Dizajn Grafik dhe Arte Vizuele

Qëllimi dhe profili i programit

Programi Tre-vjeçar BA në dizajnin grafik përgatit gjeneratën e ardhshme të profesionistëve për t’iu përgjigjur kërkesave të reja në zhvillim në botën komplekse të komunikimit. Ata do të jenë në gjendje për të zotëruar aftësitë e avancuara teknike dhe strategjike, dhe metodat e kërkimit dhe analizimit te disa gjuhëve te kulturës vizuale bashkëkohore. Programi ka për qëllim të promovojë njohuritë e gjera dhe të artikuluara, një seri e aftësish metodologjike, teknike dhe kulturore që do të mundësojë studentët të njihen me dizajnin grafik dhe projektet reklamuese me nje sere objektivash në një mjedis të komunikimit multimedial. Udha arsimore synon përgatitjen e një komunikuesi të ri, të aftë qe të kuptoje dhe menaxhoje kompleksitetet e projektimit; ai do të jetë në gjendje të ndërveprojë me një ekip profesionistësh në mënyrë koherente së bashku një rrugë që shkon nga procesi krijues deri në aplikimin e saj korrekt, si në mediat tradicionale ashtu dhe tek te rejat. Program tre-vjeçar BA përgjigjet nevojës në rritje për profesionistët e aftë për të menduar rreth projektit dhe përkthimin e saj në gjuhë të ndryshme të komunikimit bashkëkohor duke përdorur një sërë teknikash të ndryshme: nga teknikat tradicionale grafike tek softueret 3D te dizajnit për hartimin e produkteve strukturore dhe paketimin; nga web dizajni deri në menaxhimin e programeve multimediale,filmat dhe reklamat televizive , marketingun gueril dhe nderhyrjet ne ambient reklamues.

Rezultatet e pritshme

Të diplomuarit nga programi tre-vjeçar BA do të jenë në gjendje për të punuar si:
– Drejtorë creative
– Projektues Vizuale
– Drejtorë te ueb-it
– Projektues grafik në fushat e reklamimit: Industria tradicionale dhe multimediale botuese, institucionale, të biznesit, dhe e komunikimit shoqëror.

Për më tepër, aftësitë e zhvilluara dhe te mësuara në Kolegjin AAB do t’i pajisë studentët me mjetet e nevojshme për t’u bërë profesionistë e të afte për menaxhimin e inovacionit të vazhdueshëm teknologjik dixhital, sikurse e kërkon gjithnjë tregu aktual.  Nuk është rastësi që gama e aftësive ne praktike të ofruara nga programi aktualisht përfshin disiplina të reja në botën e komunikimit, të tilla si Dizajni i Ndërveprimit dhe projektimi i sistemeve të identitetit territorial.

Niveli dhe grada akademike

Bachelor(BA)-Dizajn Grafik dhe Arte Vizuele

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin Dizajn grafik dhe multimedia zgjasin 3 vite, 180 ECTS me gjithsej 6 semestra. Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 per Semester, respektivisht 60 per vit akademik

Viti I

Bazat e Dizajnit, Bazat e Vizatimit Digjital, Libër i Dizajnit, 9 ECTS

Baza e Dizajnit: nëpërmjet një qasjeje teorike / praktike, moduli u mundëson nxënësve që të njohin idetë e fushave estetike / kompozicionale dhe gjeometrike / intuitive. Bazat e Vizatimit Digjital: modul intensiv në përdorimin e software-ëve standarde si Photoshop-i dhe Illustrator-i. Përgatitja e librit: Ky është kurs themelor në programin e dizajnit grafik, i cili u ofron studentëve njohuritë themelore mbi historinë dhe kreativitetin inventiv në shekuj. Studentët do të njihen që në fillimet e përgatitjes së librit me – dorëshkrimet dhe kaudekset, prerjen e librit me dorë dhe nga makina prerëse moderne, para dhe pas Gutenberg (Johannes Gutenberg Gensfleisch zur Laden zum 1398 -1468). Detyrat konsistojnë në paraqitje dhe tipografi. Ky kurs zbatohet në mënyrë teorike (20%), dhe praktike (80%). Idetë do të zgjidhet nëpërmjet përdorimit të mjeteve dhe teknikave të sofistikuara kompjuterike . Gjatë kursit, studentët do të vizitojë disa shtëpi printimi në Prishtinë.

Emertimi i lendes:Ilustrimi me dore, 6 ECTS

Njohuri të hollësishme të historisë së ilustrimit, autorët kryesorë, punimet, stilet dhe konceptet e ndryshme. Llojet e ndryshme të ilustrimit (fëmijësh, shkencore, gazeta,reklama etj.). Hyrje në zhvillimin e teknikave të ilustrimit, skicave, grafikës, si dhe ato digjitale, dhe përdorimin e tyre praktik. Parimet e ilustrimit në teknika të ndryshme dhe teknikat më të mira të përdorura për përçim të mesazheve specifike. Parimet qe përmbajnë botën vizuale tri- dimensionale në një plan dy-dimensional, në teknika të ndryshme. Rimodelimi kreativ i botës së dukshme. Aftësitë për të kryer një projekt ilustrim nga ideja e tij, planifikimi i realizimit të tij, si dhe produkti përfundimtar. Planifikimi i zgjedhjes së ilustrimit nga detajet e saja në një integritet të ndërlikuar, që përshtatet në një zgjidhje më të gjerë projektimi. Ndihma e kompjuterit dhe software-it bazë në projektet e ilustrimit.

Bazat e vizatimit, 3 ECTS

Përmes kësaj lënde studentët janë të inkurajuar për të formuar dhe shprehur talentin e tyre artistik, sidomos gjatë kërkimit të tyre për linja, forma si dhe dukurinë e hijes. Duke e konsideruar këtë kurs të jetë një fushë kryesore e arteve pamore, studentët duhet të tregojnë afinitetin e tyre në perceptimin e formës, linjave të bukura, proporcionit, perspektivës si dhe vendosjes së duhur.

Historia e Artit Modern I, 3 ECTS

Lënda Historia e artit modern kryennjë analizëtë thellë tëpraktikaveartistike tëgjysmës së dytë të shekullit të njëzetë, dhe fokusohet nëlëvizjeteviteve tridhjeta të funditpërmestemës së marrëdhënieve ndërmjetartitdhe shoqërisë. Tema, e cila nuk është shqyrtuarnë detajenga historianëtzyrtarë,është jashtëzakonishtinteresante nëlidhje mehulumtimet efunditqë kanë dalënë një shkallëglobale,duke filluar ngagjysma e dytë eviteve ’90, dhesynojnënjë përkufizimtë ri tëmarrëdhënieve midisestetikësdhepolitikës.

Pikture, 3 ECTS

Qëllimi i këtij kursi është të njoftojë studentët me teknikat e ndryshme, si dhe parimet bazë të pikturës, dhe realizimin e pikturës duke përdorur mundësitë e teknikave të tjera vizuale. Ky synim mund të arrihet përmes punës praktike, ligjëratave, diskutimeve dhe me përdorimin e materialeve dhe teknikave tëndryshme. Studentët duhet të zotërojnë disa nga parimet më të rëndësishme dhe elemente të artit pamor, ndërtimin e kompozimeve të balancuara, harmonizimin e ngjyrave dhe kontrasteve sidhe tëdritës e hijes.Përveç pikturës kanavacë, qëllimi kryesor i këtij kursi është të njoftojë studentët me disiplinat dhe teknika të tilla si: pikturat murale, mozaikët, afresket, ikonat…

Gjuhe Angleze – 1, 3 ECTS

Objektivi kryesor i këtij kursi është për të njohur studentët në nivelin e mesëm të strukturave të gjuhës angleze si dhe të jenë të përgatitur për një komunikim të nivelit të përparuar. Studentët do të jenë në gjendje për të kuptuar një tekst në gjuhën angleze duke përdorur fjalorin (profesional / arkitektural). Kërkohet njohuri e mesme, e përgjithshme e gramatikës së gjuhës angleze (2 fjalorë gjuhësorë, botime të reja). Nënkuptojnë njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë që do të fitojë studenti pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi. Arritjet do të përdoren si: di, njoh, përshkruaj, krahasoj, projektoj, hartoj, zhvilloj, etj ..

Kreativiteti, 3 ECTS

Të kuptuarit e krijimit artistik në kontekst më të gjerë (anhropologji, histori, sociologji, psikologji); Kreativiteti si ndërlidhje subjektive e elementeve të ndryshme. Burimet e kreativitetit në zhvillimin e jetesës dhe të botës së pashprehur. Krijimtaria si ekzistim I njerëzimit.

Fazat e ciklit kreativ:
1. Mundesia (shanset dhe stimulimet)
2. Individi struktura e karakterit kreativ)
3. Procesi fazat e procesit kreativ)
4. Produkti (vendi që zë krijimi artistik ne forma të ndryshme të krijimtarisë njerezore)
5. Njohja promovimi dhe pranimi I krijimtarisë)
6. Qarkullimet (kthesat e krijimtarisë së njerezimit, revolucioni kibernetik, interesimi për talent)

Dizajni Grafik 1, Mbishkrimi, Perceptimi Vizual, 9 ECTS

Mbishkrimi: moduli është i mbështetur në ushtrimet praktike, ofron një hetim që anon nga historia e tipografisë e deri në evolucionin e saj historik, shoqëror dhe format e saja tradicionale e ato teknologjikisht me te avancuara siç janë kompleti i germave te kompjuterit. Duke filluar nga analiza te njohura , studentët do të mësojnë mundësi të ndryshme të aplikimit, në kontekste të ndryshme kulturore dhe komunikuese . Perceptimi vizual: u prezanton studentëve elementet e teorisë së formës dhe perceptimit.

Ilustrimi 2, Teknikat Digjitale, 6 ECTS

Llojet e ndryshme të ilustrimit sic janë ato për fëmijë, shkencore, gazeta, reklama, komike, kompjuterike, ilustrime të internetit etj. Dhe zhvillimet e tyre në shekullin e 20-të. Ilustrimi dhe ilustruesit në Kosovë dhe veprat e tyre. Pasqyrë e stileve të ilustrimeve bashkëkohore dhe nocionet e kulturës moderne vizuale. Metodat, teknikat, dhe shembuj tëilustrueseve të mëdhenj që nga zanafillat e printimit deri në shekullin e 20-të. Paraqitja e veprave nga Goya, Hogarth, Dürer, Morris, Dore, Beardsley, dhe shumë autorëve të tjerë. Softwar-i bazë i përdorur për të punuar me fotot. Zhvillimi i librit të ilustruar, gazeta dhe revista. Metodat kompozicionale për librat, revistat, gazetat në të cilat ilustrimi luan një rol kyç. Zhvillimi i një projekti personal dizajnimi, në të cilin ilustrimi luan një rol thelbësor dhe është në përputhje me kërkesat e kulturës moderne vizuale.

Vizatim, 3 ECTS

Ky modul ka për qëllim të nxisë dhe rrisë aftësitë grafike të studentëve të përfaqësimit, nëpërmjet ushtrimeve praktike dhe hulumtimeve që synojnë të mësuarit e metodologjive të reja dhe zhvillimin e një modus operandi personale në kontekstin e vizatimit. Gjatë fazës së parë, duke filluar nga vizatimi i shpejtë dhe instinktiv, përcaktohen elementet themelore për të krijuar një stil personal, në fazën e dytë teknikat e ndryshme janë eksperimentuar, për të zbuluar mundësitë e ndryshme shprehëse të gjuhës së vet.

Historia e Arit Modern II –Bashkekohor, 3 ECTS

Lënda hulumton fillimin, institucionalizimin dhe krizat e modeleve perëndimore të përfaqësimit që kanë shoqëruar artin në periudhën e modernizmit dhe ditëve te sotme . Pikat me kryesore si pajisjet optike, përshkrimet gjeometrike, strukturimi i idesë, lidhja ndërmjet vëzhguesit dhe krijuesit te imazhit, roli i klientit, vendi i ekspozitës, janë të gjitha te gjurmuar përgjatë kësaj rruge historike nga fillimi artit bashkekohore deri me sot.

Pikturë, Piktura Bashkëkohore, 3 ECTS

Qëllimi i këtij kursi është të njoftojë studentët me pukturen bashkohore, si dhe parimet themelore të pictures bashkohore, dhe realizimin e pikturës duke përdorur mundësitë e teknikave të tjera vizuale. Ky synim mund të arrihet përmes punës praktike, ligjëratave, diskutimeve dhe përdorimin e materialeve dhe teknikave tëndryshme.

Gjuha Angleze 2, 3 ECTS

Kursi deshiron te ofroje njohurite baze dhe mjetet per te menaxhuar te folurit dhe te shkruarit ne gjuhen angleze si dhe tema profesionale te lidhura ngushte me lamine e Piktures dhe arteve vizuele. Ka si qellim te pergatise studentet te përdorin me se mire te foluren e perditshme dhe te shkruajne ne menyre korrekte letra, shkrime, detyra kursi dhe portfoliot e tyre duke perdorur terminologjine profesionale. Qellimi kryesor eshte t’iu ofroje studenteve mundesine qe te bejne nje vete prezantim te denje dhe cilat jane qellimet e te studiuarit. Gjithashtu ne kete kurs studentet do te jene te pergaditur para nje interviste pune si dhe sjellet qe duhet te perdorin nje nje treg pune te aferm pas marrjes se ketyre njohurive ne gjuhen angleze

Grafikë – Shtypi i Rrafshët, 3 ECTS

Qëllimikryesor ikësaj lëndeështë që tënjohëstudentëtme principet eteknikavegrafikenështypjetë rrafshet: të shkruarit litografi, monotepi,për të arriturnjëletërgrafikpërmes teknikave të shkrimit në bakër duhet tëdominojë linja artistike vizuele. Për të arritur një letërgrafik në shtypin e rrefshetstudentëtduhet të dinëstrukturën, linjën dheValer. -kjo temë në semestrat efunditofron edhe dyteknikabashkëkohoresi; Sit print dheLitografi, të cilat ndihmojnë studentët tëjenë shumë më tëlirë nëzgjedhjetidealedhe krijuesedheduke përdorur materialetë ndryshme si:rri pezull, toner, qymyrit -Nëfundstudentët përgatiten nëpunën e tyrekrijuese, të pavarurartistike nëfushën egrafikësartistike. Studentët marrinnjohuri dhe përvojënë menaxhimine punës sëartitnëstudiotgrafikedhe punëtori.Zhvillojnëndjeshmërinëartistike tëshprehjeveartistikedhe teknikavetë tjeragrafike.

Viti II

Dizajni Grafik 2, Grafika Digjitale dhe Editoriale, 9 ECTS

Grafika Digjitale dhe Editoriale: kjo udhë arsimore synon të përcjellë aftësitë teknike, metodologjike dhe krijuese të përqendruara në dizajnin grafik për publikime në faqet e tablet-ëve dhe video-Smartphoneve (telefonave inteligjentë). Nëpërmjet Editimit shumështresor, moduli ka për qëllim të tërheqë studentët më afër me metodat teorike dhe praktike te grafikëve “dekonstruktive” dhe botimeve jo-konvencionale, duke zhvilluar potencialet e bashkëveprimit midis aspekteve portretizuese dhe tipografike të faqes, sipas mënyrave të softwar-ëve digjitalë.

Multimedia 1, Video Teknikat dhe Grafikat Dinamike, Teknikat e printimit të grafikes, 6 ECTS

Video Teknikat dhe Grafika Dinamike: Moduli prezanton bazat metodologjike të filmimit dhe redaktimit në reklama, për me tepër i familjarizon studentet me teknologjitë e reja digjitale duke eksploruar softwar-ët e grafikave lëvizëse. Teknikat Grafike të Printimit:Ky modul u mundëson studentëve të fitojnë një njohuri më të mirë të aplikacioneve teknologjike në procesin e printimit e studiuar më herët në vitin e parë, e aplikuar veçanërisht për projektin e tyre përfundimtar.

Vizatimi, Teknikat e vizualizimit I, 3 ECTS

Teknikat e vizualizimit I: Në universin e gjerë të digjitalizimit të dizajnove grafike të sotme, vizatimi me dorë paraqet mjetet shprehëse të afta për animimin e fazave të ndërmjetme të zhvillimit të projektit. Procesi:Ky kurs synon të pajisë studentin me bazën metodologjike të dorës. Vizatimi dhe teknikat e nevojshme për paraqitjen e ideve, koncepteve dhe propozimet kreative në mjediset e komunikimit profesional. Më konkretisht, studentët udhëhiqen që të fitojnë teknikat e vizualizimit (vizatim të shpejtë, skicimi), studimin e figurave dhe formave, karaktereve, ngjyrat dhe perspektivat e hapësirës, që në fund të përvetësojnë teknikat më të reja të vizatimit digjital.

Historia e Artit -Parahistoria deri tek Mesjeta, 3 ECTS

Historia e Arteve në përgjithësi implikon të dhënat mbi zhvillimin e sferave të ndryshme të Artit të cilat janë në konsumim të vazhdueshëm. Historia e Artit – Parahistoria deri në Mesjetë (e cila implikon te dhëna mbi Artin e shekullit të vjetër deri në Artin e Krishterimit të hershëm) ka për qëllim të fus studentët në zhvillimet e Artit nga fillimi i njerëzimit duke vazhduar me forma të thjeshta të përsëritura në Egjipt dhe Mesopotami, duke arritur në këtë mënyrë në forma më të zhvilluara në Greqi si dhe në tipologjinë e ndërlikuar të Romës.

Dizajni i Reklamimit 1, Identiteti i Korporatës, Paketimi dhe Identiteti i Markës, 3 ECTS

Përdor aftësitë e aplikuara të dizajnit për zhvillimin e koncepteve që zgjedhin problemet vizuale komunikuese të biznesit dhe përkthen një prej këtyre ideve në një fushatë multimediale. Identiteti i Korporatës : studentët njihen me elementet themelore të përdorura për të krijuar Identitetin vizual të një kompanie apo te një shërbimi. Paketimi dhe Identiteti i Markës:Ky modul prezanton studentët me botën e paketimit, faqosjen grafike dhe strategjitë e pozicionimit të tregut.

Fotografia 1, 3 ECTS

Gjatë keti viti studentët do të njihen me zhvillimin historik të fotografisë. Ata do të njihen me teknikat e bazave elementare të fotografisë klasike dhe digjitale. Studenti do të përfitojë njohuri mbi zhvillimin historik të fotografisë. Lënda e i fotografisë ofron dialog në grup dhe debate individuale që kanë për qëllim formimin e personalitetit artistik të studentit. Në këtë kurs studenti arrin të jetë i informuar mbi teknikat elementare të fotografisë, dhe përdorimin e teknikave në fusha të tjera të fotografisë.

Grafika, Shtypi I larte, 3 ECTS

Shtypi i lartë: Lënda e grafikës synon familjarizimin e studentëve me parimet themelore dhe teknikat e grafikes. Gjatë kohës së semestrit studentët do të dinë dhe të jenë në gjendje të krijojnë me njohuritë e përfituara, duke filluar nga ato elementare deri në ato më të ndërlikuara. Në këtë modul studentët do të studiojnë printime të mëdha, të tilla siç është; Gdhendja e Drurit dhe Linoleografia. – Meqë baza e grafikes është e mbështetur nga linja, toni, faktura me vizatimin me ngjyra, do të zënë pothuajse rolin kryesor në bërjen e një letre grafike. Kështu, qëllimi është që përmes elementeve të tilla themelore të rritet cilësia në grafikë dhe teknikat e printimit të sheshtë të tilla siç është gjilpëra e thatë. Studentët nuk do të kenë vetëm orët e praktikës, por edhe do të studiojnë duke bërë hulumtime në literatura te ndryshme, do te punojnë me teknikat e grafistëve të famshëm duke filluar nga Rilindja e deri në ditët e sotme.

Historia e Kinemase dhe Videos I, 3 ECTS

Lënda kadisa objektivatë ndryshme: njohjen estudentëve me temataudiovizuele në përgjithësi,dhe më konkretishtmeindustrinë e filmit, duke analizuarmarrëdhëniet në messpektatoritdhefilmit,në mënyrëqë studentët t’i shohinfilmatnë një mënyrë mëkritikedhe efektive; të mësuarit e gjuhës sëkinemasë dheteknologjive përkatëse; njohja mehapate procesit tëfilm-bërjes; analizimi imodalitetevepër të lexuardhe kuptuarnjë skenar/film; hulumtimin e lëvizjevekryesore tëhistorisë sëkinemasë dheautorëtmë të rëndësishëm.

Dizajni Grafik 2,Teknologjia Grafike dhe Fotografia Digjitale, 9 ECTS

Teknologjia grafike dhe Fotografia Digjitale: moduli ilustron të gjitha aplikacionet teknologjike të përdorura në proceset e prinimit, dhe ajo ofron aftësitë teknologjike të nevojshme për të përgatitur mbështetjen për printim. Kjo bëhet e mundur me anë të një hetimi mbi materialet, pajisjet dhe gjithçka që është e nevojshme për të riprodhuar dhe kuptuar produktin e printuar . Moduli gjithashtu siguron studentët me aftësitë e nevojshme për të përdorur pajisjet/aparatet fotografikë digjitalë për hulumtim dhe dokumentim, si dhe mjetet për të kuptuar imazhet e fotografisë se reklamimit.

Multimedia 2, Grafika e lëvizjes, Dizajni 3D, 6 ECTS

Grafika e lëvizjes: Studentët do të shfrytëzojnë grafikat e softwar-ëve më të avancuara kompjuterike si “Pas Efekti” e përdorur për përpunim produkteve multimediale, ndërsa aplikojnë aftësitë e tyre të projektimit. Dizajni 3D: Ofron aftësitë bazë të modelimit 3D nëpërmjet simulimit të projekteve profesionale, të cilat janë gjerësisht të aplikueshme në botën e komunikimit. Teknikat Grafike te Prinimit: Ky modul u mundëson studentëve të fitojnë njohuri të mira të aplikacioneve teknologjike në procesin e printimit, e studiuar më herët në vitin e parë dhe të aplikuara veçanërisht për projektin e tyre përfundimtar.

Vizatimi, Teknikat e Vizualizimit II, 3 ECTS

Teknikat e vizualizimit I : Në universin e gjerë të digjitalizimit të dizajnove grafike të sotme, vizatimi me dorë paraqet mjetet shprehëse të afta për animimin e fazave të ndërmjetme të zhvillimit të projektit. Procesi:Ky kurs synon të pajisë studentin me bazën metodologjike të dorës. Vizatimi dhe teknikat e nevojshme për paraqitjen e ideve, koncepteve dhe propozimet kreative në mjediset e komunikimit profesional. Më konkretisht, studentët udhëhiqen që të fitojnë teknikat e vizualizimit (vizatim të shpejtë, skicimi), studimin e figurave dhe formave , karaktereve, ngjyrat dhe perspektivat e hapësirës, që në fund të përvetësojnë teknikat më të reja të vizatimit digjital.

Historia e Artit – Romane deri tek Rilindja, 3 ECTS

Historia e Artit në përgjithësi implikon te dhëna mbi zhvillimin e Artit në sfera të ndryshme të cilat janë nën konsumin vazhdueshëm. Historia e Arteve – romane deri në Rilindje (e cila implikon të dhënat mbi arkitekturën pas ndarjes së Perandorisë Romake në perandoritë e lindjes dhe te perëndimit , periudhën Karoliane, zhvillimet në arkitekturën Islame, dhe Gotiket në arkitekturë deri në periudhën e industrializimit, në fund të shekulli i 19) ka për qëllim të njohe studentët me mësimin e formave të Arteve të cilat janë zhvilluar nga ndarja e Perandorisë Romake deri në përdorimin e materialeve të reja dhe teknikave të ndryshme duke bërë në këtë mënyrë një kthesë të madhe drejt modernes.

Dizajni i Reklamave 2, Kreativiteti, Produksioni, 3 ECTS

Produksioni: Aplikon njohuritë bazë të produksionit, duke përfshirë të kuptuarit themelor, të paraqitjes së faqeve, tipografisë, fotografisë, ngjyrës, përdorimin e kompjuterit dhe aftësitë e projektimit ë software-ëve në mënyrë efektive për të ekzekutuar të gjitha aspektet e produksionit- printim ose web. (duke përdorur njohuri teknike për të riprodhuar ide për produksion). Kreativ/ Produksioni: Aplikon njohuritë bazë të biznesit dhe konceptet e dizajnit , duke përfshirë historinë dhe trendët e dizajnit , fotografinë dhe ilustrimin, aftësitë bazë të shtypshkrimit, mediumet e duhura dhe konceptet e biznesit, duke përfshirë ndërmjetësimin me shitësit, hierarkinë dhe punën organizative, aftësi në komunikimin e shkruar dhe atë verbal në mënyrë që të përkthehen idetë në artin përfundimtar që përmbush nevojat e biznesit.

Fotografi II, 3 ECTS

Karakteristikëkryesore efotografisëështë aftësia e sajunike për të”kapur” tërësinë eformave dhelëvizjeve,hapësiratdhe ngjarjet. Modulishtjellon tritemakryesore:dy të paratjanë të orientuara drejtaspekteveteorike(elementet e historisëdhe teknikatefotografisë, analiza e fotografisësinjë gjuhë, elementet epërbërjes sëfotografisësinjë projekt), ndërsa e tretaështë i përkushtohetrealizimit tëprojekteve tëfotografisë.

Historia e Kinemase dhe Videos II, 3 ECTS

Kursi Historia e kinemasë dhe Video II ka objektiva të njëjta me Historia e kinemasë dhe Video I por me te elaboruara: Elaborimi dhe finalizimi i punimeve te studentëve në botën audio-vizuale të lidhura me tema me konkrete, ose më konkretisht në industrinë e filmit. Finalizimi i marrëdhënieve mes spektatorit dhe filmit, në mënyrë që studentët të shohin filma me profesionalisht dhe menyre efektive; të riprodhojne gjuhën e kinemasë dhe teknologjive përkatëse; duke ditur hapat e procesit të realizimit së filmit.

Arti Konceptual, 3 ECTS

Si një zhanër, arti konceptual është një formë e punës vizuale që ka për qëllim të hetojë sistemet gjuhësore dhe shoqërore, në mënyrë që të kuptojë më mirë strukturat që e përcaktojnë artin.  Artistët konceptualë eksperimentojnë me forma të ndryshme, duke përdorur punën e tyre për të komentuar drejtpërdrejt mbi mënyrën se si ne angazhohemi, kuptojmë, dhe nxjerrim kuptimin nga bota që na rrethon. Produkti final merr shumë forma të ndryshme jo-tradicionale , duke përfshirë instalimet, regjistrime audio, video incizime, monitorët LED, grupe të mbledhura objektesh, dokumentacion të shkruar, gjetjet kërkimore, kumtesa te regjistruara , fotografi dokumentare, faqet e internetit dhe lajmet, statistikat dhe të dhënat e shtypura.

Viti III

Dizajni për Komunikimin Vizual I, Kreativiteti, 9 ECTS

Kreativiteti dhe Laboratori i Grafikes: ky modul karakterizohet nga metodologjia profesionale tipike e projekteve të dizajnit grafik kreativ, projekte të mëdha për klientë të mëdhenj brenda dhe jashtë akademisë që do te zhvillohen nga grupe studentësh ne menyre sa ma kreative , të cilët do të punojnë në bashkëpunim me kurset e tjera.

Web Design I, 6 ECTS

Web Design I: Ky modul ofron elementet teknike dhe njohuri të nevojshme për të krijuar faqet e web-it dhe përmes një analize të thellë të komunikimit digjital arrin shkathtësimin e studentit për orientim dhe drejtim në web.  Moduli fokusohet në standardet e teknologjive te programimit : XHTML, CSS dhe DOM. përkrahur nga Flash, gjuhë këto që përfaqësojnë strukturën bazë të çdo web projekti.

Vizatimi, Vizatimi i Avancuar, 3 ECTS

Qëllimi kryesor i kursit në vizatimin e lirë është që të përgatisë studentët të jenë më të guximshëm në shprehjet e tyre individuale, në hulumtimet e linjës, formës dhe në fenomenin e dritë-hijes. Duke pasur parasysh rastin e vizatimit të lirë, si një subjekt i rëndësishëm në fushën e arteve vizuale, përmes punës studenti duhet të tregojë afinitetet e duhura në perceptimin e formës, linjave të sakta, proporcionit, perspektivës, etj, në teknikën e digës. Përveç ushtrimeve gjatë këtij semestri, studentët do të shohin dhe analizojnë veprat e piktorëve të famshëm.

Dizajni i Markës I, 6 ECTS

Kursi fokusohet në një studim të thellë kërkimor, analiza dhe në mjetet e interpretimit të nevojshme për të kuptuar fenomenet socio-kulturore kyçe për përcaktimin e identitetit të markës së kompanive dhe shërbimeve. Studentët do të analizojnë evolucionin e shoqërisë dhe të gjitha sinjalet që vijnë nga konsumatorët, në mënyrë që të parashikojnë tendencat dhe shijet në bazë të vlerësimeve që kalojnë tërthorazi botën e dizajnit, grafikes, reklamës, tekstilit, dizajnit të modës si dhe dizajnin e brendshëm dhe të shitjes me pakicë. Një pjesë e kursit dedikohet për një projekt kërkimor që synon përkufizimin e një skenari vizual i cili identifikon konceptet vizuale ose drejtimin për dizajnin e markës. Kursi trajnon një shifër profesionale në rritje, të aftë për të interpretuar nëpërmjet gjuhës ekspresive tiparet e identitetit të markës, përfaqësimin e tyre në një mënyrë origjinale dhe strategjike.

Elementet e Metodes M1, 3 ECTS

Qëllimi i këtij kursi është të njoftojë studentët me aspektin teorik, me anë të metodave moderne, në mënyrë që të udhëheqë procesin e mësimdhënies se artit.
Kjo arrihet përmes:
– Punës – historike dhe teorike,
– Kërkimeve- Pedagogjike
Udhëzimeve – dhe aplikimit

Fotografia 2, 3 ECTS

Qëllimet e dy kurseve të programit natyrisht, janë që të aftësojë studentët në bërjen e fotografisë digjitale, përdorimin e duhur të aparatit fotografik digjital, zbatimin i suksesshëm të fotografisë artistike. Gjatë vitit të dytë studentët do të njihen me teknikat e elementeve bazë të fotografisë. Lënda e fotografisë ofron dialogje individuale, në grup dhe debate që kanë për qëllim formimin e personalitetit artistik të studentit. Në këtë kurs studenti arrin të jetë i informuar mbi teknikat elementare të fotografisë, dhe ti përdor ato në fusha të tjera të fotografisë.

Historia e kinemasë dhe Videos, 3 ECTS

Kursi ka disa objektiva të ndryshme: Futjen e studentëve në botën audio-vizuale të lidhura me tema të përgjithshme, ose më konkretisht në industrinë e filmit. Analizimin e marrëdhënieve mes spektatorit dhe filmit, në mënyrë që studentët të shohin filma në një mënyrë më kritike dhe efektive; të mësojnë gjuhën e kinemasë dhe teknologjive përkatëse; duke ditur hapat e procesit të bërjes së filmit; duke analizuar modalitetet për të lexuar dhe për të kuptuar një skript-Filmi; njohjen e lëvizjeve kryesore të historisë së kinemasë dhe autorët më të rëndësishëm

Dizajni për Komunikimet Vizuale II, Laboratori i Grafikes, 6 ECTS

Kreativiteti dhe Laboratori i Grafikes: ky modul karakterizohet nga metodologjia profesionale tipike e projekteve të dizajnit grafik ne laboratori, projekte të mëdha për klientë të mëdhenj brenda dhe jashtë akademisë që do te zhvillohen nga grupe studentëshne pune praktike ne laporatore te ndryshme botuese, të cilët do të punojnë në bashkëpunim me kurset e tjera.

Web Dizajni II, 6 ECTS

Web Dizajni II: Ky modul synon të pajisë studentët me mjetet e nevojshme metodologjike për të krijuar një faqe interneti profesionale në përputhje me standardet e W3C, duke analizuar sitet e vërteta dhe duke punuar në ekipe.

Dizajni i Markës II, 6 ECTS

Aftesimi i studentëve për mendim strategjik për krijimin, ngritjen dhe avancimin e markës në treg realizimin e projekteve më komplekse në fushen e Grafikës Reklamuese. Intencioni bazorë i kësaj lënde është si të përzgjidhet dhe orjentohet kahja e përshtatshme e aksionit kah target grupet ne treg, qe te arihet rritja dhe zhvillimi i subjektit ekonomik në ambientin e tregut konkurues. Aftësimi i tyre per krijimin e identitetit vizual, njohja me standardet grafike bashkëkohore si dhe aftësimi per krijimin dhe dizajnimin e markës dhe zhvillimin e sajë.

Elementet e Metodes M2, 3 ECTS

Qëllimi i këtij kursi është të njoftojë dhe te aftesoj studentët në aspektin praktik, me anë të metodave moderne, në mënyrë që të udhëheqë procesin e mësimdhënies së artit. Kjo arrihet përmes:
– Punës- historike dhe Praktike,
– Kërkimeve- Pedagogjike
– Udhëzimeve – dhe aplikimit

Projekti i Diplomes, 12 ECTS

Projekti i diplomës ofron një përvojë thelbësore për studentët në vitin e fundit në Programin e BA ne Dizajnin Grafik. Studentët mund të zgjedhin një nga lëndët bazë të programit të dizajnit grafik, të tilla si: Përgatitja e Librit, Reklamat dhe Multimedia, apo edhe për të kombinuar të tre si mundësi. Ajo u jep studentëve një mundësi për të provuar aftësinë e tyre për zgjidhjen në mënyrë të pavarur dhe vetë-mbështetëse, detyra te nxjerra vetë në ambientin e punës së dizajnit grafik. Ata do të aplikojnë konceptet dhe aftësitë e fituara nga programi tek hulumtimet. Me të arritur këtë me sukses, studentët do të plotësojnë standardet akademike dhe krijuese që lejojnë profilin e Dizajnit Grafik ne AAB, për të fituar BA në dizajnin grafik. Projekti i Diplomës duhet të plotësohet nga të gjithë studentët gjatë mandatit të tyre përfundimtar të studimit në profilin e Dizajnit Grafik të programit BA ne Kolegjin AAB. Mentorët e studentëve do të zbatojnë rreptësisht kriteret më të larta në lidhje me Projektin e Diplomës. Për të përgatitur projektin e tyre të Diplomës studentët do të kenë në dispozicion një periudhë te plotë kohore, semestrin e VI të vitit të III, për të arritur qëllimet e tyre për një projekt kompleks të suksesshëm. Sipas përvojës vendore dhe ndërkombëtare, projektet më të suksesshme të diplomave të studentëve do te jetë paraprakisht e ndërlidhur me shtëpitë botuese, institucionet kulturore, Televizionet dhe prodhimet Media-ve, apo kompanitë industriale. Në këtë rast, projektet do të zbatohen në institucionet përkatëse dhe te mbështetura financiarisht nga ana e tyre ku përfitimet do të jenë reciproke.