Marika Butskhrikidze

Ligjëron lëndët:

Hyrje në linguistike

Shkathtësi gjuhësore dhe ushtrime lektorale

Gjuhë angleze II

INSTITUTI AAB
APLIKO