Shkenca Kompjuterike

Qëllimi

Programi Master Shkenca Kompjuterike i dedikohet studentëve të diplomuar në shkenca kompjuterike, inxhinieri kompjuterike apo informatikë të biznesit dhe ngjashëm, të cilët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në menaxhimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e softuerëve apo sistemeve te informacionit qoftë në sektorët privatë ose publike të industrisë apo qeveri. Programi Master në Shkenca Kompjuterike synon të kombinojë një mentalitet shkencor me njohuritë teknike të specializuara, duke u mundësuar  studentëve të analizojnë, dizajnojnë, vërtetojnë, zbatojnë dhe menaxhojnë sistemet më të fundit (state-of-the-art) të TIK-ut në kontekstin e tyre operacional.

Misioni i programit Master Shkenca Kompjuterike është:

“të zhvillojë mendimtarë kritik të pavarur të cilët mund të ofrojnë lidership në industrinë e shkencave kompjuterike apo në nivelin akademik. Poashtu t’i përgatisë për zhvillim profesional dhe studiues afatgjatë të cilët do të kontribuojnë në rritjen ekonomike, avancimin e TIK në industri, në të dy sektorë publik e privat, arsim e shëndetësi, etj.”

Rezultatet e pritshme

Në nivel të përgjithshëm, në fund të programit të studimit MSc Shkenca Kompjuterike studentët do të jetë në gjendje të:

Njohurit

Shkathtësitë

Kompetenca

Qëllimi i përgjithshëm i programit MSc është të krijoj studentë të diplomuar të cilët do të jenë në gjendje të marrin pjesë në menaxhimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e softuerëve apo zgjidhjeve tjera softuerike (software solutions), apo sistemeve të informacionit. Programi pajisë studentët me aftësi për të shfrytëzuar metodat e shkencave kompjuterike, mjetet dhe aftësitë e projektimit të cilat do t’u mundësojnë atyre për të hartuar, zhvilluar dhe menaxhuar aplikacione për kompani te ndryshme në përputhje me zhvillimet moderne të TIK

.

Kohëzgjatja dhe vëllimi

.

Viti I

Metodat e Hulumtimit Shkencor 6 ECTS
Kërkesat Inxhinierike dhe Teknologjia Menaxhuese 6 ECTS
Inxhinieria softuerike e avancuar 6 ECTS
Bazat e avancuara të dhënave 6 ECTS
Zhvillimi i Shpejtë 6 ECTS
Tema të zgjedhura në algoritme 6 ECTS
Mjetet e Softuerisë Inxhinierike 6 ECTS
Teknologjia Elektronike Komerciale 6 ECTS
Konceptet dhe aplikimet e shkencës së të dhënave 6 ECTS
Projekt / Pune Praktike 6 ECTS
Inxhinieria Softuerike e Sistemeve të Shpërndara 6 ECTS
Siguria e kualitetit të softuerit dhe menaxhimi i riskut 6 ECTS

Viti II

Siguria kibernetike dhe mbrojtja e të dhënave 6 ECTS
Gërmimi i avancuar i të dhënave 6 ECTS
Kompjutimi Grid dhe Cloud 6 ECTS
Tema të avancuara në rrjeta kompjuterike 6 ECTS
Aplikacionet, Shërbimet dhe Teknologjitë e bazuara ne Lokacione 6 ECTS
Etika profesionale në IT 6 ECTS
Teza e Masterit 30 ECTS