PhD. Candidat

Hektor Vokshi

Ligjëron lëndët:

Eko-arkitektura dhe dizajni i qëndrueshëm

Dizajni i qëndrueshëm ekologjik

Teknikat dhe teknologjitë e artit/Analiza dhe dizajni i hapësirave audio