Taulant Kelmendi

University of Liège, Belgium

Drejtimi: Administratë Publike
Field of study: Public Administration

Periudha: 2018/2019, Semestri Dimëror
Period: 2018/2019, Winter Term