Mr.Art.

Zake Prelvukaj

Ligjëron lëndët:

Piktura dhe artet vizuele I / dizajni në pikturë I

Piktura dhe artet vizuele II / dizajni në pikturë II