MA.

Florian Kurteshi

Ligjëron lëndën:

Konstruksionet Arkitekturale – Sistemet e ndertimit