Administratë Publike
Specializim: Shkenca Politike dhe diplomaci

Qëllimi dhe profili i programit

Studentët tanë gjatë tri viteve të studimit do të përmirësojnë aftësitë e tyre në menaxhim, analizë të politikave, ekonomi dhe metoda kuantitative. Të diplomuarit tanë do të jenë të përgatitur për të dhënë kontributin e tyre në hartimin e politikave dhe në menaxhimin e burimeve njerëzore në organizata publike, private dhe jofitimprurëse. Programet tona ndërlidhin teorinë me praktikën, që është edhe parakusht për fitimin e shkathtësive, njohurive dhe aftësive të duhura për karrierë në administratën publike. Departamenti i AP për të realizuar program e tij në mënyrë më të plotë do të hyjë në bashkëpunim me institucionet shtetërore në Republikën e Kosovës në nivel qendror dhe lokal si dhe me sektorin jofitimprurës. Ky bashkëpunim në rend të parë do të realizohet me punën praktike (internship) që do të mundësojë ndërlidhje të njohurive të fituara teorike me praktikën. Programi ynë është në përputhje me ndryshimet që ndodhin në kornizën ligjore e institucionale dhe në tregun e punës në Republikën e Kosovës dhe në regjion. Pos punës praktike, studentët do të angazhohen edhe në ativitete për kërkimin dhe hulumtimin e informatave dhe dukurive që lidhen me çështjet e qeverisjes, menaxhimit dhe politikat publike dhe sociale në të gjitha nivelet.

Rezultatet e pritshme

Pas përfundimit të programit, studenti do të jetë në gjendje të:
Aplikojë shkathtësi esenciale politike dhe diplomatike;
Aplikojë sisteme të ndryshme të qeverisjes, të politikës të brendshme dhe të jashtme, si dhe të institucioneve të ndryshme politiko- administrative;
Të zbatojë standarde politike ndërkombëtare dhe ti bartë ato në politikat vendore;
Të njohë dhe të kuptojë sistemin politik dhe diplomatik global dhe funksionimin e tij;
Të punojë në mënyrë efektive si individ dhe në punë ekipore;
Komunikojë në mënyrë efektive dhe të ketë reflektim kritik në fushën e disiplinës së gjerë.

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS-të, orët për semestër)
Studimet zgjasin 3 vite me gjithsej 6 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-ve është 180. Gjashtë semestra përbëhen nga 4 lëndë të obligueshme dhe një lëndë zgjedhore. Për secilën lëndë zgjedhore studentët mund të zgjedhin nga së paku dy lëndë të tilla varësiht nga interesimi i tyre akademik. Kreditë korrespondojnë me 25-30 orë, ligjërata, mesime speciale individuale dhe kolektive, seminare, ushtrime, kolekfiume, praktika profesionale, detyra te kursit dhe provime perfundimtare, si dhe forma te tjera te punes mesimore. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për rreth 1500-1800 orë në vit.

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Baçelor në Administrate Publike me specializim në Shkenca Politike.

Viti I

Hyrje në administrate publike
Hyrje në shkenca politike
Shkrim akademik
Gjuhë Angleze 1
Marrëdhënie me publikun
Metodat dhe teknikat hulumtuese
Hyrje në të drejtë
Bazat e Statistikës
Gjuhë angleze 2
Lëndët zgjedhore
Administrimi i punës në zyrë

.

Menaxhimi i protokollit

.

Hyrje në ekonomi

.

Vitit II

E drejta administrative
E drejte kushtetuese
Politikat publike dhe administrata
E drejta e punës
Procedura administrative
Organizimi dhe menaxhimi i administratës
E drejtë financiare
Hyrje në marrëdhënie ndërkombëtare
Lëndët zgjedhore
Qeverisje lokale

.

Menaxhimi i organizatave jo qeveritare

.

Administrata e BE-së

.

Media dhe politika

.

Viti III

Politika krahasuese
Analiza e politikave publike
Bazat e diplomacisë
Klinika Administrative (Praktika)
Teoria dhe praktika e diplomacisë
E drejta ndërkombëtare publike
Institucionet dhe politikat e BE-së
Punim diplome
Lëndët zgjedhore
Politika e Jashtme

.

Sociologji Politike

.