Prof. ass. dr.

Adhurim Rasimi

Ligjëron lëndët:

  • Histori e Muzikës
  • Kor
  • Kor II
  • Kor III
  • Muzika e Klasicizmit dhe Romantizmit