Kolegji AAB partner në projektin “Sport 4 resilience – sporti për qëndrueshmëri” nga organizata PLAY

21 Korrik 2023

Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit në Kolegjin AAB do të jetë partner në projektin e organizatës PLAY INTERNATIONAL “Sport 4 resilience – Sporti për qëndrueshmëri”. Ky projekt fokusohet në edukimin aktiv dhe gjithëpërfshirës në Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Mal të Zi dhe përfshin periudhën kohore prill 2023 – qershor 2026. Në të do të përfshihen 200 mësimdhënës të trajnuar, 12 profesorë universitarë, 21 mijë fëmijë, 350 studentë të trajnuar, 20 organizata të shoqërisë civile dhe 600 të rinj.

Nëpërmjet lojërave sportive, projekti do të synojë të forcojë qëndrueshmërinë dhe aftësitë psikosociale të fëmijëve dhe mësuesve përmes futjes së metodave të mësimdhënies aktive, inovative dhe gjithëpërfshirëse në 60 shkolla fillore në të tre vendet. Në sektorin joformal, projekti do të synojë të promovojë qëndrueshmërinë e të rinjve (15-24 vjeç) ndaj rreziqeve të radikalizimit dhe dhunës nëpërmjet zhvillimit të aftësive psikosociale dhe promovimit të vlerave të përbashkëta dhe kohezionit social. Projekti synon të krijojë partneritete të forta me institucione të tilla si universitetet, bashkitë, ministritë dhe Komiteti Olimpik.

Projekti bazohet në mësimet e nxjerra nga projekti i fundit i PLAY, EJO (2019-2023), i cili u fokusua në zhvillimin e aftësive të jetës si toleranca, respekti dhe përfshirja. Gjatë gjithë EJO-së, u vu re nevoja për të vazhduar luftën kundër diskriminimit dhe dhunës midis të rinjve dhe fëmijëve të moshës shkollore. Rajoni i Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë tre vendet e synuara Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, përjetoi një sërë konfliktesh në fund të shekullit të 20-të që vazhdojnë të ndikojnë në shoqërinë e sotme.

Këto konflikte kanë rezultuar në tensione dhe diskriminim midis grupeve të ndryshme etnike, si dhe ndaj grave, dhe kanë luajtur një rol në shfaqjen e lëvizjeve etno-nacionaliste, fetare ose politike ekstremiste. Në projekt do të përfshihen 200 mësimdhënës të trajnuar (70% gra), 12 profesorë universitarë të trajnuar, 21,000 fëmijë (50% vajza), 350 studentë të trajnuar, 20 organizata të shoqërisë civile dhe 600 të rinj.

Share: