Uranela Demaj

Ligjëron lëndët:

Kursi i mesëm i lartë i Gj. Angleze

Shkathtësi gjuhësore dhe ushtrime elektorale

Të shkruarit e temës së diplomës

 

INSTITUTI AAB
APLIKO