Muzikologji

Qëllimi dhe profili i programit

Qëllimi i programit studimor MUZIKOLOGJI është që, për nevojat profesionale të institucioneve kulturore, shkencore, mediale dhe për interesat e veçanta të studentëve, të përgadisë specialistë profesional për trashëgiminë kulturore, studimin e zhvillimeve muzikore bashkëkohore, shkencat e komunikimit me theks në fushën e muzikës, dhe për përkrahjen profesionale artistike-shkencore të nevojave të aktiviteve muzikore komunitare. Qëllimi i saj është që, në bashkëveprim me disiplina të tjera teorike dhe praktike të muzikës dhe të fushave të përmendura më sipër, si më poshtë:
a. Në Ciklin I të studimeve të përgatisë specialistë të lartë të kërkimeve të përgjithëshme muzikologjike.
b. Në Ciklin II të studimeve të përgatisë specialistë të ngushtë për kërkime dhe studime të thelluara në fushat e përmendura më sipër dhe të formojë shprehitë dhe mundësitë për kërkim të pavarur shkencor.
Studentët të cilët përfundojnë studimet e Muzikologjisë do të duhej të kenë demonstruar shkathtësitë, njohuritë dhe të kuptuarit artistik në fushën e muzikës, ata do të mund të aplikojnë njohuritë e aftësitë e tyre, dhe të kuptuarit artistik në fushën e muzikës në një mënyrë që tregon një qasje profesionale ndaj punës së tyre apo profesionit,si edhe të kanë mundësinë për të mbledhur dhe interpretuar të dhënat relevante (nga fusha e muzikës) të paraqesin gjykimet e tyre mbi artin e muzikës. Ata do të mund të komunikojnë të kuptuarit artistik, ideve, informacioneve, problemeve dhe zgjidhjet për të dy audiencat- të veçanta/specifike dhe jo-të veçanta. Studentët e Muzikologjisë i kanë zhvilluar këto aftësi mësimore dhe praktike / krijuese që janë të nevojshme për ta që të vazhdojnë të ndërmarrin studime të mëtutjeshme me një shkallë të lartë autonomie. Studentët të cilët arrijn të përfundojnë studimet e Muzikologjisë dhe marrin diplomën Bachelor do të aftësohen:
1. Për të treguar aftësi, njohuri dhe kuptim artistik në fushën e muzikës.
2. Për të përdorur aftësitë e tyre, njohurin dhe kuptimin artistik në fushën e muzikës në një mënyrë që tregon një qasje profesionale në punën e tyre apo profesion, dhe për të demonstruar kompetenca praktike-krijuese si dhe përmes zhvillimit dhe mbajtjes së argumenteve dhe zgjidhjes së problemeve në fushën e tyre të studimit.
3. Për të mbledhur dhe interpretuar të dhëna përkatëse (zakonisht në fushën e muzikës) që japin gjykimet brenda aktivitetit të tyre praktik-krijues që përfshin pasqyrimin mbi punën artistike dhe, kur është relevante cështjet shoqërore, shkencore apo etike.
4. Janë në gjendje të komunikojn të dhëna, kuptimin artistik, ide, probleme dhe zgjidhje për audiencë specialiste dhe jo specialiste.
5. Kanë zhvilluar aftësitë praktike-kreative dhe ato të mësuarit që janë të nevojshme për ata që të vazhdojn të ndërrmarin studime të mëtejshme me një shkallë të avancuar.

Rezultatet e pritshme

Analizimi dhe interpretimi i burimeve dokumentare dhe historike në lidhje me muzikën.
– Analizimi i situatave të të mësuarit dhe mësimdhënies në fushën e arsimit muzikor.
– Aplikimi i metodologjisë shkencore në studimin e muzikës.
– Zhvillimi i aftësisë për të komunikuar në mënyrë korrekte dhe përcjelllja e njohurive të fituara te të dy sektorët e specializuar dhe publikun në përgjithësi.
– Dallimin e metodologjive të ndryshme për kryerjen kërkime muzikologjike dhe hulumtime në didaktikën e muzikës.
– Dallimin e llojeve të muzikës bazuar në zonat kulturore dhe kontekstet shoqëror.
– Zotërimin e teknologjisë së kompjuterve në mënyrë që të përdorin lloje të ndryshme të programeve të muzikës që mund të gjinden në treg.
– Prezantime me shkrim, me kualitet që kërkohet nga revistat shkencore, të rezultatit të punës kërkimore.
– Identifikimi i fushave të mbuluara nga mësimdhënsit e muzikës.
– Kryerjen e aktiviteteve hulumtuese arkivore, periodike dhe bibliografike në lidhje me fushën e muzikës.
– Njohja e konteksteve të ndryshme (shoqërore, ekonomike, artistike etj.) që rrethojn profesionin e muzikës.
Programet e studimit të Muzikologjisë trajtojnë disa kualifikime të ndryshme të cilat studentët do t’i arrijnë dhe në shumë fusha profesionale, jo vetëm në fushën e arsimit muzikor. Programi i studimit synon kombinimin e njohurive teorike, historike, sistematike me përpjekjen për të analizuar dhe shpjeguar teknikat dhe instrumentet në përdorim apo t’i përvetësoj këto permes dëgjimit apo performimit të muzikës. Kjo qasje krijon një të diplomuar të kualifikuar të shumëfishtë, i cili do të mund të jetë në gjendje të vazhdoj në profesione të ndryshme që lidhen me muzikën dhe kulturën. Këtu bëjnë pjesë sidomos fushat e gazetarisë dhe multimedias, teatrit, filmit, industrisë muzikore dhe pjesmarrjes dhe organizimit të festivaleve të ndryshme muzikore si dhe udhëheqjen e Organizatave (OJQ, etj) të cilat mirren me avansimin e artit muzikor. Një i diplomuar bachelor arrin nivelin e kualifikimit të përgatitjes për hulumtime dhe duhet të jetë në gjendje të mësojë se si të bëj hulumtime në programet e studimit Master.

Niveli dhe grada akademike

Bachelor i Arteve në Muzikë

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në programin MUZIKOLOGJI zgjasin 4 vjet, përkatësisht 8 semestra (240 ECTS).

Lista e lëndëve

Viti I

Muzikologji I- 6 ECTS

Qëllimi i këtij kërkimi është përgjithësimi i tipareve karakteristike të gjuhës së kompozitorit në cikël dhe në periudhën e përshtatshme. Performimi i detyrave në mbështetje të këtij qëllimi është i ndryshëm për secilin student. Në rast të pjesëmarrjes së studentëve në workshop-e të cilat nuk janë të lidhura me specifikën e detyrave të tyre, bëhet rishikimi dhe diskutimi i tyre . Qëllimi është që të arrihet formimi i tyre metodologjik dhe profesional.

Histori e muzikës – 4 ECTS

Muzika e ngritjes së Azisë Perëndimore dhe Mesdheut Lindor,
Muzika e lashtë greke
Muzika e lashtë romake
Muzika e lindjes së mesme
Muzika afrikane
Muzika kineze
Muzika indiane
Muzika botërore e krishterë/fillimet e polifonisë
Kultura muzikore e epokës së renesancës
Muzika vokale e renesancës,
Muzika instrumentale e renesancës
Fillimet e zhvillimit të operas
Përhapja e operës
Zhvillimet e oratorios dhe muzikës kishtare
Kombinimi i barokut të vonshëm, rokokosë dhe klacisizmit
Kultura muzikore në gjysmën e dytë të shek. 18
Përfaqësuesit austriakë dhe gjermanë(muzikë orkestrale, opera,muzikë kamertale, muzikë kori, muzikë për piano)
Kulturë muzikore e shek.19
Përfaqësuesit gjermanë,austriakë, polakë, italianë, çekë, norvegjezë,hungarezë, francezë, rusë(këndimi solo,muzikë kamertale, muzikë orkestrale,muzikë pianoje, opera, muzikë korale, dominancë e instrumentit, piano, balet)
Fundi i shek. 19 dhe fillimet e hershme të shek. 20;impresionizmi,verizmi
Shek. 20 i muzikës bashkëkohore dhe pluralizmi i stileve me përfaqësuesit e tyre, përfshirë kontinentin e Evropës dhe Amerikës
Muzika shqiqiptare në antikitet, periudhën mesjetare, renesancën kombëtare dhe pavarësi(krijimi bandave muzikore, përfundimi i formave të paratë muzikës shqiptare)
Kompozitorët e përfaqësuar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia
Muzika shqiptare avangarde me përfaqësuesit e saj.

Harmoni I- 3 ECTS

Qëllimi i kursit është të ofrojë studentit njohuri të mësuarit dhe përshtatjen e teknikave të kompozimit homofonik të krijuara në epokën e barokut, klasicizmit dhe romantizmit (nga shekulli i 16 deri në fund të shekullit të 19).

Format muzikore I- 3 ECTS

Motivi
Figura
Fjalia
Periudha
Forma e këngës (ABA, ABB, ABC)
Format polifonike
Format vokale
Format instrumentale
Sonata
Koncerto
Rondo
Suite
Programi i formave muzikore
Opera
Baleti.

Piano I- 2 ECTS

Shkallët mazhoreD mol ngjitëse dhe zbritëse (paralele mes 4 oktavave, në drejtim paralel, kuint-akord me shpërbërje të mëdha dhe të njëkohshme, sept-akord dominues me shpërbërje të vogël dhe të njëkohshme), në të cilat studentit do t’i duhet të arrijë njohuri, teknike dhe aftësi teorike.
Do të zhvillojë aftësitë teknike me detyra të përcaktuara me një përmbajtje të caktuar të etydeve.
Punimet polifonike të cilat do të sigurojnë për nxënësit njohuritë e nevojshme për muzikën barok polifonike, për interpretimin e tyre, mënyrën e të menduarit polifonik dhe dëgjimit brenda interpretimit praktik në luajtjen e pianos, si dhe realizimin praktik të strukturave formale të barokut (invenca, fugëetj.)
Punimet ciklike (Sonatat dhe variacionet temë), që do të sigurojnë për studentin sintetizimin e njohurive teorike (formë, harmoni, melodi, dinamikë dhe karaktere të kundërta), praktikë konkrete në procesin e interpretimit për të arritur aftësitë interpretuese të tilla si: kushtet e interpretuesit, një ndjenjë për strukturën dhe integritetin e periudhave në veçanti dhe makro-strukturat e punës në përgjithësi.
Puna e zgjedhur synon të shfaqë prirjet individuale dhe të zhvillojë shprehjet artistike e muzikore të studentit.

Etnomuzikologjia – 3 ECTS

Hyrje e përgjithshme në studimin e etnomuzikologjisë
Traditat muzikore nga kultura të ndryshme të botës si shembuj praktik
Zhvillimi, pikëpamja, teoria dhe praktika e etnomuzikologjisë bashkëkohore
Vizatim i ideve dhe informacione nga leksionet në klasë, shembuj në të dëgjuar, video, detyra në lexim, në shembuj muzikorë, diskutim dhe analizë e muzikës, si pjesë e kulturës dhe si një pjesë e kulturës në mjedise të ndryshme në të gjithë botën
Në fund të kursit do të kërkohet për të aplikuar konceptin e një kulture muzikore për një traditë të muzikës vendase, të cilën ne do ta hetojmë dhe dokumentojmë në një detyrë të madhe të shkruar

Kori I- 3 ECTS

. Performanca në grup/kor
Performanca individuale në kor
Performanca homofonike korale
Performanca polifonike korale
Performanca e këngëve tradicionale korale
Performanca e instrumenteve vokale (korale) te muzikës tradicionale
Përmbajtja e literaturës dhe programit do të përfshijë 60% nga tërësia shqipe, 30% nga letërsia e harmonizuar e muzikës artistike dhe ndërkombëtare.

Solfegjio I- 3 ECTS

Përmbajtja është e bazuar në shtyllat e mëposhtme: të dëgjuarit, ligjërimi, këndimi dhe diktimi.
Dëgjimi përbëhet nga gjetja e të gjithë tingujtve, në të gjithë regjistrat, intervalet, akordet dhe rrotullimet Dur dhe Mol, septakordi (dominant) dhe zgjidhja e tyre
Ligjërimi i strukturës ritmike përbëhet nga modifikimi dhe rregullimet melodike, diatonike si dhe nga ushtrime të zgjedhura metrike-ritmike
Të kënduarit e ushtrimeve melodike dhe ritmike nënkupton modifikimin dhe rregullimet melodike, diatonike si dhe ushtrime të zgjedhura metrike-ritmike
Diktimi përbëhet nga elemente melodiozo-ritmike, përfshin meloditë monofonike dhe melodi bi-fonike (Duo-akustike).

Gjuhë angleze – 3 ECTS

Konceptet dhe terminologjia e përdorur në mësimdhënie në gjuhën angleze, për të përshkruar formën dhe kuptimin në gjuhën angleze dhe përdorimin e saj
Gjuha e përdorur nga mësues e nxënës në terminologjinë muzikore
Gjuha e zgjedhur për programe profesionale në muzikë
Terminologjia në muzikën profesionale
Vlerësimi dhe përzgjedhja e burimeve dhe materialeve
Mësues e nxënës, gjuhë muzikore
Identifikimi i nevojave të mësimmarrësit.

Lexim i notave muzikore – 3 ECTS

Leximi i rezultatit të dy zërave
Leximi i rezultatit të tre zërave
Leximi i rezultatit të katër zërave
Leximi i rezultatit të pjesëve korale
Leximi i rezultateve të kuarteteve string
Leximi në çelësat e vjetër (çelës tenor, çelës alt etj.)

Viti II

Muzikologji II- 6 ECTS

Qëllimi i këtij kërkimi është përgjithësimi i tipareve karakteristike të gjuhës së kompozitorit në cikël dhe në periudhën e përshtatshme. Performimi i detyrave në mbështetje të këtij qëllimi është i ndryshëm për secilin student. Në rast të pjesëmarrjes së studentëve në workshop-e të cilat nuk janë të lidhura me specifikën e detyrave të tyre, bëhet rishikimi dhe diskutimi i tyre . Qëllimi është që të arrihet formimi i tyre metodologjik dhe profesional.

Histori e muzikës – 4 ECTS

Muzika e ngritjes së Azisë Perëndimore dhe Mesdheut Lindor,
Muzika e lashtë greke
Muzika e lashtë romake
Muzika e lindjes së mesme
Muzika afrikane
Muzika kineze
Muzika indiane
Muzika botërore e krishterë/fillimet e polifonisë
Kultura muzikore e epokës së renesancës
Muzika vokale e renesancës,
Muzika instrumentale e renesancës
Fillimet e zhvillimit të operas
Përhapja e operës
Zhvillimet e oratorios dhe muzikës kishtare
Kombinimi i barokut të vonshëm, rokokosë dhe klacisizmit
Kultura muzikore në gjysmën e dytë të shek. 18
Përfaqësuesit austriakë dhe gjermanë(muzikë orkestrale, opera,muzikë kamertale, muzikë kori, muzikë për piano)
Kulturë muzikore e shek.19
Përfaqësuesit gjermanë,austriakë, polakë, italianë, çekë, norvegjezë,hungarezë, francezë, rusë(këndimi solo,muzikë kamertale, muzikë orkestrale,muzikë pianoje, opera, muzikë korale, dominancë e instrumentit, piano, balet)
Fundi i shek. 19 dhe fillimet e hershme të shek. 20;impresionizmi,verizmi
Shek. 20 i muzikës bashkëkohore dhe pluralizmi i stileve me përfaqësuesit e tyre, përfshirë kontinentin e Evropës dhe Amerikës
Muzika shqiqiptare në antikitet, periudhën mesjetare, renesancën kombëtare dhe pavarësi(krijimi bandave muzikore, përfundimi i formave të paratë muzikës shqiptare)
Kompozitorët e përfaqësuar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia
Muzika shqiptare avangarde me përfaqësuesit e saj.

Harmoni II- 3 ECTS

. Qëllimi i kursit është të ofrojë studentit njohuri të mësuarit dhe përshtatjen e teknikave të kompozimit homofonik të krijuara në epokën e barokut, klasicizmit dhe romantizmit (nga shekulli i 16 deri në fund të shekullit të 19).

Format muzikore II- 3 ECTS

Motivi
Figura
Fjalia
Periudha
Forma e këngës (ABA, ABB, ABC)
Format polifonike
Format vokale
Format instrumentale
Sonata
Koncerto
Rondo
Suite
Programi i formave muzikore
Opera
Baleti.

Polifoni II-3 ECTS

. Rregullat e lëvizjes polifonike
Dimensioni melodik dhe harmonik
Pesë lloje të kontrapunktit: teori, stili (dy zëra)
Pesë lloje të kontrapunktit: teori, stili (tre zëra)
Ushtrime të përjavshme në të pesë llojet e polifonisë (meqenëse aplikojnë shekullin e 18-të)
Kontrapunkt i kthyeshëm
Analiza e pjesëve të vogla polifonike të muzikës Barok
Kompozimi i veprave të shkurtra, shembull i stilit polifonik të shek. të18-të,
Karakteristikat e polifonisë instrumentale
Karakteristikat e polifonisë instrumentale të dy zërave
Karakteristikat polifonisë instrumentale të tre zërave
Kanon
Shpikje/krijimi dy zërave
Shpikje/krijim i tre zërave
Fugë
Analiza e shpikjeve dhe fugës.

Solfegjio II – 3 ECTS


Përmbajtja është e bazuar në shtyllat e mëposhtme: të dëgjuarit, ligjërimi, këndimi dhe diktimi.
Dëgjimi përbëhet nga gjetja e të gjithë tingujtve, në të gjithë regjistrat, intervalet, akordet dhe rrotullimet Dur dhe Mol, septakordi (dominant) dhe zgjidhja e tyre
Ligjërimi i strukturës ritmike përbëhet nga modifikimi dhe rregullimet melodike, diatonike si dhe nga ushtrime të zgjedhura metrike-ritmike
Të kënduarit e ushtrimeve melodike dhe ritmike nënkupton modifikimin dhe rregullimet melodike, diatonike si dhe ushtrime të zgjedhura metrike-ritmike
Diktimi përbëhet nga elemente melodiozo-ritmike, përfshin meloditë monofonike dhe melodi bi-fonike (Duo-akustike).

Kori II- 3 ECTS

Performanca në grup/kor
Performanca individuale në kor
Performanca homofonike korale
Performanca polifonike korale
Performanca e këngëve tradicionale korale
Performanca e instrumenteve vokale (korale) te muzikës tradicionale
Përmbajtja e literaturës dhe programit do të përfshijë 60% nga tërësia shqipe, 30% nga letërsia e harmonizuar e muzikës artistike dhe ndërkombëtare.

Psikologji -3 ECTS

Përbëhet nga fusha studimi në psikologji:
Çështjet metodologjike
Instrumentet hulumtuese dhe teknikat në psikologji
Proceset njohëse (perceptimi, përvoja dhe motivimi)
Mendimi, të folurit, të mësuarit, kujtesa në përgjithësi, veçanërisht në muzikë, klasikja dhe kushtëzimi instrumental
Gjendja mendore, emocionet, motivet njerëzore (biologjike, socio-psikologjike, zhgënjimi, frika, stresi, mekanizmat mbështetëse), personaliteti (temperamenti, karakteri, inteligjenca dhe aftësitë).

Njohja e instrumenteve -3 ECTS


Aspekti historik i instrumenteve
Çështjet akustike (zërimi, akordimi, ambitus, energji etj.)
Konturi dhe dimensionet
Klasifikimi i instrumenteve muzikore
Kriteret e klasifikimit (në bazë të trupit të gjallë, në përputhje me shkakun e vibrimit, në bazë të përfaqësimit dhe përdorimit të formacioneve interpretuese, etj.)
Instrumentet muzikore – ikonat e kulturave tradicionale muzikore

Viti III- Muzikologji

Muzikologji III- 6 ECTS

Qëllimi i këtij kërkimi është përgjithësimi i tipareve karakteristike të gjuhës së kompozitorit në cikël dhe në periudhën e përshtatshme. Performimi i detyrave në mbështetje të këtij qëllimi është i ndryshëm për secilin student. Në rast të pjesëmarrjes së studentëve në workshop-e të cilat nuk janë të lidhura me specifikën e detyrave të tyre, bëhet rishikimi dhe diskutimi i tyre . Qëllimi është që të arrihet formimi i tyre metodologjik dhe profesional.

Muzika e shekullit XX – 3 ECTS

-Muzikë e shek.20, muzika dhe pluralizmi i stilit me përfaqësuesit e saj bashkëkohorë, përfshirë kontinentin e Evropës dhe Amerikës
Impresionizmi
Modernizmi
Futurizmi
Ekspresionizmi
Muzikapost moderne
Minimalizmi
Teknikat e muzikës së shekullit 20
Atonaliteti dhe teknika dodekafonike (dymbëdhjetë tingullshi)
Muzikë elektronike
Kompozitorë të shekullit 20
Programi kryen kursin e korrespondencës dhe korrelacionin me përmbajtje të ngjashme të lëndës, në varësi të programit të studimeve bazë që tregojnë evolucionin e gjuhës muzikore gjatë shekujve si: harmonia, forma muzikore, estetika, historia e artit.

Harmoni stilesh – 3 ECTS

. • Analiza e strukturës harmonike në epokën e klasicizmit muzikor dhe romantizmit, duke përfshirë format e ndryshme të përpunimit të sonatave muzikore për instrumente solo, vepra vokale dhe instrumentale vokale (solo këndim), kuartetet string dhe vepra simfonike.
Njohja e teknikës së përfshirjes ose përmbledhja e akordit horizontal dhe vertikal, reduktimi i dyfishtë i tonit, identifikimi i tipit dhe lloji i akordit, rotacioni, shkallëzimi dhe funksioni i akordit.
Analiza harmonike e bazuar në sistemin tonal mazhor-minor përfshin në vijim akordet materiale-kuinta-akord, SEPTA-akord, nona-akord dhe i rrotacionin si dhe zërin jo-akord, intervalet harmonike, kordete pakompletuara dhe harmoninë e fshehur.

Polifoni II- 3 ECTS

. • Rregullat e lëvizjes polifonike
Dimensioni melodik dhe harmonik
Pesë lloje të kontrapunktit: teori, stili (dy zëra)
Pesë lloje të kontrapunktit: teori, stili (tre zëra)
Ushtrime të përjavshme në të pesë llojet e polifonisë (meqenëse aplikojnë shekullin e 18-të)
Kontrapunkt i kthyeshëm
Analiza e pjesëve të vogla polifonike të muzikës Barok
Kompozimi i veprave të shkurtra, shembull i stilit polifonik të shek. të18-të,
Karakteristikat e polifonisë instrumentale
Karakteristikat e polifonisë instrumentale të dy zërave
Karakteristikat polifonisë instrumentale të tre zërave
Kanon
Shpikje/krijimi dy zërave
Shpikje/krijim i tre zërave
Fugë
Analiza e shpikjeve dhe fugës.

Bazat e sonologjisë – 3 ECTS

Përbëhet nga njohuritë bazë lidhur me digjitalizimin:
Arkivimi
Regjistrimi profesional
Demonstrimi i softuerëvetë veçantë, studiuesit e teknologjisë së kompjuterizuar(digjitalizim)
Përpunimi i zërit
Ruajtja dhe dixhitalizimi i trashëgimisë kulturore.

Shkrim akademik- 3 ECTS

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të të nxënit janë: Synon t’i eliminojë mangësitë që e shoqërojnë procesin e të shkruarit, t’i mësojë studentët se si behet a shkruhet mirë një letër, një raport, një ese, një ligjëratë, d.m.th një punim kërkimor. Studentët do të arrijnë të njohin metodologjinë dhe tekniken e të shkruarit dhe të shprehurit në letër, si dhe të zhvillojnë mendim kritik dhe krijues, si gjatë leximit ashtu edhe gjate shkrimit. Pa përfundimit të kursit, studenti do të arrijë të zotërojë aftësi të leximit, interpretimit kritik të teksteve dhe fenomeneve, të shkruajë në mënyrë adekuate format e ndryshme të teksteve, të hetojë dhe të komunikojë me tekstet dhe nivelet e tyre si forma të ndryshme shkrimi e reprezentimi, të arrijë pavarësinë e shkrimit adekuat të formave tekstuale.

Muzikë shqiptare – 3 ECTS

. Njohja e muzikës popullore dhe muzikës tradicionale shqiptare, tradita muzikore vokale tradita muzikore instrumentale, fushat kryesore muzikore të muzikës shqiptare, karakteristikat e monodisë shqiptare, karakteristikat e polifonisë shqiptare, monodia instrumentale, monodia vokale, polifonia instrumentale dhe polifonia vokale.

Informatikë e muzikës- 3 ECTS

– Marrëdhënia ndër disiplinore në informatikën e muzikës Revolucioni digjital në muzikë, ndikimi i tij mbi shërbimet informative të muzikës dhe bibliotekat muzikore
Njohuria e trendve aktuale në teknologjitë e muzikës, duke përfshirë software dhe hardware
Modelet mentale në njohjen e dëgjimit të muzikës dhe performancës
Realitetet sociale dhe ekonomike të konsumimit të muzikës në shoqëritë perëndimore
Improvizimi në muzikë, sidomos kur ajo është lehtësuar nga teknologjia e muzikës
Muzika e bibliotekave digjitale dhe koleksionet arkitekturore
E ardhmja e shpërndarjes së muzikës
Industria e muzikës dhe biblioteka e muzikës
Studimi dhe sintetizimi i shprehjes së muzikës
Audio sinjali dhe paraqitja e tij notale.

Pedagogji- 3 ECTS

Ofrimi i njohurive në lidhje me objektivin e studimit të pedagogjisë, me vlerësimin dhe atributet, kriteret e ndërtimit (të synuara në studim, detyrë teori-praktikë, nocionet me rëndësi dhe terminologjia, metodologjia studimi)
Llojet e mësimit
Llojet e arsimit, mirësjelljes (funksional, i qëllimshëm, represiv, permisiv)
Edukimi dhe mësimi objektiv-zhvillimi i një personaliteti,
Struktura e personalitetit dhe edukimit / komponentëve
Korrelacioni i pedagogjisë me shkencat tjera të filozofisë, antropologjisë, psikologjisë, sociologjisë
Teoritë dhe drejtime të pedagogjisë
Struktura personale dhe komponentët e edukimit
Edukimi mental dhe estetik
Parimet dhe metodat e edukimit.

Dirigjim- 3 ECTS

– Instrumentet tradicionale tëorkestrës – karakteristikat (ambitus, kordinimi, zëri, etj.)
Shkrimi dhe leximi fletëve për instrumente muzikore
Dirigjimi i këngëve korale
Dirigjimi i ansamblit instrumental
Dirigjimi i ansamblit instrumental dhe interpretuesit vokalë
Dirigjimi për ansamblin klasik ose bashkëkohor.

Kori III- 3 ECTS

Performanca në grup/kor
Performanca individuale në kor
Performanca homofonike korale
Performanca polifonike korale
Performanca e këngëve tradicionale korale
Performanca e instrumenteve vokale (korale) te muzikës tradicionale
Përmbajtja e literaturës dhe programit do të përfshijë 60% nga tërësia shqipe, 30% nga letërsia e harmonizuar e muzikës artistike dhe ndërkombëtare.

Viti III- Teori e Muzikës

Muzika e shekullit XX – 4 ECTS

-Muzikë e shek.20, muzika dhe pluralizmi i stilit me përfaqësuesit e saj bashkëkohorë, përfshirë kontinentin e Evropës dhe Amerikës
Impresionizmi
Modernizmi
Futurizmi
Ekspresionizmi
Muzikapost moderne
Minimalizmi
Teknikat e muzikës së shekullit 20
Atonaliteti dhe teknika dodekafonike (dymbëdhjetë tingullshi)
Muzikë elektronike
Kompozitorë të shekullit 20
Programi kryen kursin e korrespondencës dhe korrelacionin me përmbajtje të ngjashme të lëndës, në varësi të programit të studimeve bazë që tregojnë evolucionin e gjuhës muzikore gjatë shekujve si: harmonia, forma muzikore, estetika, historia e artit.

Harmoni stilesh – 4 ECTS

• Analiza e strukturës harmonike në epokën e klasicizmit muzikor dhe romantizmit, duke përfshirë format e ndryshme të përpunimit të sonatave muzikore për instrumente solo, vepra vokale dhe instrumentale vokale (solo këndim), kuartetet string dhe vepra simfonike.
Njohja e teknikës së përfshirjes ose përmbledhja e akordit horizontal dhe vertikal, reduktimi i dyfishtë i tonit, identifikimi i tipit dhe lloji i akordit, rotacioni, shkallëzimi dhe funksioni i akordit.
Analiza harmonike e bazuar në sistemin tonal mazhor-minor përfshin në vijim akordet materiale-kuinta-akord, SEPTA-akord, nona-akord dhe i rrotacionin si dhe zërin jo-akord, intervalet harmonike, kordete pakompletuara dhe harmoninë e fshehur.

Polifoni II – 4 ECTS

. • Rregullat e lëvizjes polifonike
Dimensioni melodik dhe harmonik
Pesë lloje të kontrapunktit: teori, stili (dy zëra)
Pesë lloje të kontrapunktit: teori, stili (tre zëra)
Ushtrime të përjavshme në të pesë llojet e polifonisë (meqenëse aplikojnë shekullin e 18-të)
Kontrapunkt i kthyeshëm
Analiza e pjesëve të vogla polifonike të muzikës Barok
Kompozimi i veprave të shkurtra, shembull i stilit polifonik të shek. të18-të,
Karakteristikat e polifonisë instrumentale
Karakteristikat e polifonisë instrumentale të dy zërave
Karakteristikat polifonisë instrumentale të tre zërave
Kanon
Shpikje/krijimi dy zërave
Shpikje/krijim i tre zërave
Fugë
Analiza e shpikjeve dhe fugës.

Muzika shqiptare- 3 ECTS

Njohja e muzikës popullore dhe muzikës tradicionale shqiptare, tradita muzikore vokale tradita muzikore instrumentale, fushat kryesore muzikore të muzikës shqiptare, karakteristikat e monodisë shqiptare, karakteristikat e polifonisë shqiptare, monodia instrumentale, monodia vokale, polifonia instrumentale dhe polifonia vokale.

Metodologjia e mësimdhënies- 3 ECTS

Parimet metodologjike në muzikë
Metodat e mësimdhënies
Metodat e punës ne ansambël
Metodat e punës individuale
Kriteret e klasifikimit të anëtarëve të ansamblit
Përgatitja për seancat mësimore (testi i ansamblit)
Qasja pedagogjike dhe personale
Planifikimi periodik afatgjatë dhe afatshkurtër
Vlerësimi dhe kualifikimi i kritereve të tyre
Fëmijët dhe muzika
Amatorët dhe aktivitetet muzikore
Dallimet në metodologjinë e didaktikës, në lidhje me dallimet në fokus, të përcaktuara nga grupi pedagogjik.

Pedagogjia- 3 ECTS

Ofrimi i njohurive në lidhje me objektivin e studimit të pedagogjisë, me vlerësimin dhe atributet, kriteret e ndërtimit (të synuara në studim, detyrë teori-praktikë, nocionet me rëndësi dhe terminologjia, metodologjia studimi)
Llojet e mësimit
Llojet e arsimit, mirësjelljes (funksional, i qëllimshëm, represiv, permisiv)
Edukimi dhe mësimi objektiv-zhvillimi i një personaliteti,
Struktura e personalitetit dhe edukimit / komponentëve
Korrelacioni i pedagogjisë me shkencat tjera të filozofisë, antropologjisë, psikologjisë, sociologjisë
Teoritë dhe drejtime të pedagogjisë
Struktura personale dhe komponentët e edukimit
Edukimi mental dhe estetik
Parimet dhe metodat e edukimit.

Piano III- 3 ECTS

– Shkallët mazhoreD mol ngjitëse dhe zbritëse (paralele mes 4 oktavave, në drejtim paralel, kuint-akord me shpërbërje të mëdha dhe të njëkohshme, sept-akord dominues me shpërbërje të vogël dhe të njëkohshme), në të cilat studentit do t’i duhet të arrijë njohuri, teknike dhe aftësi teorike.
Do të zhvillojë aftësitë teknike me detyra të përcaktuara me një përmbajtje të caktuar të etydeve.
Punimet polifonike të cilat do të sigurojnë për nxënësit njohuritë e nevojshme për muzikën barok polifonike, për interpretimin e tyre, mënyrën e të menduarit polifonik dhe dëgjimit brenda interpretimit praktik në luajtjen e pianos, si dhe realizimin praktik të strukturave formale të barokut (invenca, fugëetj.)
Punimet ciklike (Sonatat dhe variacionet temë), që do të sigurojnë për studentin sintetizimin e njohurive teorike (formë, harmoni, melodi, dinamikë dhe karaktere të kundërta), praktikë konkrete në procesin e interpretimit për të arritur aftësitë interpretuese të tilla si: kushtet e interpretuesit, një ndjenjë për strukturën dhe integritetin e periudhave në veçanti dhe makro-strukturat e punës në përgjithësi.
Puna e zgjedhur synon të shfaqë prirjet individuale dhe të zhvillojë shprehjet artistike e muzikore të studentit.

Solfegjio III- 3 ECTS


Përmbajtja është e bazuar në shtyllat e mëposhtme: të dëgjuarit, ligjërimi, këndimi dhe diktimi.
Dëgjimi përbëhet nga gjetja e të gjithë tingujtve, në të gjithë regjistrat, intervalet, akordet dhe rrotullimet Dur dhe Mol, septakordi (dominant) dhe zgjidhja e tyre
Ligjërimi i strukturës ritmike përbëhet nga modifikimi dhe rregullimet melodike, diatonike si dhe nga ushtrime të zgjedhura metrike-ritmike
Të kënduarit e ushtrimeve melodike dhe ritmike nënkupton modifikimin dhe rregullimet melodike, diatonike si dhe ushtrime të zgjedhura metrike-ritmike
Diktimi përbëhet nga elemente melodiozo-ritmike, përfshin meloditë monofonike dhe melodi bi-fonike (Duo-akustike).

Kori III- 3 ECTS

Performanca në grup/kor
Performanca individuale në kor
Performanca homofonike korale
Performanca polifonike korale
Performanca e këngëve tradicionale korale
Performanca e instrumenteve vokale (korale) te muzikës tradicionale
Përmbajtja e literaturës dhe programit do të përfshijë 60% nga tërësia shqipe, 30% nga letërsia e harmonizuar e muzikës artistike dhe ndërkombëtare.

Viti III- Teknologji e Muzikës

Muzika e shekullit XX – 4 ECTS

-Muzikë e shek.20, muzika dhe pluralizmi i stilit me përfaqësuesit e saj bashkëkohorë, përfshirë kontinentin e Evropës dhe Amerikës
Impresionizmi
Modernizmi
Futurizmi
Ekspresionizmi
Muzikapost moderne
Minimalizmi
Teknikat e muzikës së shekullit 20
Atonaliteti dhe teknika dodekafonike (dymbëdhjetë tingullshi)
Muzikë elektronike
Kompozitorë të shekullit 20
Programi kryen kursin e korrespondencës dhe korrelacionin me përmbajtje të ngjashme të lëndës, në varësi të programit të studimeve bazë që tregojnë evolucionin e gjuhës muzikore gjatë shekujve si: harmonia, forma muzikore, estetika, historia e artit.

Polifoni II – 3 ECTS

. • Rregullat e lëvizjes polifonike
Dimensioni melodik dhe harmonik
Pesë lloje të kontrapunktit: teori, stili (dy zëra)
Pesë lloje të kontrapunktit: teori, stili (tre zëra)
Ushtrime të përjavshme në të pesë llojet e polifonisë (meqenëse aplikojnë shekullin e 18-të)
Kontrapunkt i kthyeshëm
Analiza e pjesëve të vogla polifonike të muzikës Barok
Kompozimi i veprave të shkurtra, shembull i stilit polifonik të shek. të18-të,
Karakteristikat e polifonisë instrumentale
Karakteristikat e polifonisë instrumentale të dy zërave
Karakteristikat polifonisë instrumentale të tre zërave
Kanon
Shpikje/krijimi dy zërave
Shpikje/krijim i tre zërave
Fugë
Analiza e shpikjeve dhe fugës.

Bazat e sonologjisë – 3 ECTS

Përbëhet nga njohuritë bazë lidhur me digjitalizimin:
Arkivimi
Regjistrimi profesional
Demonstrimi i softuerëvetë veçantë, studiuesit e teknologjisë së kompjuterizuar(digjitalizim)
Përpunimi i zërit
Ruajtja dhe dixhitalizimi i trashëgimisë kulturore.

Shkrim Akademik- 3 ECTS

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të të nxënit janë: Synon t’i eliminojë mangësitë që e shoqërojnë procesin e të shkruarit, t’i mësojë studentët se si behet a shkruhet mirë një letër, një raport, një ese, një ligjëratë, d.m.th një punim kërkimor. Studentët do të arrijnë të njohin metodologjinë dhe tekniken e të shkruarit dhe të shprehurit në letër, si dhe të zhvillojnë mendim kritik dhe krijues, si gjatë leximit ashtu edhe gjate shkrimit. Pa përfundimit të kursit, studenti do të arrijë të zotërojë aftësi të leximit, interpretimit kritik të teksteve dhe fenomeneve, të shkruajë në mënyrë adekuate format e ndryshme të teksteve, të hetojë dhe të komunikojë me tekstet dhe nivelet e tyre si forma të ndryshme shkrimi e reprezentimi, të arrijë pavarësinë e shkrimit adekuat të formave tekstuale.

Muzikë shqiptare- 3 ECTS

Njohja e muzikës popullore dhe muzikës tradicionale shqiptare, tradita muzikore vokale tradita muzikore instrumentale, fushat kryesore muzikore të muzikës shqiptare, karakteristikat e monodisë shqiptare, karakteristikat e polifonisë shqiptare, monodia instrumentale, monodia vokale, polifonia instrumentale dhe polifonia vokale.

Film, teatër, muzikë dhe komerciale – 3 ECTS

Ndikimi i F / T / M në përmbajtjen e muzikës (në teknikat kompozicionale, harmoni, formimin orkestral, dinamikë, tempon, ritmin), zhanreve
Krahasimi dhe analiza me shembuj konkretë, qasjet muzikore ndaj dallimeve të imponuara nga zhanret e F / T / M
Roli dhe rëndësia e muzikës së aplikuar për F / T / M.

Projektimi i zërit- 4 ECTS

Elementet e projektimit të zërit
Objekti i zërit/ eventi/ gjesti / ambienti/ toni
Krijimi dhe modifikimi i zërave individualë
Teknikat e redaktimit, përzierjes, përpunimit dhe sintetizimit të zërit
Teknikat e redaktimit dhe shtresëzimit, vendit te incizimit, procesi hapësinor, multi-kanal dhe zërit stereo
Zëri për projekt filmi
Teknikat e incizimit
Formatet dhe standartetmulti-kanal të zërit kinmateografik
Në terren, në studio, teknikat e mjedisit rrethues, mikrofonat shotgun, dialogët dhe zëvendësimi i dialogëve
Zëri live dhe dizajneri i sistemit përforcues
Instalimi dhe sistemet me format jo multi-kanal
Të punuarit në hapësirën reale; krijimi dhe simulimi/imitimi i hapësirës zanore
Zëri arkitekturor, pozicionimi i bokseve dhe konsiderimi psikoakustik
Kjo lëndë përveç tjerash, siguron edhe njohurinë teorike dhe praktike se si drejtohen dhe incizohen koncertet në mënyre profesionale, dhe si ruhet trashëgimia kulturore.

Informatike e muzikës- 4 ECTS

– Marrëdhënia ndër disiplinore në informatikën e muzikës Revolucioni digjital në muzikë, ndikimi i tij mbi shërbimet informative të muzikës dhe bibliotekat muzikore
Njohuria e trendve aktuale në teknologjitë e muzikës, duke përfshirë software dhe hardware
Modelet mentale në njohjen e dëgjimit të muzikës dhe performancës
Realitetet sociale dhe ekonomike të konsumimit të muzikës në shoqëritë perëndimore
Improvizimi në muzikë, sidomos kur ajo është lehtësuar nga teknologjia e muzikës
Muzika e bibliotekave digjitale dhe koleksionet arkitekturore
E ardhmja e shpërndarjes së muzikës
Industria e muzikës dhe biblioteka e muzikës
Studimi dhe sintetizimi i shprehjes së muzikës
Audio sinjali dhe paraqitja e tij notale.

Aftësitë kompjuterike- 3 ECTS

Krijimi i një portofoli online me projekte dhe prezantime
Elementet kryesore dhe detajet e sistemit të kompjuterit
Identifikimi dhe përshkrimi i elementeve dhe funksioneve të sistemit të kompjuterit (hardware, software, input, output dhe pajisjeve te ruajtjes se info.)
Microsoft Word , Excel
Ruajtja, redaktimi i tekstit
Falsifikimi i zërit – hyrje
Projekte të shkurtra me anë të falsifikimit të zërit
Hyrje ne Cubase
Transformimet, redaktime teëerit dhe videove
Konvertimet: llojet e zërit
Përzierjet, eksportet – përgatitja e materialeve për faqe interneti
Projektet krijuese – nëpermjet Cubase (me zëra të incizuar)
Hyrje në sonar
Tastiera, kabëlli, interface controllers
Kjo lendë përveç të tjerash, siguron edhe njohuri teorike dhe praktike se si drejtohen dhe incizohen koncertet në mënyrë profesionale dhe si ruhet trashëgimia kulturore.

Kori III – 3 ECTS

Performanca në grup/kor
Performanca individuale në kor
Performanca homofonike korale
Performanca polifonike korale
Performanca e këngëve tradicionale korale
Performanca e instrumenteve vokale (korale) te muzikës tradicionale
Përmbajtja e literaturës dhe programit do të përfshijë 60% nga tërësia shqipe, 30% nga letërsia e harmonizuar e muzikës artistike dhe ndërkombëtare.

Viti IV- Muzikologji

Muzikë elektronike – 3 ECTS

Konteksti historik i regjistrimit/incizimit, si në studio ashtu edhe ne terren
Mikrofonet në studio të regjistrimit
Pozicionimi Mic në ambientet e studios. Zgjedhjet Mic në rrethanat e studios
Regjistrimi i thjeshtë
Regjistrimi analog. Vendndodhja (celular) regjistrimi me burime të kufizuara.
Regjistrimi me pajisje të mbajtur me dorë.
Muzika elektro-akustike
Përdorimi i DAW-s dhe disa softuerëve të tjerë te kaudio e manipulimit.
Identifikimi i komponentëve të muzikës elektronike dhe funksionet e tyre
Praktika në përdorimin e kompjuterit, në mënyrë që të hartohen ekstrakte muzikore, të dëgjuarit kritik të muzikaleve elektronike nga këndvështrimi i teknologjisë
Përqendrimi në eksplorimin e teknikave kompozicionale dhe demonstrimi i programeve specifike, duke dëgjuar veprat e kompozitorëve të muzikës elektronike dhe diskutimet rreth tyre.

Estetikë e muzikës- 3 ECTS

Filozofia naive do të analizohet nga periudha e lashtë e bazuar në mitologji
Kuptimet e ndryshme të termit “muzikë”
Pitagorizmi me çështjet e përqindjes së harmonisë e teorisë së etosit
Muzika si imitim nga Platoni
Emocionet dhe koha e lirë sipas Aristotelit
Peripatetizmi dhe sistemet e mëdha të përfaqësuara nga Hibeh, Euklidit dhe Sofistëve
Periodat romake, një periudhë e mirëmbajtjes së teorisë tradicionale
Transferimi i mendimit te lashtë të Mesjetës përmes Botie
Periudha e epigonizmit
Meditimi mbi hyrjen e polifonisë dhe qëndrimeve estetike dhe gotike
Afirmimi i humanizmit, shumëllojshmëria e kulturës muzikore dhe inovacioni në muzikë
Platonizmi dhe manualet e muzikës
Periudha e ndarjeve teorike
Muzika estetike shpirtërore e protestantizmit
Debatet mbi opera-n
Shprehja e akteve muzikore
Empiricizmi
Përshtatja e disiplinës shkencore të estetikës së muzikës në shekullit e 18-të.

Gazetari dhe praktikë në media- 3 ECTS

Përfshin njohuri teorike dhe praktike për:
Lajme
Informacione
Reportazh
Intervistë
Kritikë
Koment

Film, teatër, muzikë komerciale -3 ECTS

Ndikimi i F / T / M në përmbajtjen e muzikës (në teknikat kompozicionale, harmoni, formimin orkestral, dinamikë, tempon, ritmin), zhanreve
Krahasimi dhe analiza me shembuj konkretë, qasjet muzikore ndaj dallimeve të imponuara nga zhanret e F / T / M
Roli dhe rëndësia e muzikës së aplikuar për F / T / M.

Projektim i zërit- 4 ECTS

Elementet e projektimit të zërit
Objekti i zërit/ eventi/ gjesti / ambienti/ toni
Krijimi dhe modifikimi i zërave individualë
Teknikat e redaktimit, përzierjes, përpunimit dhe sintetizimit të zërit
Teknikat e redaktimit dhe shtresëzimit, vendit te incizimit, procesi hapësinor, multi-kanal dhe zërit stereo
Zëri për projekt filmi
Teknikat e incizimit
Formatet dhe standartetmulti-kanal të zërit kinmateografik
Në terren, në studio, teknikat e mjedisit rrethues, mikrofonat shotgun, dialogët dhe zëvendësimi i dialogëve
Zëri live dhe dizajneri i sistemit përforcues
Instalimi dhe sistemet me format jo multi-kanal
Të punuarit në hapësirën reale; krijimi dhe simulimi/imitimi i hapësirës zanore
Zëri arkitekturor, pozicionimi i bokseve dhe konsiderimi psikoakustik
Kjo lëndë përveç tjerash, siguron edhe njohurinë teorike dhe praktike se si drejtohen dhe incizohen koncertet në mënyre profesionale, dhe si ruhet trashëgimia kulturore.

Gjuha – stili i shkrimit- 2 ECTS

Qëllimi i lëndës është që ta aftësojë studentin t’i përzgjedh drejtë mjetet shprehëse me rastin e shkrimit të muzikologjisë dhe studentët të arrijnë njohuritë themelore për specifikat e gjuhës, stilit dhe shkrimit të muzikologjisë. Gjuha dhe stili i shkrimit janë ndër elementet bazë që përcaktojnë nivelin e profesionalizmit në fushën e muzikologjisë. Përdorimi i drejtë, i saktë, korrekt dhe njohja e gjuhës standarde ndikon në ngritjen e nivelit të komunikimit ndërmjet akterëve të përfshirë në të: muzikës, subjekteve tjera.

Tema Bachelor- 10 ECTS

Teza zgjidhet nga kandidati në fjalë, së bashku me mësuesin e lëndës. Lënda duhet t’i përkasë njërës prej lëndëve kryesore të kursit mësimor. Duhet të përmbajë natyrë shkencore dhe hulumtuese dhe të trajtojë një tematikë të re, pra jo të trajtuar më parë. Për shembull, mund të përfshijë çështje të trajtuara gjatë hulumtimit që lidhen me një tematikë të caktuar. Diplomimi ose mbrojtja e diplomës bëhet në praninë e tre anëtarëve te Komisionit. Teza mund të mbrohet në praninë e tyre vetëm nëse nxënësi ka përfunduar me sukses fazën e provimeve. Pas diplomimit, nxënësi konsiderohet të ketë përfunduar studimet dhe i jepet grada Bachelor (Muzikë) sipas rregullave të institucionit.

Viti IV- Teori e Muzikës

Piano IV- 3 ECTS

Shkallët mazhoreD mol ngjitëse dhe zbritëse (paralele mes 4 oktavave, në drejtim paralel, kuint-akord me shpërbërje të mëdha dhe të njëkohshme, sept-akord dominues me shpërbërje të vogël dhe të njëkohshme), në të cilat studentit do t’i duhet të arrijë njohuri, teknike dhe aftësi teorike.
Do të zhvillojë aftësitë teknike me detyra të përcaktuara me një përmbajtje të caktuar të etydeve.
Punimet polifonike të cilat do të sigurojnë për nxënësit njohuritë e nevojshme për muzikën barok polifonike, për interpretimin e tyre, mënyrën e të menduarit polifonik dhe dëgjimit brenda interpretimit praktik në luajtjen e pianos, si dhe realizimin praktik të strukturave formale të barokut (invenca, fugëetj.)
Punimet ciklike (Sonatat dhe variacionet temë), që do të sigurojnë për studentin sintetizimin e njohurive teorike (formë, harmoni, melodi, dinamikë dhe karaktere të kundërta), praktikë konkrete në procesin e interpretimit për të arritur aftësitë interpretuese të tilla si: kushtet e interpretuesit, një ndjenjë për strukturën dhe integritetin e periudhave në veçanti dhe makro-strukturat e punës në përgjithësi.
Puna e zgjedhur synon të shfaqë prirjet individuale dhe të zhvillojë shprehjet artistike e muzikore të studentit.

Kori IV- 3 ECTS

Performanca në grup/kor
Performanca individuale në kor
Performanca homofonike korale
Performanca polifonike korale
Performanca e këngëve tradicionale korale
Performanca e instrumenteve vokale (korale) te muzikës tradicionale
Përmbajtja e literaturës dhe programit do të përfshijë 60% nga tërësia shqipe, 30% nga letërsia e harmonizuar e muzikës artistike dhe ndërkombëtare.

Solfegjio IV- 3 ECTS


Përmbajtja është e bazuar në shtyllat e mëposhtme: të dëgjuarit, ligjërimi, këndimi dhe diktimi.
Dëgjimi përbëhet nga gjetja e të gjithë tingujtve, në të gjithë regjistrat, intervalet, akordet dhe rrotullimet Dur dhe Mol, septakordi (dominant) dhe zgjidhja e tyre
Ligjërimi i strukturës ritmike përbëhet nga modifikimi dhe rregullimet melodike, diatonike si dhe nga ushtrime të zgjedhura metrike-ritmike
Të kënduarit e ushtrimeve melodike dhe ritmike nënkupton modifikimin dhe rregullimet melodike, diatonike si dhe ushtrime të zgjedhura metrike-ritmike
Diktimi përbëhet nga elemente melodiozo-ritmike, përfshin meloditë monofonike dhe melodi bi-fonike (Duo-akustike).

Orkestrim-5 ECTS

Instrumentet e orkestrës – karakteristikat (ambitus, tuning, zëri, etj.)
Fletëshkrimi për instrumente muzikore
Orkestrimi për këngë korale fëmijësh
Orkestrimi për ansamblin kamertal
Orkestrimi për ansamblin kamertal dhe interpretuesit vokalë
Orkestrimi për ansamblin klasik ose bashkëkohor

Bazat e pedagogjisë së muzikës- 3 ECTS

Lënda do të ofrojë njohuri lidhur me objektin e studimit të pedagogjisë, me vlerësimin dhe cilësimin, kriteret e konstituimit (objekti i studimit, detyrat teoriko – praktike, rëndësia, terminologjia dhe nocionet, metodologjia e studimit)/, Llojet e mësimit/. Llojet e edukatës; funksionale, intencionale, represive, permisive/, Qëllimi i edukatës dhe mësimit – zhvillimi i personalitetit të gjithanshëm/, Struktura e personalitetit dhe komponentet e edukatës/,. Struktura e personalitetit dhe komponentet e edukatës/, Korelacioni i pedagogjisë me shkencat tjera: filozofi, antropologji, psikologji, sociologjii/, Drejtimet dhe teoritë e pedagogjisë/, Struktura e personalitetit dhe komponentet e edukatës/, Edukata mendore, estetike/ Parimet dhe metodat e edukimit.

Tema Bachelor- 10 ECTS

Teza zgjidhet nga kandidati në fjalë, së bashku me mësuesin e lëndës. Lënda duhet t’i përkasë njërës prej lëndëve kryesore të kursit mësimor. Duhet të përmbajë natyrë shkencore dhe hulumtuese dhe të trajtojë një tematikë të re, pra jo të trajtuar më parë. Për shembull, mund të përfshijë çështje të trajtuara gjatë hulumtimit që lidhen me një tematikë të caktuar. Diplomimi ose mbrojtja e diplomës bëhet në praninë e tre anëtarëve te Komisionit. Teza mund të mbrohet në praninë e tyre vetëm nëse nxënësi ka përfunduar me sukses fazën e provimeve. Pas diplomimit, nxënësi konsiderohet të ketë përfunduar studimet dhe i jepet grada Bachelor (Muzikë) sipas rregullave të institucionit.

Viti IV- Teknologji e Muzikës

Njohuri rreth muzikës elektronike- 6 ECTS

Konteksti historik i regjistrimit/incizimit, si në studio ashtu edhe ne terren
Mikrofonet në studio të regjistrimit
Pozicionimi Mic në ambientet e studios. Zgjedhjet Mic në rrethanat e studios
Regjistrimi i thjeshtë
Regjistrimi analog. Vendndodhja (celular) regjistrimi me burime të kufizuara.
Regjistrimi me pajisje të mbajtur me dorë.
Muzika elektro-akustike
Përdorimi i DAW-s dhe disa softuerëve të tjerë te kaudio e manipulimit.
Identifikimi i komponentëve të muzikës elektronike dhe funksionet e tyre
Praktika në përdorimin e kompjuterit, në mënyrë që të hartohen ekstrakte muzikore, të dëgjuarit kritik të muzikaleve elektronike nga këndvështrimi i teknologjisë
Përqendrimi në eksplorimin e teknikave kompozicionale dhe demonstrimi i programeve specifike, duke dëgjuar veprat e kompozitorëve të muzikës elektronike dhe diskutimet rreth tyre.

Analizë e muzikës elektroakustike dhe akuzmatike- 3 ECTS

Hyrja dhe përmbledhja: dëgjimi, analiza dhe kompozimi, planifikimi
Muzikaelektro-akustike; Analiza dhe proceset e dëgjimit
Riprodhimi si kompozim; GRM dhe studio muzikore elektronike
Studio incizimi si instrument; mjetet plastike tek audio digjital
Shënimi si algoritëm; paraqitja e zërit; rezultatet artistike – burimet grafike, tekstuale etj.
Sintetizmi bazë i zërit – rrënjet e analizës së zërit / risintetizmi, software-i, veglat, idetë
Krijimi dhe prezantimi multi-kanal,çështjet hapësinore të zërit, sistemet dhe idetë

Estetikë e muzikës- 3 ECTS

Filozofia naive do të analizohet nga periudha e lashtë e bazuar në mitologji
Kuptimet e ndryshme të termit “muzikë”
Pitagorizmi me çështjet e përqindjes së harmonisë e teorisë së etosit
Muzika si imitim nga Platoni
Emocionet dhe koha e lirë sipas Aristotelit
Peripatetizmi dhe sistemet e mëdha të përfaqësuara nga Hibeh, Euklidit dhe Sofistëve
Periodat romake, një periudhë e mirëmbajtjes së teorisë tradicionale
Transferimi i mendimit te lashtë të Mesjetës përmes Botie
Periudha e epigonizmit
Meditimi mbi hyrjen e polifonisë dhe qëndrimeve estetike dhe gotike
Afirmimi i humanizmit, shumëllojshmëria e kulturës muzikore dhe inovacioni në muzikë
Platonizmi dhe manualet e muzikës
Periudha e ndarjeve teorike
Muzika estetike shpirtërore e protestantizmit
Debatet mbi opera-n
Shprehja e akteve muzikore
Empiricizmi
Përshtatja e disiplinës shkencore të estetikës së muzikës në shekullit e 18-të.

Gazetari dhe praktikë në media-3 ECTS

Përfshin njohuri teorike dhe praktike për:
Lajme
Informacione
Reportazh
Intervistë
Kritikë
Koment

Projektim i zërit – 2 ECTS

Elementet e projektimit të zërit
Objekti i zërit / eventi/ gjesti / ambienti/ toni
Krijimi dhe modifikimi i zërave individualë
Teknikat e redaktimit, përzierjes, përpunimit dhe sintetizimit të zërit
Teknikat e redaktimit dhe shtresëzimit, vendit të incizimit, procesi hapësinor, multi-kanal dhe zëri stereo
Zëri për projekt filmi
Teknikat e incizimit
Formatet dhe standartet multi-kanal të zërit kinmateografik
Terreni, Studio, teknikat e mjedisit rrethues, mikrofonat shotgun, dialogjet dhe zevëndesimi i dialogjeve
Zëri live dhe dizajneri i sistemit përforcues
Instalimi dhe sistemet me format jo multi-kanal
Të punuarit në hapësirën reale; krijimi dhe simulimi/imitimi i hapësirës zanore
Zëri arkitekturor, pozicionimi i bokseve dhe konsiderimi psikoakustik
Kjo lendë, përveç tjerash, siguron edhe njohurinë teorike dhe praktike se si drejtohen dhe incizohen koncertet në mënyre profesionale dhe si ruhet trashëgimia kulturore.

Informatikë e muzikës- 3 ECTS

Marrëdhënia ndër disiplinore në informatikën e muzikës Revolucioni digjital në muzikë, ndikimi i tij mbi shërbimet informative të muzikës dhe bibliotekat muzikore
Njohuria e trendve aktuale në teknologjitë e muzikës, duke përfshirë software dhe hardware
Modelet mentale në njohjen e dëgjimit të muzikës dhe performancës
Realitetet sociale dhe ekonomike të konsumimit të muzikës në shoqëritë perëndimore
Improvizimi në muzikë, sidomos kur ajo është lehtësuar nga teknologjia e muzikës
Muzika e bibliotekave digjitale dhe koleksionet arkitekturore
E ardhmja e shpërndarjes së muzikës
Industria e muzikës dhe biblioteka e muzikës
Studimi dhe sintetizimi i shprehjes së muzikës
Audio sinjali dhe paraqitja e tij notale.

Tema Bachelor- 10 ECTS

Teza zgjidhet nga kandidati në fjalë, së bashku me mësuesin e lëndës. Lënda duhet t’i përkasë njërës prej lëndëve kryesore të kursit mësimor. Duhet të përmbajë natyrë shkencore dhe hulumtuese dhe të trajtojë një tematikë të re, pra jo të trajtuar më parë. Për shembull, mund të përfshijë çështje të trajtuara gjatë hulumtimit që lidhen me një tematikë të caktuar. Diplomimi ose mbrojtja e diplomës bëhet në praninë e tre anëtarëve te Komisionit. Teza mund të mbrohet në praninë e tyre vetëm nëse nxënësi ka përfunduar me sukses fazën e provimeve. Pas diplomimit, nxënësi konsiderohet të ketë përfunduar studimet dhe i jepet grada Bachelor (Muzikë) sipas rregullave të institucionit.
INSTITUTI AAB
APLIKO