Arkitekturë

Qëllimi dhe profili i programit

Programi MA – Arkitektura kryesisht bazohet në anën artistike dhe kreative të arkitekturës, por në një raport të duhur me njohjen e anës teknologjike, gjë që rezulton në krijimin e hapësirave dhe konteksteve urbane në të cilat lidhen arti dhe teknologjia. Kjo nënkupton arkitekturën e cila ka si rezultat një formë të deklaratës artistike, qëllimit në krijimin e ideve bashkëkohore duke e çmuar atë që ekziston dhe ambientin si kompozicion. Për ta ushtruar profesionin e arkitektit, kërkohet aftësia për ta njohur kuptimin/ domethënien e materialit, hapësirës, formës, proporcioneve dhe tërësisë. Ndër të tjera kërkohet njohuria mbi funksionin, anën konstruktive/ teknologjike, materialet dhe kushteve të lokacionit. Duke i përfshirë të gjitha këto qëllimi dhe përqendrimi thelbësor i Programit MA – Arkitekturë është në projektim arkitektural, kontekstin urban/ hapësinor si dhe traditën dhe kulturën e ruajtjes së trashëgimisë arkitekturale.

Rezultatet e pritshme

– njohuri të specializuara të nivelit më të lartë, një pjesë e të cilave janë pjesë thelbësore e njohurive të një fushë të punës dhe studimit, si bazë për të menduarit (dhe/apo hulumtimit) origjinal – ndërgjegjësim kritik për çështje të njohurive në një fushë të caktuar dhe në ndërveprim në mes të fushave të ndryshme – punë me njohuritë që i mbulojnë dhe integrojnë pjesën më të madhe të fushavekryesore të një lënde, disipline ose fushe të punës – përfshirë karakteristikat, kufijtë dhe terminologjinë e tyre – aplikimi i të kuptuarit kritik të teorive kryesore, koncepteve dhe principeve – shfrytëzimi e njohurive ekstensive, të detajuara dhe kritike dhe të kuptuarit e një, ose më shumë specializimeve, që janë pjesa më e avancuar e asaj fushe – do të jene të kualifikuar për vazhdimin e studimeve në nivelin PHD – aftësi në projektim në lidhmëri me kontekstin urban, të cilat do të kontribuojnë në përmirësimin e ambientit të ndërtuar dhe atij në ndërtim/planifikim; – baza në njohjen e Historisë së arkitekturës së shekullit XXI, të Teorisë Arkitekturale si dhe të Hapësirës ku takohen Arti dhe Teknologjia do të ju mundësojnë studentëve zhvillimin e sensit të inovacionit në arkitekturë, të lidhur me kohën dhe vendin, njerëzit dhe kulturat. – shkathtësi në menaxhim të praktikës arkitekturale dhe punës në ekip. – mundësi/aftësi për të i shfrytëzuar burimet, materialet dhe teknologjitë e prodhimit dhe krijimit te një arkitekture të qëndrueshme në ambient. – njohuri dhe ndjeshmëri në aplikimin e metodologjisë për ruajtjen e strukturave të vjetra arkitekturale si dhe ndërlidhjen e ambientit të ri me atë vjetrin.

Niveli dhe grada akademike

Bachelor i Arteve në Arkitekturë (BA në Arkitekturë)

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Numri i tërësishëm i kredive për përmbushjen e obligimeve të këtij niveli Master të studimeve është 120 ECTS (30 për semestër, respektivisht 60 për vit akademik) .

Lista e lëndëve

I

Koncepti, programi dhe projekti – A 9 ETCS

.

Konteksti urban/Qyteti 6 ETCS

.

Projektimi/teknologjia/materialet – Hapësira ku takohen Arti dhe teknologjia 3 ETCS

.

Praktika profesionale arkitekturale – A 6 ETCS

.

Përdorimi i avancuar – CAD 3 ETCS

.

Teoria arkitekturale 3 ETCS

.

Arkitektura e shekullit 21 3 ETCS

.

Trajtimi i strukturave historike arkitekturale – metodologjia 3 ETCS

.

Koncepti, programi dhe projekti – B 9 ETCS

.

Konteksti urban/Regjioni 6 ETCS

.

Metodat e hulumtimit në Arkitekturë 3 ETCS

.

Praktika profesionale arkitekturale –B 6 ETCS

.

Trashëgimia bashkëkohore arkitekturale/ E reja në atë ekzistuese 3 ETCS

.

Profesioni i Arkitektit dhe Shoqëria 3 ETCS

.

Mbështjellësit e objekteve/ Fasadat dhe përformanca e tyre 3 ETCS

.

II

Koncepti, programi dhe projekti – C 9 ETCS

.

Temat bashkëkohore në projektim të qëndrueshëm/ Sistemet ambientale 6 ETCS

.

Kritika dhe komunikimi në arkitekturë dhe art 3 ETCS

.

Praktike/menaxhment/ ligje – A 6 ETCS

.

Teknika dhe Teknologjia bashkëkohore e konservimit 3 ETCS

.

Formësimi i hapësirës urbane 3 ETCS

.

Praktikat bashkëkohore digjitale 3 ETCS

.

Teza e Masterit/ projekti final 15 ETCS

.

Raporti i projektit final 6 ETCS

.

Praktike/menaxhment/ ligje – B 6 ETCS

.

Menaxhmenti i objekteve 3 ETCS

.

Dokumentet dhe kodet e ndërtimit/projektimit 3 ETCS

.

Projektimi, kulturat, politikat 3 ETCS

.

Punimet e diplomave

INSTITUTI AAB
APLIKO