Trajnimet për zhvillim profesional të personelit – Moduli i tretë trajton “Vlerësimin e artikujve shkencor”

23 Shkurt 2023
Trainings for professional development of personnel - the third module deals with "Evaluation of scientific articles"

Një modul që ka për qëllim të kuptuarit më të mirë të vlerësimit të artikujve apo librave shkencorë, është mbajtur me trajnerin Aleksandar Takovski.

Ky shënon modulin e tretë me radhë si pjesë e trajnimeve për zhvillimin profesional të personelit të Kolegjit AAB.

Pjesëmarrësit në këtë trajnim përveç tjerash patën rastin të mësojnë për angazhimin në hulumtime shkencore, ngritje të shkathtësive për hartimin e raporteve nga hulumtimet shkencore, si dhe ngritja e cilësisë dhe rangimit të revistës Thesis, që janë disa nga synimet e këtij moduli.

Share: