Dr.Sc

Shkelzen Shala

Përgjegjës për punë praktike dhe për mentorimin e studentëve

Ligjëron lëndën:

Të mësuarit dhe kontrolli motor