Gjuhë Angleze

Misioni i Fakultetit të Gjuhës Angleze është të përgatisë me sukses studentët e regjistruar në Program për tregun e punës dhe/ose studime të avancuara në AAB apo jashtë vendit.

Programi i Gjuhës Angleze në Kolegjin AAB ofron një kurrikul që u përshtatet kërkesave dhe nevojave të shoqërisë së sotme. Njohja e gjuhës përbën gurthemel në zhvillimin e Kosovës drejt një shoqërie perëndimore. Për shkak të mobilitetit në rritje të popullatës dhe përshkallëzimit të kontakteve ndërkombëtare, në rrugëtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane, kompetencat në gjuhën angleze dhe shkathtësitë gjuhësore në më shumë se një gjuhë janë bërë anë të forta me vlerë në tregun e punës në Kosovë.

Programi i ofruar ka orientim si shkencor, ashtu dhe praktik. Profili i përgjithshëm i gjuhës angleze ofrohet përmes ecurisë filologjike. Njohuritë dhe shkathtësitë e fituara nëpërmjet këtij profili deri në diplomim jo vetëm janë të shpërndara në disiplinat tradicionale, por mund konsiderohen edhe si kompetenca të përgjithshme që lehtësojnë punësimin e studentëve pas largimit nga AAB.

Përmes kurseve të ofruara në këtë drejtim, studentët zhvillojnë kompetenca të zgjidhjes së problemeve dhe shkathtësi superiore të komunikimit, të cilat janë të zbatueshme në një gamë të gjerë karrierash dhe sigurojnë perspektivë të shkëlqyer për punësim.

Fakultetet i Gjuhës Angleze i AAB-së,është i shpërndarë gjeografikisht në tre kampuset: Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakovë.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19