Kolegji AAB shpall konkurs për zgjedhje, rizgjedhje dhe avancim të personelit akademik

5 Shkurt 2024

Në bazë të nenit 26 të Ligjit nr. 04/ L – 037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës, nenit 20 dhe 59 të Statutit të Kolegiit AAB, nenit 12 të Rregullores 481-1/2022 për Zgjedhje, Rizgjedhje dhe Avancim të Personelit Akademik, dhe bazuar në Udhëzimin Administrativ (MASHT) Nr.01/2018 Parimet e Njohjes së Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Recension dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 7/2018 për Plotësimin dhe Precizimin e UA Nr. 01/2018 Parimet e Niohjes se Platformave dhe Revistave Ndërkombëtare me Resension, Senati i Kolegjit AAB shpall KONKURS:

1. FAKULTETI EKONOMIK

• Nje mësimdhënës për Iëndët nga: Fusha e marketingut

• Nje mësimdhënës për Iëndët nga: Fusha e kontabilitetit dhe raportimit financiar

• Dy mësimdhënës për lëndët nga : Fusha e menaxhmentit

• Një mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e menaxhimit të sistemeve të informacionit

2. FAKULTETI JURIDIK

• Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha Juridiko Penale

• Një mësimdhënës për lëndët nga: Fusha Juridiko Civile

3. FAKULTETI I ADMINISTRATËS PUBLIKE

• Një mësimdhënës për lëndët: Lidershipi dhe udhëheqja; Politikat publike dhe

administrata

• Një mësimdhënës për lëndën: Organizimi dhe menaxhimi i administratës

4. FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE DHE SPORTIT

• Një mësimdhënës për lëndën: Skijim

• Një mësimdhënës për lëndën: Sporte Luftarake

• Një mësimdhënës për lëndës: Ping Pong

• Një mësimdhënës për lëndën: Atletikë

5. FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE

• Një mësimdhënës për lëndët: Psikologji edukimi; Edukim dhe zhvillim në fëmijërinë e hershme

• Një mësimdhënës për lëndët: Vlerësimi në fëmijërinë e hershme; Metodikë e mësimdhënies në fëmijërinë e hershme

6. FAKULTETI I GJUHËS ANGLEZE

• Një mësimdhënës për lëndët: Analizë teksti, Analizë Kontrastive

• Një mësimdhënës për lëndën: Shkathtësi gjuhësore të integruara; Metodologji e mësimdhënies së gjuhës angleze

• Një mësimdhënës për lëndët: Semantikë, Sintaksë

7. FAKULTETI I KOMUNIKIMIT MASIV

• Një mësimdhënës për lëndën: Media dhe shoqëria; Komunikimi politik

• Një mësimdhënës për lëndën: Studime në gazetari

8. FAKULTETI I PSIKOLOGJISË

• Një mësimdhënës për lëndën: Psikologji klinike për fëmijë dhe adoleshentë

• Një mësimdhënës për lëndët: Proceset kognitive; Inteligjenca emocionale

• Një mësimdhënës për lëndën: Psikologji familjare

• Një mësimdhënës për lëndët: Psikopatologji; Teoritë e këshillimit psikologjik

• Një mësimdhënës për lëndën: Fëmijët me nevoja të veçanta

9. FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

• Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Inxhinierisë softuerike

• Një mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Sistemeve të Informacionit

• Një mësimdhënës për lëndën: Matematikë

10. FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

• Një mësimdhënës për lëndën: Protetikë Stomatologjike

• Një mësimdhënës për lëndën: Imazhimi me tomografi të kompjuterizuar

• Një mësimdhënës për lëndën: Stomatologji preventive

• Një mësimdhënës për lëndën: Ortodonci

11. FAKULTETI I ARKITEKTURËS

• Një mësimdhënës për lëndën: Vizatim Arkitektonik

• Dy mësimdhënës për lëndën: Urbanizëm

• Një mësimdhënës për lëndën: Analizë Arkitektonike

• Një mësimdhënës për lëndën: Projektim

• Një mësimdhënës për lëndën: Konstruksione

• Një mësimdhënës për lëndën: Materialet në arkitekturë

• Një mësimdhënës për lëndën: Arkitektura vernakulare

KUSHTET E PËRGJITHSHME:

• Kushtet për zgjedhjen dhe rizgjedhjen e personelit akademik janë të parapara me Ligjin nr. 04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës, Udhëzimin Administrativ (MASHT) Nr.01/2018 Parimet e Njohjes se Platformave dhe Revistave Nderkombëtare me Recension, Udhëzimin Administrativ Nr.7/2018 për Plotësimin dhe Precizimin e UA. Nr. 01/2018 Parimet e Njohjes së Platformave dhe Revistave Nderkombëtare me Recension, Statutin e Kolegjit AAB dhe Rregulloren Nr. 481-1 /2022 për Zgjedhje, Rizgjedhje dhe Avancim të Personelit Akademik.

• Të drejtë aplikimi kanë vetëm ata të cilët kanë gradën Dr.sc.

• Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, të drejtë aplikimi kanë edhe kandidatët që kanë arritur gradën Master i Shkencave (Mr.sc. apo MSc) në fushën përkatëse dhe që kanë përvojë profesionale së paku pesë (5) vite.

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM:

• Kërkesa për aplikim (shkarko aplikacionin);

• Biografia (CV);

• Lista e publikimeve me linqet e revistave ku është bërë publikimi;

• Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri;

• Vendimin e zgjedhjes së fundit;

• Vendimi për nostrifikimin e gradës së fundit të fituar jashtë vendit;

• Dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale;

• Dëshmitë për pjesëmanje në konferenca ndërkombëtare;

• Dëshmitë për pjesëmarrje në projekte të ndryshme;

• Dëshmitë për trajnime të zhvillimit profesional;

• Dhe dokumente tjera të nevojshme për titullin akademik që aplikon

I githë dokumentacioni duhet të dorëzohet brenda afatit të konkursit në kopje elektronike (të skanuar) në këtë e-mail: [email protected]. Punimet shkencore të publikuara në revista ndërkombëtare, skanohet vetëm faqja e parë e revistës dhe faqja e parë e punimit. Për librat e botuar skanohet vetëm faqja e parë e librit. Aplikacionet pas afatit të konkursit dhe ato të pakompletuara, nuk do të merren në shqyrtim. Konkursi mbetet i hapur deri me datën 19/02/2024.

Share: