Dr. sc.

Matilda Pajo

Mban ushtrimet e lëndës:

Administratë krahasuese

Partneriteti publiko-privat

CV