Prof. dr.

Shemsedin Vehapi

Zv/ Rektor

Prof. dr. ass. Shemsedin Vehapi, u lind më 1972 në Lipjan. Studimet themelore, të magjistraturës dhe të doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin e Edukimit Fizik në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, me temë “Relacionet e forcës maksimale me aftësitë tjera lëvizore ”.

Dr. Vehapi në Kolegjin AAB mban pozitën e zevendësrektorit, prorektor për Çështje mësimore dhe është profesor i rregullt në Fakultetin e Kulturë Fizike dhe Sport.

Ka marrë pjesë në disa konferenca shkencore dhe ka prezantuar dhe botuar disa artikuj shkencorë në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet:

Ligjëron lëndët:

Metodikë e edukimit fizik
Të mësuarit dhe kontrolli motor