PhD.c.

Hysni Bajrami

Profesor

Ligjëron lëndët:

E drejta administrative I

Procedura administrative

Gjyqësia kushtetuese

CV