Shkenca Kompjuterike

Qëllimi

Qëllimi i përgjithshëm i progrmait MSc është për të krijuar studentë të diplomuar të cilët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e informatikës softwerike apo sistemeve te informacionit qoftë ne sektorët privatë ose publike të industrisë apo qeveri.
Qëllimi është që të pajisë studentët me aftësi për të shfrytëzuar metodat e shkencave kompjuterike, mjetet dhe aftësitë e projektimit të cilat do ti mundësojnë ata për të hartuar dhe të zhvilluar aplikacione për kompani te ndryshme në perputhje me zhvillimet moderne të IT. Për të përmirësuar performancën e punës të një studenti dhe për ti mundësuar atij / asaj për të kontribuar në mënyrë efektive në bazë të njohurive të punëdhënësit.
Mundësojnë studentët Për të ndërmarrë Nje ROL me efektiv ne sistemet e dizajnimit softwarike dhe zhvillimit të tyre.
Ti mundësojë studentët të kenë një kuptim të thellë të strategjive të reja të zhvillimit të softuerit dhe arkitekturave të përshtatshme për hartimin e Internet-orientuar aplikimeve. Përveç kësaj MSc do të mundësojë studentët të:
Kenë aftësinë për të aplikuar njohuri të specializuara dhe aftësitë për analizën dhe zgjidhjen e problemeve komerciale në tregti dhe industri.

Kohëzgjatja e studimeve: 2 viteakademike / 4 semestra
Kreditë e fituara: 120 ECTS
Grada e fituar: Master of Science

Viti I

Shkrim Akademik 6 ECTS

Ne perfundim te kesaj lende studentet do te:
• Jenë në gjendje te merr pjesë në kuadër të kornizës ligjore dhe profesionale, etike brenda të cilit ato do të pritet të veprojnë si profesionistë brenda industrisë IT.
Jenë në gjendje të merren me çështjet komplekse te disiplinës akademike të Shkencave Kompjuterike në një mënyrë, bazuar në gjykime të shëndosha, që është edhe sistematik dhe kreativ, dhe të jenë në gjendje të komunikojnë në mënyrë të qartë.

Zhvillimi i Shpejtë 6 ECTS

Ne perfundim te kesaj lende studentet do te:
– Të demonstrojë një vetëdije kritike të forta dhe kufizimet e teknikave të zhvillimit të shpejta, të vlerësuar në mënyrë kritike përshtatshmërinë e një qasje të shkathët në një kontekst të veçantë;
Të zgjidhni dhe të aplikojnë teknikat e objekt orientuar zhvillimin e shpejte brenda një mjedis;

Kërkesat Inxhinierike & Menaxhmenti Technology 6 ECTS

Ne perfundim te kesaj lende studentet do te:
Jenë në gjendje të zgjidhin qasje të përshtatshme për kërkesat e inxhinierisë për situata të ndryshme dhe organizatave. Definime I kontekstin brenda të cilit sistemet e informacionit dhe sistemet e-biznes mund të ulen brenda biznesit si një e tërë. Kryen hetime duke përdorur intervistimit dhe seminare për të identifikuar, zgjidhur dhe dokumentuar kërkesat funksionale dhe jo-funksionale. Përdorin teknika të veçanta për të përshkruar kërkesat p.sh. modele të dhënave, rastet dhe modelet e përdorimit, të klasës etj. Zhvillimi i një modeli konceptual të të dhënave identifikuese subjekteve dhe atributeve duke përdorur një metode të njohur. Lidhen me qasjen (në këtë modul) kërkesave të menaxhimit në (vetë nxënësit) mjediset e biznesit.

Inxhinierimi Softverik i bazuar në Komponente 6 ECTS

Ne perfundim te kesaj lende studentet do te:
Analizimi I përfitimeve te inxhinierise softuerike në aspektin e kostove të zhvillimit, ri-përdorshmërisë, extendibility, dhe lehtësinë e mirëmbajtjes, dhe të vlerësojmë tregtisë humbura në mes të kostove të zhvillimit dhe të performancës. Vlerësoni anët e forta dhe dobësitë e teknologjive përbërëse p.sh. . NET, Enterprise JavaBeans, CORBA. Demonstrojnë aftësi në analizën komponent orientuar dhe design. Zhvillimin e një aplikim të biznesit duke përdorur teknologjinë komponent.

Mjetet e Softverisë Inxhinierike 6 ECTS

Ne perfundim te kesaj lende studentet do te:
Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të: Konfigurojnë një grup të mjeteve të përshtatshme inxhinieri software për lloje të ndryshme të projekteve inxhinierike software (p.sh. fusha të ndryshme të aplikimit, ekipi-i bazuar zhvillimit, ekipe shpërndarë software, duke përdorur të hapur / pronarit të teknologjisë, të ndryshme Madhësia e sistemit dhe kompleksiteti). Përdorimi i një shumëllojshmërie te mjeteve të inxhinierisë softuerike si të përshtatshme për lloje të ndryshme të projekteve inxhinierike software. Diskutimi i konfigurimit dhe përdorimin e mjeteve të çështjeve inxhinieri software me gojë dhe me shkrim.

Teknologjia Elektronike Komerciale 6 ECTS

Ne perfundim te kesaj lende studentet do te:
Specifikojne komponentët kyçe të rrjetit dhe arkitekturës së një web-based e-commerce site. Përshkruajn multi-layered arkitekturave dhe të vendosë cilen për të zbatuar. Hartimi dhe zbatimi i një bazë të dhënash relacionale, dhe të kuptojnë se si middleware është përdorur për të integruar këto me një web server. Shpjegoni rolin e gjuhëve markup dhe scripting, dhe të demonstrojnë përdorimin e tyre në strukturimin e informacionit statike. Kuptojnë përdorimin e modeleve të objekteve scripting dokument dhe gjuhë markup në zhvillimin e ndërfaqeve dinamike.

Të dhënat e korporatave dhe Menaxhimi i të Dhënave 6 ECTS

Ne perfundim te kesaj lende studentet do te:
Bëjnë shenderrimin e nje modeli konceptual te te dhenave në një skemë logjike. Shkruani deklaratat SQL për qasje përkufizim, dhe kontrollin (p.sh. siguria) e të dhënave (tabela). Zgjidhja e sistemeve të përshtatshme të menaxhimit të bazës së të dhënave, përmes një kuptim të qasjeve të tyre dhe objekteve. Studentet do te jenë ne gjendje te përshkruajn në detaje bazën teorike të object-relacionale sistemeve të menaxhimit të bazës së të dhënave dhe si Implementimi korrespondojnë me këtë bazë. Vlerësimi kritik I qasjen e object-relacionale dhe qasjet e tjera në zhvillim dhe në menaxhimin e të dhënave, p.sh. object- oriented, tekst, të përkohshme, hapësinore, etj. Studentet do te jen ne gjendje te vlerësojn qasje të ndryshme për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave të tilla si imazhe spontane dhe të dhënat multimedia.

Projekt 18 ECTS

Projekti është një aktivitet 15-18 javësh. Ketu perfshihet aktivit i plotë analize / ose projektim / ose vlerësim, me një raport akademik.

Viti II

IT & Entrepreneurship 6 ECTS

Ne perfundim te lendes studentet do te jen ne gjendje te:
Te shpjegojnë se si kreativiteti dhe inovacioni mund te krijohen dhe aplikohen. * Vlerësojnë në mënyrë kritike karakteristikat unike të teknologjisë së lartë dhe IT inovacionit. Aplikimi i teorise më të rëndësishme të menaxhimit dhe kerkesat praktike të kompanive të reja. Analizimi llogaritjeve buxhetore dhe të identifikojnë çështjet tatimore. Vlerësojnë në mënyrë kritike elementet e nevojshme për një plan të mirë të biznesit. Diskutimet kritike, rrjetit procedurat dhe perspektivat të cilat janë të rëndësishme në krijimin e një kompanije. Diskutimet sociale, çështjet ligjore dhe etike që lidhen me risi.

Rrjetat TCP/IP 6 ECTS

Ne perfundim te lendes studentet do te jen ne gjendje te:
Krahasimi i arkitekturave të rrjetit të kompjuterit. Diskutimi i parimevet e kontrollit të ngjeshur. Të vlerësojë performancën e TCP nën kontrollin e rrjedhjes ndryshme dhe kushtet e mbingarkesës. Hartuar një skemë IP adresimi për një rrjet. Shpjegoni dhe vlerësuar lidhjen Ethernet dhe teknologjive.

Grid-dhe-Cloud Llogaritjet 6 ECTS

Tema e këtij moduli është Cloud Computing, e cila paraqet ndryshimin më të fundit të madh në Informatikë dhe Informacionion, Strategjia e Teknologjisë – risi teknologjike dhe pjesën e strategjise financiare. Cloud Computing (KP), megjithatë asimilon shumicën e përbërësve teknike nga Computing Grid (GC). Studenti do të jetë në gjendje për të kuptuar dhe për të marrë njohuritë e informacionet e fundit rreth teknologjisë dhe gjithashtu për të aplikuar njohuritë mbi idetë e reja për të përmirësuar teknologjinë aktuale

Aplikacionet, Sherbimet dhe Teknologjite e bazuara ne Lokacione 6 ECTS

Ne perfundim te kesaj lende studentet do te:
Mund te kombinojne teknikat programore te web serverave konfigurimin për të zhvilluar vendin- enabled shërbimeve të internetit;
Te zhvilloj qasje për përfshirjen gjeogragfike te informacionit në kohë reale të klientëve të pozicionuar në location-enabled web services; vlerësojnë në mënyrë kritike sistemet komerciale në dispozicion dhe të hapur burim dhe shërbime të përshtatshme për krijimin dhe vendosjen e vend-enabled shërbimeve web

Dizajnimi i Rrjetave dhe Menaxhimi 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentet do të jetë në gjendje të:
Kryejn analiza themelore dhe të identifikojnë çështjet teknike dhe të biznesit. Aplikoni një metodologji të projektimit për të kënaqur kërkesat e enterprises të vogël dhe te mesme. Krijimi I nje networki te besushem për të kënaqur specifikacionet e nje rrjeti. Kapaciteti I nje rrjeti në bazë të trafikut dhe të shërbimit të kërkesave. Zhvillojnë modele queuing për të përcaktuar sjelljen store dhe forward.

Zhvillimi i WEB ne Java 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në gjendje të:
Te diskutuarit kritik te zhvillimeve te mëdha që ndodhin në mjedisin Java dhe përdorimin e tyre në tregti dhe industri. • Dizajnimi dhe shkruarja e komponenteve per klienta dhe server te web plikacioneve. Zbatohen në mënyrë të detajuar, Access Database, Object-relacionale-Mapping (ORM) dhe Model-View- kontrollues (MVC) suazat dhe teknikat për zhvillimin e aplikacioneve web. Aplikimi i fuqis se teknologjisë Java Enterprise Edition (Jee) duke përdorur Spring framework.

Inxhinierimi i Perdorshmerise 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në gjendje të:
Përshkruaj dhe zbatoj strukturimin e Inxhinierimit tw Pwrdorshmwrisw, metodat dhe teknikat, modelet dhe udhëzimet, dhe të vlerësojë përshtatshmërinë e tyre; Analizimin dhe operacionalizimin, treguesit e përdoruesve, detyrat e tyre, sjelljet interaktive dhe kriteret e projektimit; Do jetw nw gjendje te vlerësoj sjelljen e përdoruesit dhe performancën (procedurat e qarta, objektivat sistematike dhe empirike); Diagnostifikimin e interaksioneve problematike, të bëjë rekomandime dhe të ridizajnoj, tw analizoj dhe të raportojë punën përdoruesit.

Master Projekt 18 ECTS

.