NJOFTIM

9 Nëntor 2016

Studentët tutorë të  përzgjedhur në Fakulttetin e Administrates Publike për vitin akademik 2016/17  AAB Kampusi -Prishtinë: Ilir Lumi dhe AAB Kampusi-Ferizaj:Njomza Neziri

Qëllimi i ketij sistemi  tutorial bazuar ne Rregulloren Nr. 079/2015 për sistemin tutorial është  të krijojë kushte për:

  1. Vendosjen e linjës së drejtpërdrejt student dhe profesor;
  2. Integrimi i studentit në ambientin e institucionit;
  3. Krijimi i klimës për të arritura më të larta të studentëve dhe ngritja e kualitetit të cilësisë së mësimit;
  4. Raportimi i të gjitha ankesave, sugjerimeve dhe lëvdatave të studentëve nga studenti tutor;
  5. Kontributi i secilit student në zhvillimin dhe përmirësimin e institucionit;
  6. Përfaqësimi i zërit të studentëve të menaxhmenti dhe krijimin e mundësive që edhe studentët të jenë pjesë aktive në zhvillimet e institucionit;
  7. Kontributi në krijimin e një cilësie më të mirë akademike në bashkëpunim me Zyrën për Sigurimin e Cilësisë;
  8. Krijimin e një përgjegjësie dhe llogaridhënie më të mirë të profesorit, dekanatit dhe të tjerëve në raport me studentin, stafin administrativ dhe logjistik, dhe menaxhmentin

Ju urojmë suksese!

Dekanati i Fakultetit Administratë Publike

Share: