Dizajn Grafik Profesional

Qëllimi dhe profili i programit

Programi profesional BA në Dizajn Grafik është një program trevjeçar që synon të trajnojë studentët në industrinë e dizajnit si dhe t’i integrojë ata në produktet multidisiplinare. Misioni i programit të studimit është të sigurojë një edukim gjithëpërfshirës dhe bazë për studentët që janë të interesuar të ndjekin një karrierë në tregun e dizajnit përmes metodologjive dhe praktikave inovative të mësimdhënies që janë në përputhje me tendencat më bashkëkohore.

Misioni i programit profesional BA në Dizajn Grafik është të përgatisë gjeneratën e ardhshme të profesionistëve të dizajnit grafik për të formuar cilësinë dhe gjendjen e industrisë së dizajnit përmes përsosmërisë së dizajnit dhe angazhimit për avancimin e profesionit.

Në zbatimin e programit profesional BA në misionin e Dizajnit Grafik, ne jemi të përkushtuar të krijojmë një kulturë në mbarë shkollën që mbështet vlerat e mëposhtme të Universitetit:

Bashkëpunues: Ne nxisim një kulturë që vlerëson dhe shpërblen bashkëpunimin në të gjitha nivelet e universitetit: në të gjitha disiplinat; mes fakulteteve, stafit dhe studentëve; me universitete dhe institucione të tjera; dhe atyre që u shërbejmë.

Krijues: Ne ushqejmë zgjuarsinë në të gjitha fushat e universitetit duke krijuar një kulturë që inkurajon përsosmërinë, marrjen e rrezikut dhe një qasje me mendje të hapur ndaj sfidave në treg, duke njohur dhe shpërblyer gjithashtu profesionistët e talenteve në zhvillim dhe zgjuarsinë.

Inovative: Ne inovojmë në klasë, laboratorë, studio përmes zbulimit dhe angazhimit me komunitetin. Mendimi inovativ në të gjithë kolegjin mund të ndihmojë në zgjidhjen e sfidave të ditëve të sotme në dizajnin grafik, veçanërisht në aspektin profesional.

Transformuese: Ne jemi një katalizator për transformimin dhe një forcë për të mirën që ndryshon jetën dhe bën një ndikim të rëndësishëm dhe pozitiv në komunitetin e dizajnit grafik

Rezultatet e pritshme

Rezultatet e pritura të mësimi në programit Dizajnit Grafik profesional janë:

Të demonstroje të kuptuarit e procesit të projektimit, aftësitë e të menduarit kritik, metodologjitë e kërkimit dhe idetë krijuese si një mjet për zgjidhjen e problemeve dhe përmirësimin e komunikimit vizual

Të zhvillojë kuptimin e plotë të formës dhe funksionit të tipografisë dhe metodologjive për komunikimin e suksesshëm të ideve, tregimeve, koncepteve dhe/ose identiteteve përmes mediave të ndryshme.

Të demonstruar njohuri të historisë, teorisë dhe kritikës së dizajnit grafik dhe ndikimit që analiza historike luan në praktikën bashkëkohore.

Të përdore me mjeshtëri mjetet dhe teknologjinë që do t’i përgatisë ata për praktikën dhe menaxhimin e projektimit në mjedise bashkëpunuese.

Të interpretojë pasojat sociale, morale dhe etike të vendimeve të tyre të projektimit dhe të punojë për t’u bërë vendimmarrës të përgjegjshëm social dhe kulturor brenda komunitetit më të madh global.

Të demonstrojë përmes ideve të projektimit, kapacitetet për të zgjeruar normat e pranuara të praktikës krijuese;

Të përdorë mekanizmat e projektimit për të analizuar, debatuar dhe diskutuar çështje që ndikojnë në zgjidhjen e problemeve që ekzistojnë në tregun kosovar;

Të artikuloje zhvillimin e parimit të përvojës personale në dizajn dhe këndvështrimit që është ndikuar nga puna e të tjerëve në praktikë;

Të kete aftësi në menaxhimin e praktikës së dizajnit dhe punës në grup;

Të kete aftësi për të zgjeruar nivelin e njohurive bazuar në zhvillimin e aplikacioneve të reja;

Përdor aplikacione përkatëse të mjeteve dhe teknologjisë në krijimin, riprodhimin dhe shpërndarjen e mesazheve vizuale;

Niveli dhe grada akademike

Bachelor (BA)-Dizajn Grafik Profesional

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin Dizajni Grafik Profesional, zgjasin 3 vite, 180 ECTS me gjithsej 6 semestra.

Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 per Semester, respektivisht 60 per vit akademik

Viti I

Parimet e dizajnit, 9 ECTS

Moduli i parimeve të dizajnit është një pjesë e rëndësishme e fushës së dizajnit të cilës i referohen dizajnerët për të kuptuar dhe aplikuar udhëzimet themelore të dizajnit në projektet e tyre me studente. Disa nga këto parime të dizajnit janë: theksimi, balanca, uniteti, ritmi, kontrasti,proporcioni, kontrasti e tjere

Teknikat e printimit 1, 6 ECTS

Qellimimi i teknikave te printimit në dizajn grafik eshte për të krijuar kopje të imazheve ose tekste në sipërfaqe të ndryshme materiale duke përdorur teknologji të ndryshme. Objektivi kryesor i tyre është të sjellin imazhe cilësore dhe tekste të qartë në produkte të ndryshme grafike si postera, revista, libra, fletëpalosje, dhe produkte të tjera të shtypura

Grafike kompjuterike 1, 6 ECTS

Lënda e Grafikës Kompjuterike 1 përfshin njohuritë themelore të përdorimit të softuerëve të dizajnit grafik dhe teknikave të ndryshme të vizatimit ose dizajnit në mënyrë digjitale. Qëllimi i kësaj lënde është të ofrojë njohuri bazë dhe aftësi praktike në fushën e dizajnit grafik kompjuterik.

Tipografi 1,3 ECTS

Lënda e Tipografisë 1 fokusohet në studimin dhe aplikimin e artit dhe shkencës së organizimit të shkrimit, letra dhe tekstualitetit për të krijuar vizualisht dizajne të përshtatshme dhe tërheqëse në printim dhe në media të tjera. Qëllimi i kësaj lënde është të ofrojë njohuri themelore për të kuptuar dhe përdorur tipografinë në një kontekst dizajni

Gjuhe angleze 3 ECTS

Qëllimi i mësimit të gjuhës angleze është të japë individëve njohuri dhe aftësi për të komunikuar në një mënyrë efektive, për të pasur qasje në njohuri të ndryshme dhe për të rritur mundësitë e tyre në jetën profesionale dhe personale në një kontekst global.

Vizatim dhe pikture 1, 3 ECTS

Lënda e Vizatimit dhe Piktures 1 është e orientuar drejt zhvillimit të aftësive vizuale dhe krijuese të studentëve nëpërmjet shprehjes së tyre nëpërmjet vizatimit dhe piktures. Qëllimi i kësaj lënde është të ofrojë njohuri themelore në fushën e vizatimit dhe artit visual, zhvillimi i aftësive teknike, njohja e elementeve të vizatimit, krijimi i përgjithshëm artistik,explorimi i stileve dhe teknikave të ndryshme.

Dizajni editorial, 9 ECTS

Lënda e Dizajnit Editorial fokusohet në zhvillimin e aftësive të dizajnit për të krijuar material shtypës redaksional, si revista, libra, gazeta, dhe produkte të tjera të shtypura periodike. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të ofrojë njohuri dhe aftësi për të kuptuar, krijuar dhe menaxhuar dizajnin e produkteve shtypëse. Gjithashtu të përgatisë studentët për të kuptuar, krijuar dhe menaxhuar produkte shtypëse me një dizajn të qëndrueshëm, efektiv, dhe tërheqës. Kjo përfshin njohuritë teknike, kreative, dhe praktike të dizajnit për të krijuar produkte të cilat komunikojnë dhe përfaqësojnë përmbajtjen me efektivitet dhe cilësi vizuale të lartë.

Teknikat e printimit 2, 6 ECTS

Lënda e “Teknikave të Printimit 2” ndërton mbi njohuritë dhe aftësitë e mësuar në lëndën fillestare të printimit. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të zgjerojë përvojën dhe njohuritë e studentëve në fushën e teknikave të printimit duke përfshirë teknologjitë dhe metodat e avancuara

Grafike kompjuterike 2, ECTS

Lënda e Grafikës Kompjuterike 2 shtrihet më tej se lënda fillestare dhe synon të thellojë dhe të zgjerojë njohuritë dhe aftësitë e studentëve në fushën e dizajnit grafik me përdorimin e mjeteve kompjuterike,specializimi në softuerët Profesionistë, menaxhimi i prodhimit të Grafikës Kompjuterike etj.

Tipografi 2, 3 ECTS

Lënda e Tipografisë 2 shtrihet më tej se lënda fillestare dhe synon të ofrojë njohuri të thella dhe të specializuara në fushën e tipografisë, duke eksploruar koncepte, teknika dhe aplikime më të avancuara në dizajnin e letrares dhe tekstualitetit. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të zhvillojë njohuri të thella dhe aftësi të avancuara në tipografi

Vizatim dhe pikture 2, 3 ECTS

Qëllimi kryesor i lëndës së Vizatimit dhe Piktures 2 është të inkurajojë dhe të zhvillojë aftësitë artistike të studentëve duke i përgatitur ata për të eksploruar dhe për të shprehur veten nëpërmjet artit vizual. Kjo lëndë ofron një platformë për zhvillimin e aftësive kreative dhe teknike të nevojshme për të kuptuar dhe për të prodhuar artin vizual.

Histori e artit, 3 ECTS

Lënda e “Historisë së Artit” synon të ofrojë një kuptim thelbësor të zhvillimit të artit nëpërmjet kohës dhe kulturave të ndryshme. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të prezantojë dhe të analizojë zhvillimin e artit si një pjesë e zhvillimit të shoqërisë dhe kulturës njerëzore në tërësi.

Viti II

Tools and techniques 1 (mjetet dhe teknikat), 3 ECTS

Kjo lëndë ofron një eksplorim thelbësor të mjetëve dhe teknikave që përdoren në dizajnin grafik profesional. Në rrjedhën e kësaj lënde, studentët do të njihen me konceptet e bazuara në grafikë kompjuterike dhe teknologjinë e fundit, duke zhvilluar një kuptim të thellë për përdorimin e tyre në krijuarjen e materialeve vizuale të cilat kanë impakt në ndërgjegjësimin e brendshëm dhe të jashtëm.

Identiteti i korporates 1, 6 ECTS

Qëllimi kryesor i lëndës së Identitetit të Korporatës është të ofrojë studentëve njohuri dhe aftësi për të krijuar, menaxhuar dhe ruajtur identitetin e korporatës në një mënyrë që të përfaqësojë dhe të stigmatizojë biznesin në mënyrë të qëndrueshme dhe tërheqëse për publikun e synuar. Kjo lëndë përgatit studentët për të kuptuar rëndësinë e imazhit dhe identitetit të një organizate në botën e biznesit dhe për të zhvilluar aftësitë e nevojshme për të menaxhuar atë me sukses.

New Media Design- User Experience, 6 ECTS

“New Media Design – User Experience” është një fushe e dizajnit që fokusohet në zhvillimin e përvojës së përdoruesit (User Experience – UX) për produkte dhe platforma në mediat e reja. Qëllimi kryesor i kësaj fushe është të sigurojë që përdoruesit të kenë një përvojë të përdorimit të lehtë, të këndshme dhe efikase me produktet e dizajnuara. Kjo përfshin njohuri të thella në psikologjinë e përdoruesit, si dhe aftësi të avancuara në projektimin e interfejsit dhe strategjive për të përmirësuar përdorueshmërinë e produkteve digjitale.

Praktika 1 (shtepi botuese), 6 ECTS

Praktika 1 në fushën e shtëpisë botuese është një pjesë e rëndësishme e trajnimit të studentëve në botimet profesionale dhe industrinë e botimeve. Qëllimi kryesor i kësaj praktike është të ofrojë studentëve një eksperiencë praktike në industrinë e botimeve, duke i përfshirë ata në proceset e redaktimit, redaktimit grafik, menaxhimit të projekteve, dhe zhvillimit të produkteve shtypëse

Fotografia, 6 ECTS

Lënda ka për qëllim që të percjellë tek studentët njohuri të mjaftueshme teorike dhe praktike duke u mbështetur në mësimdhënjen bashkëkohore.
Si qëllim specifik i këtij kursi semestral është identifikimi i studentëve me prirje të theksuar për të realizuar fotografi kreative dhe shtytja e tyre për tiu përkushtuar, në të ardhmen, profesionit të fotografit.

Kreativiteti. 3 ECTS

Qëllimi i kursit Kreativiteti do të jetë aftësimi i studentëve për të gjeneruar ide kreative në fusha dhe media të ndryshme të cilat do të realizohen në vepra artistike në konsultim me profesorin.
Kuptimi i krijimit artistik në një kontekst më të gjerë (antropologji, histori,sociologji, psikologji);
Kreativiteti në këtë modul është paraparë si një ndërlidhje subjektive e elementeve të ndryshme. Burimet e krijimtarisë në zhvillimin e jetës dhe botës së pashprehur. Kreativiteti si ekzistenca e njerëzimit si dhe fazat e ciklit krijues.

Histori e Kinematografise dhe Video, 3 ECTS

Kursi ka disa objektiva të ndryshe: Futjen e studentëve në botën audio-vizuale të lidhura me tema të përgjithshme, ose më konkretisht në industrinë e filmit. Analizimin e marrëdhënieve mes spektatorit dhe filmit, në mënyrë që studentët të shohin filma në mënyrë më kritike dhe efektive; të mësojnë gjuhën e kinemasë dhe teknologjive përkatëse;duke ditur hapat e procesit të bërjes së filmit;duke analizuar modalitete për të lexuar dhe për të kuptuar një skript-filmi; njohjen e lëvizjeve kryesore të filmit dhe autorët më të rëndësishëm.

Tools and techniques 2 (mjetet dhe teknikat), 3 ECTS

Ne vazhdimesi te modulit Tools and techniques 1 (mjetet dhe teknikat),studentet do te kene mundesi përmes kombinimit të leksioneve teorike dhe aktiviteteve praktike, studentët do të eksplorojnë:

Përshkrimi i mjeteve kryesore të dizajnit grafik professional si Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign), CorelDRAW, dhe Blender. Do të shqyrtohet përdorimi efikas i tyre për krijimin e projektit të dizajnit të përshtatshëm për audiencën e synuar.

Identiteti i korporates (Brendim) 2, 6 ECTS

Eshtë një lëndë e avancuar që fokusohet në strategjitë dhe implementimin e identitetit të markës për një biznes ose organizatë. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të zgjerojë njohuritë dhe aftësitë e studentëve në menaxhimin dhe përmirësimin e identitetit të markës në mënyra inovative dhe efikase.

Animacion, 6 ECTS

Njoftimi i studentëve me procesin e Animacionit Tradicional duke u përmbajtur 12 principeve fundamentale të saj. Studimi kombinon aspektet artistike dhe krijuese të animacionit me ekspertizën e nevojshme praktike dhe teknike.
Gjatë studimit të lëndës “Animacioni”, studentëve do t’u prezantohen parimet dhe teknikat e kërkuara për zhvillimin e projekteve profesionale, dy-dimensionale, si dhe projektet e animacionit digjital. Detyrat realizohen duke përdorur 2 teknikat e krijimit të animacionit: tradicional dhe atij digjital duke përdorur mjetet moderne të teknologjisë.

New Media Design- User Interface, 6 ECTS

Lënda e “New Media Design – User Interface” ka për qëllim të ofrojë njohuri dhe aftësi të thella në projektimin e ndërfaqeve përdorues-komputer (User Interface – UI) në mediat e reja dhe në platformat dixhitale. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të përgatisë studentët për të projektuar ndërfaqe të përdoruesit të intuita, efikase dhe tërheqëse në përputhje me nevojat e përdoruesve të synuar dhe standardet e dizajnit.

Praktika 2 (shtepi botuese), 6 ECTS

Qëllimi kryesor i kësaj praktike është të ofrojë studentëve një eksperiencë më të thellë dhe më të specializuar në botimin dhe menaxhimin e përmbajtjes së shtypur në një shtëpi botuese. Eksperiencë e specializuar në procesin e botimit: Nxitja për të përfshirë studentët në procese më të avancuara të botimit, duke përfshirë redaktimin e teknikave të specializuara, menaxhimin e projekteve më të nderlikuara, dhe zhvillimin e njohurive në prodhimin e materialeve shtypëse

Fotografia ne Dizajn Grafik, 3 ECTS

Fotografi në dizajnin grafik professional eshtë një mjet shumë i rëndësishëm për të krijuar një prezantim të fuqishëm vizual dhe për të komunikuar mesazhin në një mënyrë të thjeshtë dhe të ndjeshm. Përveç kësaj, është e rëndësishme të përdoret fotografia në mënyrë të përshtatshme dhe të koordinuar me dizajnin për të arritur rezultate të suksesshme në grafikën profesionale

Kinematografi dhe Video, 3 ECTS

Lënda e kinematografisë dhe videos është e përqendruar në njohuritë dhe aftësitë që lidhen me prodhimin e materialeve audiovizuale, duke përfshirë filmat, videoklipet, reklamat, dokumentarët, dhe përmbajtjen multimediale të tjera. Qëllimi i kësaj lënde është të ofrojë një kuptim të thellë të proceseve të kinematografisë dhe videos, si dhe të përgatisë studentët për të kuptuar, krijuar dhe menaxhuar përmbajtjen e këtyre medieve.

Viti III

Dizajni I Komunikimit Vizual, 6 ECTS

Kursi i Dizajnit të Komunikimit Vizual fokusohet në studimin dhe praktikën e krijimit të elementeve vizuale për të përcjellë mesazhe, ide dhe informacione në mënyrë efektive. Është një fushë që ndërthur artin, dizajnin dhe komunikimin për të krijuar përmbajtje vizualisht terheqese dhe kuptimplote në mediume të ndryshme.

New Media Design –Dizajni I produktit digjital. 6 ECTS

Studentët do të marrin pjesë në disa ushtrime të shkurtra vizuale për të aplikuar njohuritë e marra, nga organizimi dhe strukturimi i përmbajtjes së bazuar në ekran, përcaktimi i qëllimeve dhe strategjisë, deri te krijimi i pamjes vizuale për një përdorues. Kryesisht fokusi do te jete ne dizajnimin e e nje produkti digjital qe ne kete raste do te jete loja te cilen studenti do ta krijoj si teme finale per perfundimin e fakultetit.

Advertising, 9 ECTS

Njoftimi i studentëve me procesin e krijimit të një reklame: Cili është qëllimi? A është për një imazh korporate, produkt, person, shërbim, vend apo një kauzë? Cilat janë dallimet?Hulumtimi dhe procesi i konceptualizimit. Përcaktimi i kanaleve të komunikimit.Vizualizimi i fushatës reklamuese dhe realizimi i saj për kanale digjitale dhe ato të shtypura. Përshtatja e markës ekzistuese, të krijuar në semestrin paraprak, në materialet përkatëse të fushatës reklamuese.

Praktika 3 (ne studio), 9 ECTS

Lënda e Praktikës 3 në Studion për Programin e Dizajnit Grafik Profesional është një kthesë e rëndësishme në rrugën tuaj të zhvillimit profesional. Përvoja praktike e kësaj lënde ofron studentëve një mundësi unike për të zbatuar njohuritë teorike dhe praktikat e fituara në semestrat paraprake në një mjedis stërvizor të vërtetë dhe profesional.

Gjatë kësaj lënde, studentët do të kenë mundësinë të angazhohen në projekte konkrete të dizajnit grafik me orientim profesional. Përmes bashkëpunimit me klientë të vërtetë, studentët do të mësojnë të kuptojnë dhe të adresojnë nevojat specifike të një projekti të dizajnit grafik, duke përdorur mjete dhe teknika të avancuara të shfaqura gjatë semestrave të mëparshme.

Professional communication and career development, 6 ECTS

Kursi i Komunikimit Profesional dhe Zhvillimit të Karrierës fokusohet në rritjen e aftësive komunikuese të studentëve dhe përgatitjen e tyre për botën profesionale. Ai mbulon aspekte të ndryshme të komunikimit efektiv brenda një konteksti profesional dhe ofron udhëzime për strategjitë e zhvillimit të karrierës.

Biznesi dhe ndermarresia, 3 ECTS

Lënda jep studenteve njohuri rreth teorike Menaxhimit dhe Ndërmarrësisë, duke i pasur fokusin në zbatueshmërinë këtyre njohurive në dizajn. Qëllimi i këtij moduli është të ndihmojë studentët që të kuptojnë nevojën për të hartuar planet e biznesit duke u fokusuar kërkesat dhe nevojat e tregut, por edhe për të çojë ata për të përcaktuar kostot dhe çmimi, këto njohuri janë shumë të nevojshme kur studentët zhvillojne portfolion professional per një markë ose njëri është aktiviteti i vetë biznesit.

Praktika 4 (ne studio), 9 ECTS

Lënda e Praktikës 4 në Studion për Programin e Dizajnit Grafik Profesional shërben si një fazë e avancuar e eksperiencës praktike, ku studentët do të thellojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në fushën e dizajnit grafik profesional. Kjo lëndë ofron një platformë për përdorimin e njohurive të fituara në semestrat e mëparshme dhe për të eksploruar sfidat dhe mundësitë më komplekse të industrisë së dizajnit grafik.

Kjo lëndë synon të përgatisë studentët për të hyrë në botën e dizajnit grafik me një nivel të lartë kompetence dhe aftësish të specializuara. Me një orientim të thelluar drejt sfidave të vërteta të fushës, studentët do të kenë mundësinë të ndërtojnë një portofolio të avancuar dhe të

Punim final, 12 ECTS

Projekti i diplomës ofron një përvojë thelbësore për studentët në vitin e fundit në Programin e BA ne Dizajnin grafik profesional. Studentët mund të zgjedhin një nga lëndët bazë të programit të, të tilla si: Përgatitja e Librit, Reklamat dhe Multimedia, apo edhe për të kombinuar të tre si mundësi. Ajo u jep studentëve një mundësi për të provuar aftësinë e tyre për zgjidhjen në mënyrë të pavarur dhe vetë-mbështetëse, detyra te nxjerra vetë në ambientin e punës së dizajnit grafik profesional.
Ata do të aplikojnë konceptet dhe aftësitë e fituara nga programi tek hulumtimet. Me të arritur këtë me sukses, studentët do të plotësojnë standardet akademike dhe krijuese që lejojnë profilin e Dizajnit Grafik Profesional ne AAB, për të fituar BA në dizajnin grafik profesional.
Projekti i Diplomës duhet të plotësohet nga të gjithë studentët gjatë mandatit të tyre përfundimtar të studimit në profilin e Dizajnit Grafik profesionaltë programit BA ne Universitetin AAB. Mentorët e studentëve do të zbatojnë rreptësisht kriteret më të larta në lidhje me Projektin e Diplomës.
Për të përgatitur projektin e tyre të Diplomës studentët do të kenë në dispozicion një periudhë te plotë kohore, semestrin e VI të vitit të III, për të arritur qëllimet e tyre për një projekt kompleks të suksesshëm.

Sipas përvojës vendore dhe ndërkombëtare, projektet më të suksesshme të diplomave të studentëve do te jetë paraprakisht e ndërlidhur me shtëpitë botuese, institucionet kulturore, Televizionet dhe prodhimet Media-ve, apo kompanitë industriale. Në këtë rast, projektet do të zbatohen në institucionet përkatëse dhe te mbështetura financiarisht nga ana e tyre ku përfitimet do të jenë reciproke.