Arkitekturë

Fakultetii i Arkitekturës synon të stimulojë anën krijuese dhe artistike të vetë Arkitekturës dhe studentëve të saj, duke gjeneruar njëkohësisht një marrëdhënie të vlefshme mes njohurive teorike mbi teknologjinë dhe konstruksionet arkitekturore si elementë të lidhur ngushtë në çdo kohë. Ne synojmë t’i aftësojmë studentët në fazën e konceptimit të idesë, monitorimit dhe implementimit të detyrave në lëmin e arkitekturës dhe të planifikimit.

Kjo do të thotë se kemi të bëjmë me një Arkitekturë që si qellim ka përshfaqjen artistike, krijimin dhe zhvillimin e ideve bashkëkohore, duke respektuar mjedisin në çdo kohë. Studentët fitojnë njohuri rreth metodave të hulumtimit dhe vlerësimit të projektimit, të jenë në gjendje dhe të krahasojnë, ilustrojnë njohuritë dhe interpretimet e tyre për arkitekturën.

Dekanati

Armend Fazliu

Dekan U.D.

Armend FAZLIU, ka lindur në Gjilan.
Studimet në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës i mbaroi në vitin 2005 në Universitetin e Prishtinës. Studimet pasuniversitare i kreu në Fakultetin e Arteve, dega Skenografi në Universitetin e Prishtinës në vitin 2011. Titullin Doktor i Shkencave në lëminë e Arkitekturës e fitoi në Universitetin NBU në Bullgari në vitin 2020.

Prej vitit 2012 është angazhuar në Kolegjin AAB, filimisht si asistent, e më pastaj dhe si ligjërues në lëndët “Dizajn i Hapësirës” dhe “Projektim”.
Nga viti 2016 është i angazhuar si ligjërues i jashtëm universitar në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, në lëndët “Projektim” dhe “Enterier”.

Krahas punës akademike, Armend Fazliu punon edhe lëminë e projektimit arkitektonik, ku ka të realizuara një numër të konsiderueshëm të projekteve të ndryshme në Kosovë dhe jashtë saj. 

Dr.Sc. Armend Fazliu është autor i disa publikimeve shkencore të cilat i ka prezantuar në konferenca shkencore ndërkombëtare dhe ka publikuar në revista shkencore ndërkombëtare jashtë Kosovës, si në Itali, Bullgari, Hungari dhe Shqipëri. 

Vizitat studimore: 

Itali, Austri, Gjermani, Bullgari, Hungari, Kroaci, USA, etj. 

Ekspozita personale ndërkombëtare: 

  1. – Expo-diaspora-fine-art-die funfte, Kunsthaus Bocholt, Germany. 
  2. – Expo-diaspora-fine-art-die funfte, Kunsthaus Bocholt, Germany. 
  3. – Fort Worth Community Art Center, Texsas, USA. 

Ligjëron lëndët: 

Bazat e projektimit
Dizajni i enterierit për ndërtesa publike 1, 2

Elisa Nikolla

Koordinator për Mësimdhënie

Ka lindur në Lezhë të Shqipërisë. Studimet themelore në fushën e studimeve kulturore britanike dhe amerikane i ka përfunduar në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në vitin 2008. Më pas ka mbaruar studimet master në Universitetin Filologjik të Tiranës për “Komunikim Ndërkulturor-Turistik dhe Linguistikë” në vitin 2010.

Aktualisht vazhdon studimet e doktoratës në Sofje të Bullgarisë në Universitetin NBU, Departamenti i Dizajnit, me tezën “Kultura Vizuale, Komunikimi Vizual dhe Kultura Dixhitale si ndërdisiplina nga tradita tek inovacioni”.

Elisa Nikolla i është bashkuar Kolegjit AAB, nga viti 2013, si ligjëruese në Fakultetin e Arteve.

Ka qenë koordinatore në shumë projekte kulturore në organizata të ndryshme si CAAP, Terres des Hommes, World Vision, H.A.N.A si dhe për disa vite si bashkëpunëtore e revistës “FLATRA” kushtuar vetëm artit dhe stilit të jetesës.

Elisa Nikolla ka shërbyer si këshilltare e jashtme në Sektorin e Librit dhe Projekteve, në Drejtorinë e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog në periudhën Dhjetor 2021 – Dhjetor 2022, Tiranë.

Ajo ushtron detyren si Prodekane e Fakultetit të Arteve ne Kolegjin AAB që nga viti 2020 e në vazhdimësi.
Ka realizuar një sërë vizitash studimore në Itali, Greqi, Gjermani, Bullgari, Finlandë, Kroaci, Estoni dhe Maqedoni, ndërsa ka marrë pjesë në ekspozita dhe koloni të ndryshme kulturore-artistike me studentë të Kolegjit AAB si jashtë ashtu edhe brenda vendit.

Ekspozitë personale ndërkombëtare:
2020-Fort Worth Community Art Center,Texas, USA

Ligjëron lëndët:

  • Gjuhe Angleze 1
  • Gjuhe Angleze 2
  • Terminologji Profesionale Arkitekturale

Medina Ceko

Koordinator për Sigurimin e Cilësisë