Konferenca e Dytë Shkencore Alumni — 2022 (Gjuhë, Letërsi dhe Didaktikë)

Prishtinë: 25.06.2022 - 25.06.2022

Tipi: Fakulteti i gjuhëve të huaja - Departamenti i Gjuhës Angleze

Organizator:

FAKULTETI I I GJUHËVE TË HUAJA - DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE

Kolegji AAB është institucioni i parë jopublik i arsimit të lartë i themeluar në Kosovë menjëherë pas luftës në Kosovë. Në përputhje me krijimin e kushteve të reja ekonomike, sociale dhe kulturore në të cilat mund të rrjedhë një jetë normale për qytetarët e kosovës, AAB zhvilloi një perspektivë të zgjeruar në fushën e arsimit. Në vitin 2022, të diplomuar në AAB janë praktikues, studiues dhe profesionistë të rinj dhe me përvojë që kontribuojnë për shoqërinë kosovare. Roli qëndror social i AAB-së në kryqëzimin e hulumtimit akademik dhe praktikës profesionale mundëson që ajo të jetë një lidhje jetike midis profesionistëve dhe studiuesve, duke lehtësuar kështu angazhim efektiv social-kulturor, akademik dhe profesional.

Në këtë sfond, fakulteti i gjuhëve të huaja ka zhvilluar një rrjet kërkimor që bashkon të diplomuarit me pozicione në disiplina të ndryshme profesionale dhe/ose akademike. Fakulteti tani organizon konferencën e dytë shkencore të diplomuarve ku do shtjellohen tema të cilat kanë të bëjnë me gjuhësinë, letërsinë dhe didaktikën. Qëllimi primar i konferencës është vlerësimi i shumë tezave të mëparshme MA, si dhe kërkimet aktuale që inkurajojnë reflektimin kritik si në aspektin akademik ashtu edhe në atë profesional.

Për më tepër, konferenca synon forcimin e bashkëpunimit kërkimor ndërmjet studentëve të mëhershëm profesionistë dhe akademikë. Konferenca synon të mbulojë një gamë të gjerë temash duke përfshirë gjuhësinë, studimet e përkthimit, metodologjitë e mësimdhënies, përdorimin e gjuhës në kontekste  ndryshme arsimore dhe profesionale, etj. Veçanërisht i vlerësuar është hulumtimi ku analiza e gjuhës angleze vendoset në fokus të këndvështrimeve të ndryshme investigative.

Prezantimet do të përfshijnë fushat dhe temat e mëposhtme, por që nuk kufizohen vetëm në to:

 • Gjuhësi e aplikuar
 • Letërsia Angleze dhe Amerikane
 • Anglisht për qëllime specifike
 • Analizë Diskursi
 • Studime të Përkthimit
 • Sociolinguistikë
 • Politika Gjuhësore
 • Edukimi profesional
 • Arsimi i Lartë: sfidat
 • Zhvillimi i kurrikulës gjuhësore
 • Testimi dhe vlerësimi i gjuhës
 • Leksikologji
 • TESOL / TESL / TEFL
 • Edukimi i hershëm i fëmijërisë
 • Arsimi bazë dhe kurrikula
 • Etj.

Mënyrat e pjesëmarrjes

 • Prezantimi në kampus (Kolegji AAB)
 • Prezantim online për pjesëmarrësit që jetojnë jashtë vendit nëpërmjet Google -Meet

Data të rëndësishme:

Afati i dorëzimit të abstrakteve: 01 qershor 2022 në  [email protected]
Njoftimi i Pranimit Abstrakt: Qershor, 05, 2022
Dita e Sesionit të Konferencës: 25 qershor 2022
Afati i dorëzimit të punimit të plotë: 05 shtator 2022 (stili i citimit të APA)
Njoftimi për pranimin e punimit të plotë: 15 shtator 2021
Tarifa e konferencës: Pa pagesë

Kërkesat e formatit të punimit të plotë

Abstrakti duhet të përmbajë maksimum 250 fjalë (pa referenca) dhe të trajtojë temën, objektivat, të dhënat, metodat dhe rezultatet. Pjesëmarrësit mund të dorëzojnë abstraktin e tyre ose në anglisht ose shqip.

Punimi i plotë duhet të jetë i shkruar në anglisht ose shqip dhe të jetë jo më i gjatë se 6000 fjalë maksimumi (duke përfshirë referencat). Për pranimin e punimit kërkohen katër kapituj kryesorë duke përfshirë abstraktin, titullin, metodologjinë, rezultatet, diskutimin dhe përfundimin.

 Stili i formatit të letrës duhet të përputhet me udhëzimet e stilit APA (https://thesis-journal.net/instructions-for-authors/#APA- Style) në hapësirë ​​të vetme dhe Times New Roman, madhësia e shkronjave 12 pt:

Shënim: Pjesëmarrësit do të pajisen me Certifikatë Pjesëmarrjeje. Abstraktet e pranuara do të publikohen në Librin e Abstrakteve të konferencës, i pajisur me ISBN. Gjithashtu informojmë të gjithë pjesëmarrësit se punimet e plota do t’i nënshtrohen rishikimit nga kolegët, gjegjësisht nga komiteti shkencor dhe punimet e pranuara do të botohen në Book of Proceedings pajisur me ISBN. Një numër më i vogël i tyre do të përzgjidhen nga Bordi i revistës AAB, Thesis.

Me kënaqësi ju presim në kolegjin AAB! 

Mos ngurroni të shpërndani Thirrjen për Abstrakte tek sa më shumë kolegë.

Komiteti Shkencor

Dr Uranela Demaj

Prof. asoc. Dr Mirvan Xhemaili

Ass. Prof. Dr. Marika Butskhrikidze

Dr Aida Alla

Ass. Prof. Dr Venera Llunji

Ass. Prof. Dr.Xhavit Rexhaj

Ass. Prof. Dr Hysen Kasumi

Ass. Prof. dr. Aleksandar Takovski

Ass. Prof. Dr Qatip Arif

Dr Flora Maliqi

Dr Kadri Krasniqi

Dr Fatmir Ramadani

Komiteti Organizativ

Dr. Aida Alla

Aida Thaqi

Phd. Cand. Niman Dreshaj

Vendi i konferencës

Kolegji AAB, Godina nr.6,

Zona Industriale, Prishtinë – Fushe Kosove, 10000 Prishtinë,

Republika e Kosovës

Kontakte:

[email protected]

Organizuar nga: Kolegji AAB

Abstrakt

ABSTRAKT

Abstrakti është në thelb një paragraf i vetëm që përmbledh pyetjet thelbësore të një studimi, në 200-250 fjalë. Rekomandohet që përmbledhja të përmbajë shkurtimisht:  a. Hyrje-përshkrim i shkurtër i sfondit të kërkimit; b. Qëllimet: përshkrim i shkurtër i asaj që dëshironi të arrini; c. Metodat/procedurat; d. Rezultatet/gjetjet; e. Përfundime / implikime. Abstrakti është në thelb një paragraf i vetëm që përmbledh pyetjet thelbësore të një studimi, në 200-250 fjalë. Rekomandohet që përmbledhja të përmbajë shkurtimisht:  a. Hyrje-përshkrim i shkurtër i sfondit të kërkimit; b. Qëllimet: përshkrim i shkurtër i asaj që dëshironi të arrini; c. Metodat/procedurat; d. Rezultatet/gjetjet; e. Përfundime / implikime. Abstrakti është në thelb një paragraf i vetëm që përmbledh pyetjet thelbësore të një studimi, në 200-250 fjalë. Rekomandohet që përmbledhja të përmbajë shkurtimisht:  a. Hyrje-përshkrim i shkurtër i sfondit të kërkimit; b. Qëllimet: përshkrim i shkurtër i asaj që dëshironi të arrini; c. Metodat/procedurat; d. Rezultatet/gjetjet; e. Përfundime / implikime. Abstrakti është në thelb një paragraf i vetëm që përmbledh pyetjet thelbësore të një studimi, në 200-250 fjalë. Rekomandohet që përmbledhja të përmbajë shkurtimisht:  a. Hyrje-përshkrim i shkurtër i sfondit të kërkimit; b. Qëllimet: përshkrim i shkurtër i asaj që dëshironi të arrini; c. Metodat/procedurat; d. Rezultatet/gjetjet; e. Përfundime / implikime.

Fjalë kyçe: mësimdhënie, gjuhësi, E, konsumatorë. (5-6 fjalë kyçe)