MA.

Arjan Ukmata

Mban ushtrimet e lëndës:

Gramatikë e gjuhës angleze

Letërsi angleze dhe amerikane