EVP – Edukimi i Vazhdueshëm Profesional

FAKULTETI I INFERMIERISË

Kurset ndërkombëtare të kredituara nga Oda e Infermierëve të Kosovës

Formular Aplikimi

  Njoftim me rëndësi:
  Pjesëmarrësit aktivë në kurs kreditohen me 10 pikë
  Pjesëmarrësit pasivë në kurs kreditohen me 8 pikë

  Pjesëmarrja për profesionistët shëndetësor kushton 15 euro
  Pjesëmarrja për studentë kushton 10 euro

  Pagesat duhet të bëhen në xhirollogarinë: TEB: 2014 0000 0848 9233
  me përshkrimin: pagesë për Kurset ndërkombëtare EVP