Menaxhment

Qëllimi dhe profili i programit

Ky program u ofron studentëve standardet më të larta ndërkombëtare në edukim në fushën e menaxhimit dhe informatikës. Programi ynë do t’i ndihmojë studentët të ndërtojnë personalitetin e tyre me aftësi të fuqishme etike, analitike dhe shkathtësi në zgjidhjen e problemeve nëpërmjet mendimit kritik. Studentët do të jenë në gjendje t’i shohin sfidat e menaxhimit të gjitha llojeve të ndërmarrjeve nga perspektivat e ndryshme dhe të kenë njohuri të mjaftueshme mbi relacionin të ndërmarrjeve me disiplinat e tjera. Ky program do të ndërtojë një sistem të fuqishëm që do t’u mundësonte studentëve njohjen e potencialit të tyre si menaxherë të përgjegjshëm, që të mendojnë qartë, të gjykojnë mençur, të komunikojnë me efikasitet dhe të veprojnë me integritet gjatë gjithë kohës.

Rezultatet e pritshme

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij programi akademik, studenti do të jetë në gjendje të:
– Operojë në rrethinën konkurruese të biznesit;
– Të analizojë, në nivel strategjik, të zgjedhin probleme dhe të marrin vendime në rrethinën shumë komplekse dhe të ndryshueshme të biznesit;
– Aplikojnë njohuritë e tyre në praktikë dhe komunikojnë ato audienca të specializuara – në mënyrë të qartë dhe të bindshme;
– Përgatis dhe prezantoj teza, raporte dhe seminare sipas standardeve profesionale;
– Të përgatisë dhe udhëheq projekte investive;
– Organizojnë dhe zbatojnë një projekt hulumtues;
– Menaxhojë kohën në mënyre efikase dhe të pavarur;
– Zotërojnë një numër shkathtësi kompjuterike dhe komunikatave

Niveli dhe grada akademike

Me rastin e përfundimit të studimeve, kandidati fiton thirrjen: Bachelor i Ekonomikut (BSc) – Drejtimi i Menaxhment dhe Informatikë

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin Menaxhment dhe Informatikë zgjasin 3 vite, 180 ECTS me gjithsej 6 semestra. Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 ECTS. Të gjitha këto drejtime krijojnë mundësi të vazhdimit të studimeve në nivelin Master, që është 2 vjeçar apo 120 ECTS.

Viti I

Mikroekonomia I 7 ECTS

Qëllimi i këtij kursi është njoftimi i studentëve lidhur me kuptimet themelore mbi Ekonomiksin dhe Mikroekonominë, mënyra ekonomike e të menduarit, krijimi i idesë për identifikimin dhe raportin ndërmjet ofertës dhe kërkesës në treg, si dhe ekuilibrin e tregut, si dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me Mikroekonominë, si hyrje. Në fund të kursit synohet aftësimi i studentëve për mendim të pavarur lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me Mikroekonominë dhe aftësimi për mendim kritik lidhur me ato çështje.

Matematike për ekonomi dhe Biznes 7 ECTS

Në fund të kursit synohet aftësimi i studentëve për mendim të pavarur lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me matematiken për ekonomi dhe biznes, lidhur me këto çështje: Te promovojnë se posedojnë njohuri për numrat dhe veprimet themelore me numra, njehsimin e proporcionit dhe përqindjes, eksponentët dhe rrënjët, shprehjet algjebrike; Të promovojnë se posedojnë njohuri mbi zgjidhjen e ekuacioneve dhe inekuacioneve lineare, katrore, ku njëkohësisht duhet t`i zbatojnë në zgjidhjen e problemeve të ndryshme nga biznesi dhe ekonomia; Të promovojnë se posedojnë njohuri mbi funksionet me një ndryshore, vetit e tyre dhe grafikët tyre; Të jetë i gatshëm të përdorë funksionet e caktuara matematikore për nevojat e ekonomiksit dhe biznesit dhe të jetë i aftë të kalojë në nivele të tjera të matematikës që vazhdojnë në semestrat vijues.

Gjuhe Angleze I 6 ECTS

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të nxënit janë: Te kenë aftësi të folurit, dëgjuarit, shkrimit dhe leximit të cilat mundësojnë mënyra efektive dhe të ndryshme të komunikimit në situata reale brenda dhe jashtë kontekstit akademik; Përjetojë dhe të analizojë stile të ndryshme të gjuhës angleze; Komunikojë me njerëz të profileve dhe sektorëve të ndryshëm; Rritjen aftësitë e studentëve në lexim, shkrim, dëgjim dhe komunikim gojor; Të rrit vetëbesimin e studentëve të komunikojnë në gjuhën angleze nëpërmes të folurit dhe shkrimit; Të pasurojnë fjalorin e tyre me tema nga ekonomia; Të komunikojnë ndjenjat dhe mendimet e tyre; Të përdorin stile të ndryshme të anglishtes në kontekste të ndryshme ekonomike.

Informatike 5 ECTS
Makroekonomi 7 ECTS
Statistike për ekonomi dhe biznes 7 ECTS
Kontabilitet 6 ECTS
Komunikim biznesi dhe shkrim akademik 5 ECTS
Lëndët zgjedhore
Kontabilisti në biznes 5 ECTS

.

Etika në biznes 5 ECTS

.

E drejta Biznesore 5 ECTS

.

Historia e Mendimit Ekonomik 5 ECTS

.

Gjuhe Angleze II 5 ECTS

.

Viti II

Menaxhment 7 ECTS

Pas përfundimit të këtij studimi, studentët do të jenë në gjendje:
– Të njohin zhvillimin historik të menaxhmentit dhe organizimit të punës;
– Zhvillojnë dhe organizojnë menaxhmentin;
– Kuptojnë veçoritë kryesore të menaxhmentit bashkëkohor;
– Marrjin vendime menaxherile;
– Komunikoj, organizoj dhe planifikoj kontrollin Bazat e planifikimit si aktivitetet I procesit menaxherik.

Vendimmarrja dhe menaxhimi i riskut 7 ECTS
Menaxhment Financiar 6 ECTS
Marketing 5 ECTS
Menaxhimi i sistemit të informatave 7 ECTS
Ndërmarrësi dhe menaxhimi i NVM-ve 7 ECTS
Lidershipi 6 ECTS
Biznesi Ndërkombëtar 5 ECTS
Lëndët zgjedhore
Ekonomiksi Menaxherial 5 ECTS

.

Integrimet ekonomike evropiane 5 ECTS

.

Kontabiliteti Financiar 5 ECTS

.

Trendët e Globalizimit 5 ECTS

.

Financa Publike 5 ECTS

.

Menaxhimi i mjedisit 5 ECTS

.

Viti III

Menaxhimi i operacioneve 7 ECTS
Kontabiliteti Menaxherial 7 ECTS
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 6 ECTS
Zhvillimi në Karrierë 5 ECTS
Menaxhimi i projekteve 7 ECTS
Menaxhmenti Strategjik 7 ECTS

Qëllimi i lëndës është që studentët të marrin njohuri lidhur me menaxhimin strategjik në nivel të avancuar. Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje që:
– Të njohin dhe të kenë mësuar se pse është i rëndësishme menaxhimi strategjik.
– të bëjnë analiza strategjike,
– Zhvillojnë dhe të mendojnë në mënyrë kritike duke u bazuar në teoritë e menaxhimit strategjik.
– të bëjnë analiza të mjedisit, vendosjen e vizionit, misionit dhe qëllimeve të ndërmarrjes, që në mënyrë të drejtpërdrejtë vazhdohet me analizën e mjedisit.
– Marrin vendime qe të dinë të bëjnë formulim të strategjisë, përkatësisht zgjedhjes së strategjisë me të cilën do të realizohen më së miri qëllimet e ndërmarrjes.
– Komunikoj, organizoj dhe planifikoj implementimin e strategjive.

Tema e diplomës 6 ECTS
Menaxhimi i dijes dhe inovacionit 5 ECTS
Lëndët zgjedhore
Biznesi digjital 5 ECTS

.

Hyrje në Inteligjenca artificiale në biznes 5 ECTS

.

Menaxhimi i furnizimit zingjiror 5 ECTS

.

Kërkime tregu 5 ECTS

.

Sjellje organizative 5 ECTS

.

Ligjet komerciale dhe tatimet në Kosovë 5 ECTS

.

Informacioni dhe Ekonomia Digjitale 5 ECTS

.

Menaxhimi i investimeve dhe institucionet financiare 5 ECTS

.