Prof.dr

Mentor Hamiti

Ligjëron lëndët:

Hyrje në teknologjinë dhe qarqet digjitale