashtu, do të përfshihen edhe njohuri mbi të drejtat e njeriut në Kosovë sipas legjislacionit në fuqi.

Zgjidhja paqesore e konfliktit

Lënda i studion procedurat gjyqësore dhe jashtëgjyqësore për zgjidhjen e kontesteve midis shteteve. Në të përpunohet roli i negociatave, mediacioni dhe roli i Kombeve të Bashkuara në zgjidhjen paqësore të kontesteve ndërkombëtare. Ky kurs e studion edhe sistemin e arbitrazhit ndërshtetëror ad-hok dhe atë në kuadër të tribunaleve tanimë të formuara si Irani- USA, Klejms tribunali dhe ICSID. Do të studiohen edhe praktikat dhe procedurat e zgjidhjes së kontesteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, në të drejtën tregtare dhe të drejtën e detarisë.

Procedure administrative

Studimi i lëndës Procedura Administrative përfshinë tri fusha të veçanta; procedurën administrative, konfliktin administrativ dhe kundërvajtjet. Këto tri fusha përbëjnë objektin themelor të studimit të së ashtuquajturës pjesës formale (procedurale) të drejtës administrative. Fusha e parë përfshinë: rëndësinë, zhvillimin dhe parimet e procedurës administrative. Konflikti administrativ dhe Kundërvajtja administrative përfshin atakimin e vendimeve të organeve të administratës dhe shqiptimin e denimeve përmes organeve gjyqësore.

Partneriteti publiko privat

Përmbajtja fillon me një vështrim të tipologjisë së partneriteteve publike-private. Nëpërmjet studimeve të llojeve të ndryshme të këtyre partneriteteve, lënda ka për qellim të nxjerrë në pah strategjitë e firmave private dhe agjentëve publikë. Ajo ka të bëjë me eksplorimin e përdorimit aktual të partneriteteve publike-private globalisht. Partneriteti publiko-privat është mënyrë e financimit nëpërmjet të cilit një autoritet publik fton kompani private për të financuar dhe menaxhuar një pajisje e cila kontribuon në shërbim publik.

E drejta e punes

Lënda pasqyron zhvillimet e rëndësishme doktrinore e legjislative që kanë ndodhur në lëmin e marrëdhënieve juridike të punës. Vëmendje e veçantë u kushtohet çështjeve që lidhen me tregun e punës, kontratat individuale, mbrojtjen në punë, përgjegjësitë juridike që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, pagat, ndryshimin dhe përfundimin e marrëdhënies së punës, mosdiskriminimin në punë, kontratat kolektive dhe zgjidhjen e konflikteve në punë.

Informatika ne administrate publike

Lënda në fjalë trajton njohuritë bazë për përdorimin e teknologjisë informative në administratën publike. Njohuritë nga fusha e teknologjisë informative janë bërë imperativ gjithnjë e më i madh i jetës shoqërore. Trendi i tanishëm zhvillimor nuk mund të mendohet pa njohuri të bollshme nga kjo fushë. Objektivi i reformës në Administratën Publike e sidomos digjitalizimi i saj si synim i ardhshëm nuk do të imagjinohej pa shkollim dhe përgatitje të duhur nga kjo fushë.

Bazat e sigurise ne administrate publike

Lënda “Siguria në administratën publike” trajton organizatat ndërkombëtare, me theks të posaçëm OKB-në dhe rolin e saj në sigurinë ndërkombëtare, NATO-në dhe rolin e saj në fushën e sigurisë, Integrimet Evropiane dhe rëndësia e tyre në fushën e sigurisë, pastaj dukuritë negative që ndikojnë në fushën e sigurisë, si krimi i organizuar, terrorizmi, korrupsioni, etj.

Teknike legjislative

Lënda shtjellon teknikat e hartimit të ligjeve dhe akteve të tjera juridike, iniciativave legjislative për hartimin e ligjeve dhe akteve të tjera juridike, metodat e interpretimit të normave juridike, teoritë për interpretimin e normave juridike, nocionin e referimit të akteve juridike si dhe ofrimin e ndihmës juridike.

Viti III

Shkrim akademik

Shkrimi akademik është një lëndë mësimore teorike dhe praktike, që merret me teorinë dhe me praktikën e procesit të shkrimit funksional, ose, thënë në mënyrë të figurshme, me arkitekturën e tij. I vështruar nga ky aspekt, shkrimi akademik mund të konsiderohet metodologji e shkrimit funksional. Kjo lëndë synon të zhvillojë mendimin kritik dhe krijues si gjatë leximit, ashtu dhe gjatë shkrimit. Lehtësimi, procesi, teknikat dhe kënaqësia e të shkruarit përbëjnë qëllimin kryesor të saj.

Hyrje ne shkencat politike

Lënda shtjellon konceptet bazë si: politika, pushteti, autoriteti, legjitimiteti, shteti, sovraniteti, kombi, regjimet politike, institucionet politike, partitë politike, demokracia, kultura politike, interesi, shoqëria civile, idetë politike dhe ideologjitë politike.

Bazat e diplomacise

Lënda trajton konceptet themelore të politikës së jashtme, teoritë e diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Gjithashtu do të trajtojë mënyrat e hartimit të politikës së jashtme, njohuritë mbi ministrinë e punëve të jashtme duke përfshirë strukturën dhe veprimtarinë e saj.

E drejta konsullore

Kjo lëndë jep njohuri bazike nga fusha e së drejtës konsullore si pjesë e së drejtës ndërkombëtare, e në veçanti njohuri mbi misionet konsullore, vendosjen dhe instalimin e zyrave konsullore në shtetin e pranimit, funksionimin e tyre dhe zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve të shtetit dhe të dërgimit në organizimin e brendshëm të zyrave konsullore, si dhe në mbrojtën e interesave të shtetasve të shtetit të dërgimit në shtetin e pranimit.

Sistemi politik i Kosoves

Çështjet që trajtohen në këtë lëndë në mes tjerash janë: konteksti historiko-politik i çështjes së Kosovës dhe proceset e shtetndërtimit në Kosovë, krijimi dhe funksionimi i institucioneve të administrimit ndërkombëtar dhe i institucioneve të vetëqeverisjes lokale në periudhën kalimtare 1999-2008, organizmi dhe funksionimi në praktikë i pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor.

Institucionet dhe politikat e BE-se

Botërore. Lënda ka për qellim të trajtojë elementet më të rëndësishme të këtij procesi, duke u fokusuar në fazat e ndryshme të zhvillimit të tij. Lënda do të fokusohet në institucionet e BE-së, krijimin e tyre, perspektivat e zhvillimit dhe ndryshimet kryesore. Do të trajtohen politikat e BE-së dhe në veçanti ato të zgjerimit. Të gjitha këto tema do të trajtohen në kuadër të ndryshimeve që e ushqejnë aktualitetin e Bashkimit Evropian, qoftë në aspekt institucional apo në definimin e politikave të përbashkëta.

Partite politike dhe sistemet zgjedhore

Kjo lëndë do të trajtojë historikun e lindjes së partive politike, zgjedhjeve dhe demokracisë. Gjithashtu do të trajtohen arsyet pse lindin partitë politike, çfarë e përcakton suksesin dhe dështimin e tyre, cilat janë shkaqet dhe pasojat e ndryshimit të rregullave të ndryshme elektorale. Gjithashtu, lënda do të trajtojë rolin e partive politike si urë ndërlidhëse ndërmjet shoqërisë civile dhe pushtetit shtetëror duke shpjeguar dinamikën e partive politike dhe zgjedhjeve nga një aspekt krahasues ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe demokracive perëndimore.

E drejta nderkombetare publike

Në kuadër të kësaj lënde shpjegohet nocioni i së drejtës ndërkombëtare publike, emërtimi, përkufizimi, subjektet e së drejtës ndërkombëtare publike. Programi i lëndës “E Drejta Ndërkombëtare Publike’’ do të fokusohet edhe në raportet juridiko-publike me element të jashtëm, raportet juridiko – civile me element të jashtëm si dhe në sferën e të drejtave të njeriut. Në sferën normative do të shpjegohet kodifikimi i së drejtës ndërkombëtare publike; fuqia juridike e akteve të institucioneve ndërkombëtare, mënyrat e fitimit të shtetësisë dhe njohjes së shtetësisë si dhe njohjes ndërkombëtarë të shtetësisë etj..

E drejta publike

Lënda trajton parimet e përgjithshme të së drejtës publike, burimet e saj, institucionet kryesore dhe lidhshmëria e tyre. Gjithashtu do të përfshihet edhe e drejta kushtetuese në Kosovë dhe e drejta administrative, funksionet e Kushtetutës dhe të Drejtës Kushtetuese, parimet kushtetuese, të drejtat elementare, bazat kushtetuese të administratës, procedurat administrative dhe mbrojtja ligjore

Organizatat nderkombetare

Kjo lëndë e studimit përfshinë: teoritë e organizatave ndërkombëtare, Kombet e Bashkuara (organet kryesore, misionet paqeruajtëse, si dhe agjencitë e specializuara), organizatat politike / ushtarake dhe organizatat rajonale. Kjo lënde gjithashtu fokusohet mbi çështjet e qeverisjes globale në sistemin ndërkombëtar, mbi atë se si organizatat ndërkombëtare përdoren në nivele të ndryshme të qeverisjes në sistemin ndërkombëtar për të zgjedhur çështje ndërkombëtare, problemet e bashkëpunimit në sistemin ndërkombëtar dhe se si institucionet janë projektuar, ndërtuar për të kapërcyer këto problem.

Bazat e protokollit

Baza e protokollit do t’i përfshijnë njohuritë për nivelin e organizimit politik, natyrën e këtij organizimi dhe cilësinë e kulturës politike të një shoqërie. Përmes protokollit krijohet atmosferë dhe kornizë për politikë. Protokolli është një efekt refleksiv i organizimit politik të një shoqërie. Përderisa mënyrat e mira të sjelljes, në kontaktet e përditshme me njerëz të ndryshëm, duhet të jenë të vazhdueshme, protokolli është një drejtim i këtyre rregullave që përshkruan mënyrat e mira të sjelljes në jetën zyrtare dhe në ceremonitë protokollare.

Qeverisja lokale

Lënda trajton të drejtën e vetëqeverisjes lokale e cila garantohet dhe rregullohet me kushtetutë dhe ligj. Gjithashtu do të zbërthehet veprimtaria e organeve të qeverisjes lokale bazuar në Kushtetutë dhe në ligjet e Republikës së Kosovës si dhe në Kartën Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale. Karta Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale do të trajtohet në veçanti duke u përqendruar në parimet e qeverisjes së mirë, transparencës, efikasitetit dhe efektivitetit në ofrimin e shërbimeve publike, duke u kushtuar kujdes të veçantë nevojave dhe brengave specifike të komuniteteve që nuk janë shumicë dhe pjesëtarëve të tyre. Po ashtu do të shpjegohen kompetencat e komunës si njësi themelore e qeverisjes lokale.

Media dhe politika

Lënda shqyrton mënyrën e difuzionit të informacioneve, si mediet vendosin se cili duhet të jetë lajmi, se si e raportojnë atë, cili është impakti në opinion dhe gjithashtu në sistem politik. Kjo lëndë do të shqyrtojë ndërveprimet mes medieve dhe institucioneve politike, aktorëve dhe proceseve në dritën e teorive të gazetarisë së komunikimit dhe politikës praktike. Temat kryesore kanë të bëjnë me atë se çfarë roli kanë mediet për një funksionim të mirë të demokracisë, çfarë niveli njohurie politike duhet të pritet nga qytetarët.