Prof. Ass. Dr

Luan Jaha

Profesor

Ligjëron lëndën:

Shkencat e jetës I (Anatomia, Fiziologjia dhe Patologjia)

CV