PhD. cand.

Egzon Doli

Mban ushtrimet e lëndës:

  • E drejta administrative me procedurë
  • E drejta kushtetuese
  • Hyrje në të drejten
  • Interpretimi i së Drejtës

CV