Pikturë dhe Arte Vizuele

Qëllimi dhe profili i programit

Programi Bachelor (BA) i Pikturës dhe Artit Vizuale lejon transformimet bashkëkohore të praktikave artistike, zbutjen e kufijve disiplinorë të arteve të bukura që të përshijë një qasje të re në praktikën e dizajnit dhe ndërveprim me mjedise të ndryshme produktive dhe shoqërore. Prandaj, programi ka për qëllim trajnimin dhe përgatitjen e studentëve për zhvillimin e formave të shumta artistike dhe të jenë në gjendje të eksperimentojnë dhe ri-interpretojnë qasjen akademike tradicionale; gjithashtu i inkurajon ata për të gjetur lidhjen në mes pikturës dhe arteve të tjera vizuale si dhe lidhjen në mes imazhit dhe projektit, më qëllim të reflektimit të rolit e të “qenit artisik” në shoqërinë bashkëkohore. Në fakt, përveç pikturës, studentët merren edhe me fushat e fotografisë, video-artit, artin e interpretimit, skulpturë dhe mjedisin përreth.

Rezultatet e pritshme

Të diplomuarit nga programi tre-vjeçar BA perveq qe do te jen si piktot dhe artist vizuel, do të jenë në gjendje për të punuar si:

– Drejtorë kreative,
– Projektues Vizuale,
– Menagjer i kurseve
– Kompanive te arteve vizuele.
– Pedagog/trajnues

Niveli dhe grada akademike

Bachelor(BA) ne Pikture dhe Arteve Vizuele

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin Pikturës dhe Artit Vizualzgjasin 3 vite, 180 ECTS me gjithsej 6 semestra. Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 per Semester, respektivisht 60 per vit akademik

Viti I

Piktura dhe Artet Vizuele I – Piktura I, 9 ECTS

Piktura I Moduli synon studimin e aspekteve të ndryshme të pikturës duke shqyrtuar çështjet lidhur me këtë temë dhe mjetet/pajisjet me të cilat studentët bëjnë punën eksperimentale. Duke përdorur teknika të ndryshme si ngjyrë uji, tempera, vaj dhe akrilik dhe puna me mjete të ndryshme (letër, dru, dhe pëlhurë, to name but a few), studentët nxiten të marrin njohuri individuale dhe unike të pikturës, që nuk kanë për qëllim vetëm hulumtime personale por përmes kësaj edhe zhvillimin e saj.

Vizatimi – Vizatim Bazik, 6 ECTS

Vizatim Bazik Ky modul është strukturuar si laborator praktik që shtyn studentët në kërkim për një metodë personale dhe të vetëdijshme të vizatimit. Synon krijimin e të menduarit kritik mbi konventat dhe standardet e përfaqësimit dhe demonstron rëndësinë e vizatimit në kontekstin e mendimeve dhe prodhimeve të artit bashkëkohor.

Anatomi Artistike – Skeleti i trupit, 3 ECTS

Skeleti i trupit Kjo lëndë ka të bëjë me studimin e anatomisë së trupit dhe me modelet themelore që paraqesin trupin e njeriut në art, i kufizuar në skeletin e trupit: nëpërmjet përfaqësimit shkencor dhe artistik, gjesteve, shprehjeve, hapësirës dhe lëvizjeve. Lënda gjithashtu ia mundëson studentëve t’i qasen lëvizjeve artistike të shekullit 20-të, ku skeleti i trupit, si subjekt dhe model, dhe si një frymëzim dhe mbështetje, bëhet mjet i shprehjes në fotografi, kinema dhe video.

Historia e Artit – Parahistorik gjatë Mesjetës, 3 ECTS

Historia e Artevenë përgjithësinënkupton të dhënat mbizhvilliminnë sferatë ndryshme tëArtevetë cilatjanë nënkonsumimtë vazhdueshëm. Historia e Artit -Parahistorik deri nëMesjetë(që nënkupton tëdhënambiArtettë shekullit tëvjetërderi nëArteteKrishterimit të hershëm) synon t’i njohë studentëtme zhvillimetArtevenga fillimi injerëzimit duke vazhduar meformatë thjeshtatë përsërituranë Egjiptdhe Mesopotami,në këtë mënyrë duke arritur nëformamë të zhvilluara në Greqidhe nëtipologjinëkompleksetë Romës.

Teknikat dhe Teknologjia e Pikturës – Teknikat e Pikturës, 3 ECTS

Teknikat e Pikturës Ky modul synon t’iu ofrojë studentëve njohuri specifike mbi materialet artistike, strukturën dhe aplikimin e tyre, me qëllim të arritjes së mbështetjes së plotë teknike/artistike në krijimtarinë e studentit. Qëllimi i lëndës është që studentët të mësojnë teknikat tradicionale stilistike të përdorura në pikturë dhe gravim (gravure në dru dhe litografi ); gjithashtu ndihmon studentët që të fitojnë shkathtësi për njohuritë grafike dhe aftësi në manipulimin e imazhit digjital. The aim of the course is for students to learn the traditional technical/stylistic techniques used in painting and engraving (copperplate engraving – xylography and linoleography); italso helps students to acquire graphic representation and digital image manipulation skills.

Gjuha Angleze 1, 3 ECTS

Kjo nënkupton njohurte, aftësitë, dhe mundësitë qe do te fitojnë studentet me përfundimin e suksesshëm te kursit.Arritja e kësaj performance behet e mundur me foljet: Te njohe natyrën e gjuhës ne lidhje me drejtim e zgjedur. Te identifikoje pjest e ligjëratës Te analizoje tekste te ndryshme nga ana grmatikore dhe sintaksikore

Kreativiteti, 3 ECTS

Të kuptuarit e krijimit artistik në kontekst më të gjerë (anhropologji, histori, sociologji, psikologji); Kreativiteti si ndërlidhje subjektive e elementeve të ndryshme. Burimet e kreativitetit në zhvillimin e jetesës dhe të botës së pashprehur. Krijimtaria si ekzistim I njerëzimit. Fazat e ciklit kreativ:
1. Mundesia (shanset dhe stimulimet)
2. Individi struktura e karakterit kreativ)
3. Procesi fazat e procesit kreativ)
4. Produkti (vendi që zë krijimi artistik ne forma të ndryshme të krijimtarisë njerezore)
5. Njohja promovimi dhe pranimi I krijimtarisë)
6. Qarkullimet (kthesat e krijimtarisë së njerezimit, revolucioni kibernetik, interesimi për talent)

Piktura dhe Arti Vizual I -Dizajn dhe Pikturë I, 9 ECTS

Ky modul ka për qëllim bartjen e një përzgjedhje të pasur të qasjeve teknike/teorike që lidhen me praktikat bashkëkohore artistike. Nga kjo, studentët mund të fillojnë të krijojnë, analizojnë për zgjerimin e rrugës së tyre personale si dhe të eksperimentojnë vëzhgime të reja imagjinare dhe riinterpretimin e tyre në një projekt krijues. Ligjëratat standarde alternohen me periudhat e punë së kritikës Standard: një hapësirë për dialog dhe debat kolektiv. Kjo përfshin takimin me profesionistë në art, që iu mundëson studentëve të shikojnë nga afër përvoja të ndryshme bashkëkohore, si dhe duke u ofruar atyre diskutim në vazhdim.

Vizatim – Ilustrim, 6 ECTS

Ky modulka për qëllim tënxisëdhe rrisëaftësitëgrafiketë studentëve të përfaqësimit, nëpërmjet ushtrimevepraktikedhe hulumtimeveqë synojnëtë mësuarite metodologjive të rejadhe zhvillimin e njëmodusoperandipersonalenë kontekstine vizatimit. Gjatë fazës së parë, duke filluar nga vizatimi i shpejtë dhe instinktiv, përcaktohen elementetthemelorepër të krijuarnjë stilpersonal, në fazën e dytë teknikat e ndryshme janëeksperimentuar, për të zbuluar mundësitëe ndryshmeshprehësetëgjuhëssëvet.

Anatomi Artistike-Muskujt e Trupit, 3 ECTS

Kjo lëndë ka të bëjë me studimin e anatomisë së trupit dhe me modelet themelore që paraqesin muskujt e trupit e njeriut në art, i kufizuar në skeletin e trupit: nëpërmjet përfaqësimit shkencor dhe artistik, gjesteve, shprehjeve, hapësirës dhe lëvizjeve. Lënda gjithashtu mundëson studentët t’i qasen lëvizjeve artistike të shekullit 20-të, te muskujve te trupit, si subjekt dhe model, dhe si një frymëzim dhe mbështetje, bëhet mjet i shprehjes në fotografi, kinema dhe video.

Historia e Artit –Romane deri në Renesancë , 3 ECTS

Historia e Artevenë përgjithësinënkupton të dhënat mbizhvilliminnë sferatë ndryshme tëArtevetë cilatjanë nënkonsumim të vazhdueshëm. Historia e Arteve-romane deri nëRilindje(qënënkuptontë dhënambiarkitekturënpasndarjes sëPerandorisë Romakenëlindje dheperëndim, periudha e Carolian, zhvillimi në arkitekturënislame, Gothicsnëarkitekturëderi në periudhën eindustrializimit/në fund të shekullit 19-të), synon të paraqesëpër studentëtnjohjen eformave të Arteveqë janë zhvilluarnga ndarja e Perandorisë Romakederi nëpërdorimin ematerialeve dhe teknikave të rejanë këtë mënyrë duke bërënjë kthesëtë madhedrejt asaj

Teknikat e Pikturës dhe Teknologjitë – Vizatim Digjital, Shtyp-Berja, 3 ECTS

Qëllimi i lëndës ështëqë studentët tëmësojnëteknikat tradicionaleteknike/stilistiketë përdoruranë pikturëdhe gdhendje(copperplate -gravurë në drudhelinoleography), gjithashtu ndihmon studentët të fitojnëpërfaqësimgrafikdhe aftësimanipulimi të imazhit digjital. Shtyp -bërja Kjo lëndëka për qëllim t’uamësojëstudentëveteknikat ebërjes së rrobave tëndryshme që përbëjnënjë koleksiontë modës. Kjo mundëson studentët të fitojnëkompetenca të aplikuara të bërjes së modelit. (modeletpërpantallona, fustane, copa për shpatull), deri nërealizimin enjë libripërfundimtarku të gjithaskematthemelore dhevariantet e tyreqë njëkoleksion i plotëduhet të përmbajjanëkataloguar. Kjo iu mundëson studentëve që të zhvillojnëdisaprototipaduke përdorurteknikaindustriale dherrobaqepësi.

Gjuha Angleze 2, 3 ECTS

Kursi deshiron te ofroje njohurite baze dhe mjetet per te menaxhuar te folurit dhe te shkruarit ne gjuhen angleze si dhe tema profesionale te lidhura ngushte me lamine e Piktures dhe arteve vizuele. Ka si qellim te pergatise studentet te përdorin me se mire te foluren e perditshme dhe te shkruajne ne menyre korrekte letra, shkrime, detyra kursi dhe portfoliot e tyre duke perdorur terminologjine profesionale. Qellimi kryesor eshte t’iu ofroje studenteve mundesine qe te bejne nje vete prezantim te denje dhe cilat jane qellimet e te studiuarit. Gjithashtu ne kete kurs studentet do te jene te pergaditur para nje interviste pune si dhe sjellet qe duhet te perdorin nje nje treg pune te aferm pas marrjes se ketyre njohurive ne gjuhen angleze

Grafikë – Shtypi i Rrafshët, 3 ECTS

Qëllimikryesor ikësaj lëndeështë që tënjohëstudentëtme principet eteknikavegrafikenështypjetë rrafshet: të shkruarit litografi, monotepi,për të arriturnjëletërgrafikpërmes teknikave të shkrimit në bakër duhet tëdominojë linja artistike vizuele. Për të arritur një letërgrafik në shtypin e rrefshetstudentëtduhet të dinëstrukturën, linjën dheValer. -kjo temë në semestrat efunditofron edhe dyteknikabashkëkohoresi; Sit print dheLitografi, të cilat ndihmojnë studentët tëjenë shumë më tëlirë nëzgjedhjetidealedhe krijuesedheduke përdorur materialetë ndryshme si:rri pezull, toner, qymyrit -Nëfundstudentët përgatiten nëpunën e tyrekrijuese, të pavarurartistike nëfushën egrafikësartistike. Studentët marrinnjohuri dhe përvojënë menaxhimine punës sëartitnëstudiotgrafikedhe punëtori.Zhvillojnëndjeshmërinëartistike tëshprehjeveartistikedhe teknikavetë tjeragrafike.

Viti II

Pikture dhe Arte Vizuele II – Piktura II, 9 ECTS

Dizajn në Pikturë Studentët kanëmundësitë zhvillojnë të dymënyrat estudimittë zgjedhuragjatë vitit tëIdhe tëpërsosinaftësitë e tyre të komunikimitteknik/ekspresiv dhevizuel/përmes praktikëssë përditshmeqë synonpërcaktimin enjë fushetë interesitpersonaldhe të kthejnë aplikimin në hulumtim.

Historia e Artit Modern I, 3 ECTS

Lënda Historia e artit modern kryennjë analizëtë thellë tëpraktikaveartistike tëgjysmës së dytë të shekullit të njëzetë, dhe fokusohet nëlëvizjeteviteve tridhjeta të funditpërmestemës së marrëdhënieve ndërmjetartitdhe shoqërisë. Tema, e cila nuk është shqyrtuarnë detajenga historianëtzyrtarë,është jashtëzakonishtinteresante nëlidhje mehulumtimet efunditqë kanë dalënë një shkallëglobale,duke filluar ngagjysma e dytë eviteve ’90, dhesynojnënjë përkufizimtë ri tëmarrëdhënieve midisestetikësdhepolitikës.

Teknikat dhe Teknologjia e Arteve Vizuele- Materialet Skulpture, 3 ECTS

Materialet për Skulpturë Gjatë viteve të gjashtëdhjeta,në Brazil, lëvizja”the tropicall” paraqiti njëqëndrim të rindajshoqërisë, artit, dhe kulturës. Kjo lëvizjekulturoreparaqet njëpretekstpër të përvetësuarnjë frymëtë njëjtëtë gjendjes shpirtërore. Udhëhequrnga kyopiniondhenga kombinimi idisiplinavedhe materialevetë ndryshme (arkitekturë, muzikë,dizajn,art,etj), ky modulka për qëllim shqyrtimin ezhvillimeve të ndjeshmëriveoperativetë rejadhe një qasje të përtërirë të projektimit/dizajnitndajskulpturësdhe instalimeve.

Video-Instalimet (Video art), 3 ECTS

Ky modulbazohetnë analizënteknikavedhe eksperimentimin e disagjuhëvekinematografikenë kontekstine prodhimitbashkëkohor(artet vizuele, kinema, new media) dhe fokusohet nëprodhimin enjë video projektiorigjinal. Procesi i zhvillimit kalon nëpër fazatë ndryshme: të menduaritpërmes imazheve,teknikat evideo qitjesmarrëdhëniamesaudio paradigmësdhe asaj vizuele, pikëpamja e filmitdhespektatorit,rethinking e hapësirësdhe kohës, perceptimi i lëvizjesdhe dinamikavizuele, mënyra e realizimit, puna ekipore, aftësitë,bashkëpunimet, dhe komunikimii projektit. Gjuha eksperimentaleaudiovizuale, filma të shkurtër, dhe audiodramaturgjiajanë fushatdhe formate analizuaranë modul.

Fotografi, 3 ECTS

Fotografia Karakteristikëkryesore efotografisëështë aftësia e sajunike për të”kapur” tërësinë eformave dhelëvizjeve,hapësiratdhe ngjarjet. Modulishtjellon tritemakryesore:dy të paratjanë të orientuara drejtaspekteveteorike(elementet e historisëdhe teknikatefotografisë, analiza e fotografisësinjë gjuhë, elementet epërbërjes sëfotografisësinjë projekt), ndërsa e tretaështë i përkushtohetrealizimit tëprojekteve tëfotografisë.

Vizatim I, 3 ECTS

Kjo lëndë mundëson studentët të fitojnë një koordinim efektiv ndërmjet ngjarjeve të procesit vizuel dhe shprehjeve të tyre grafike, duke stimuluar të menduarit kritik në fenomenologjinë e përfaqësimit. Gjithashtu ka për qëllim aftësimin e studentëve që të identifikojnë stilin e tyre grafik duke eksperimentuar me teknika të shumta dhe gjuhë të ndryshme që lidhen me shprehjen. (Ndjekja e modulit është edetyrueshmeme modulinPikturëII) ky modul përfshin laboratorin tematik dhe praktik, që bazohet dhe elaboron punënkërkimorenisurnë vitinI,gjatëmodulitVizatimBazik. Strukturuarnë grupetematike, pjesateorikesynonstimulimine strategjisë së “vëzhgimit aktiv” të aftësiveperceptuese të studentëvedhendryshueshmërinëe tyre,si dhemendimetkritikepër rolin evizatimitnë botëne kërkimevebashkëkohoreartistike.

Historia e Kinemase dhe Videos I, 3 ECTS

Lënda kadisa objektivatë ndryshme: njohjen estudentëve me temataudiovizuele në përgjithësi,dhe më konkretishtmeindustrinë e filmit, duke analizuarmarrëdhëniet në messpektatoritdhefilmit,në mënyrëqë studentët t’i shohinfilmatnë një mënyrë mëkritikedhe efektive; të mësuarit e gjuhës sëkinemasë dheteknologjive përkatëse; njohja mehapate procesit tëfilm-bërjes; analizimi imodalitetevepër të lexuardhe kuptuarnjë skenar/film; hulumtimin e lëvizjevekryesore tëhistorisë sëkinemasë dheautorëtmë të rëndësishëm.

Grafike- Shtypi i Thelle, 3 ECTS

Qëllimi kryesor i kësaj lënde është t’i njohë studentët me parimet bazike të teknikave të grafikës në shtyp të thellë: Aquatint. Pas përfundimit të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje të kultivojnë njohuri bazike si dhe të sofistikuara të tilla si Aquatint. Nënkuptojnë njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë që do të fitojë studenti pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi. Arritjet do të përdoren si: di, njoh, përshkruaj, krahasoj, projektoj, hartoj, zhvilloj, etj ..

Piktura dhe Artet Vizuele II- Dizajni ne Pikture, 9 ECTS

Kjo lëndë ka për përmban shqyrtimin e praktikave bashkëkohore dhe historike nga një pikëpamje vizuale dhe tekstuale dhe të krijojë projektime artistike që adresojnë në mënyrë kritike dhe eksperimentale temat e studiuara ne Dizajnin e piktures.

Historia e Arit Modern II –Bashkekohor, 3 ECTS

Lënda hulumton fillimin, institucionalizimin dhe krizat e modeleve perëndimore të përfaqësimit që kanë shoqëruar artin në periudhën e modernizmit dhe ditëve te sotme . Pikat me kryesore si pajisjet optike, përshkrimet gjeometrike, strukturimi i idesë, lidhja ndërmjet vëzhguesit dhe krijuesit te imazhit, roli i klientit, vendi i ekspozitës, janë të gjitha te gjurmuar përgjatë kësaj rruge historike nga fillimi artit bashkekohore deri me sot.

Video-instalimet (Video art)-Redaktimi Bazik-Video art, 3 ECTS

Redaktimi Bazik
Lënda u mundëson studentëve tëavancojnëvetëdijene tyredhe autonominënëpost-prodhimin audiovizuel. Lënda ofronnivele të ndryshme tëaftësive, duke filluar nga atotekniketë ndryshmedhe më të përdoruraaktualishtnëediting softuerë, në projektim dheorganizimin ematerialevegjatëredaktimitderi nëkrijimin enjë imazhidhe gjuhëaudio. Videoarti
Ky modulpërqendrohetnë aspektettekniketë zbatimit tënjë projektaudio/vizuel. Synon sigurimin e studentëve me mjetet të nevojshmepër të krijuarnjë video, duke filluar nga faza eprojektimit deri nërealiziminaktual(shtënat dhe redaktimi), post-prodhimi, dhe prezantiminpërfundimtar. Moduli dotë zhvillojë dhe sjellë në pah cilësitë esecilit studentdhe do të ngritëndjeshmërinë e tyreartistike.

Fotografi-Teknikat e fotografimit, 3 ECTS

Teknikat e Fotografisë , Ky modulsynon sigurimin estudentëveme aftësitëteknikeqë lidhen mepajisjetfotografike analogjikedhe digjitale, nga pajisjete vogladeri nëstoloptike.Aspekte që analizohen janë qepen, diafragma,ekspozimi, , kohëzgjatja në fokus, thellësia në fushë, hiper qendrore, decentralizimi dhetilting. Ligjëratatteknikepërfshijnëushtrimepraktikenë të cilatstudentëtzbatojnë njohuritëdhe aftësitë efituaraderi më tani. Pjesa e dytë e modulitkryesisht fokusohet nëfotografinë-vizuele duke ruajturnjë lidhjetë vazhdueshmemeushtrime në praktikëme qëllim tëkrijimit të njëprojektindividualkërkimore.

Vizatim II, 6 ECTS

Ky modul përfshin laboratorin tematik dhe praktik, që bazohet dhe elaboron punënkërkimorenisurnë vitinI,gjatëmodulitVizatimII. Strukturuarnë grupetematike, pjesateorikesynonstimulimine strategjisë së “vëzhgimit aktiv” të aftësiveperceptuese të studentëvedhendryshueshmërinëe tyre,si dhemendimetkritikepër rolin evizatimitnë botëne kërkimevebashkëkohoreartistike.

Historia e Kinemase dhe Videos II, 3 ECTS

Kursi Historia e kinemasë dhe Video II ka objektiva të njëjta me Historia e kinemasë dhe Video I por me te elaboruara: Elaborimi dhe finalizimi i punimeve te studentëve në botën audio-vizuale të lidhura me tema me konkrete, ose më konkretisht në industrinë e filmit. Finalizimi i marrëdhënieve mes spektatorit dhe filmit, në mënyrë që studentët të shohin filma me profesionalisht dhe menyre efektive; të riprodhojne gjuhën e kinemasë dhe teknologjive përkatëse; duke ditur hapat e procesit të realizimit së filmit.

Historia e Kinemase dhe Videos II, 3 ECTS

Kursi Historia e kinemasë dhe Video II ka objektiva të njëjta me Historia e kinemasë dhe Video I por me te elaboruara: Elaborimi dhe finalizimi i punimeve te studentëve në botën audio-vizuale të lidhura me tema me konkrete, ose më konkretisht në industrinë e filmit. Finalizimi i marrëdhënieve mes spektatorit dhe filmit, në mënyrë që studentët të shohin filma me profesionalisht dhe menyre efektive; të riprodhojne gjuhën e kinemasë dhe teknologjive përkatëse; duke ditur hapat e procesit të realizimit së filmit.

Arti Konceptual, 3 ECTS

Si një zhanër, arti konceptual është një formë e punës vizuale që ka për qëllim të hetojë sistemet gjuhësore dhe shoqërore, në mënyrë që të kuptojë më mirë strukturat që e përcaktojnë artin.  Artistët konceptualë eksperimentojnë me forma të ndryshme, duke përdorur punën e tyre për të komentuar drejtpërdrejt mbi mënyrën se si ne angazhohemi, kuptojmë, dhe nxjerrim kuptimin nga bota që na rrethon. Produkti final merr shumë forma të ndryshme jo-tradicionale , duke përfshirë instalimet, regjistrime audio, video incizime, monitorët LED, grupe të mbledhura objektesh, dokumentacion të shkruar, gjetjet kërkimore, kumtesa te regjistruara , fotografi dokumentare, faqet e internetit dhe lajmet, statistikat dhe të dhënat e shtypura.

Viti III

Arti Bashkekohor dhe Kritiket I, 6 ECTS

Qellimi i këtij moduli eshte qe studentet te aftësohen ne analiza dhe kritika te artit, veprave dhe artisteve. Gjate studimit studentet realizojnë vizita studimore ne muze dhe galeri te vendeve te ndryshme te artit bashkekohore. Passhpjegimittë dhënëpër studentët dhenjohurivetë fituaragjatëhistorisësëArteveBashkëkohore, kjo lëndëmerret meshumicën ekritikëvedhe interpretimetë ndryshmeteorike tëzhvillimeve të ArteveBashkëkohore. Gjatë kësaj lënde, studentët dotë përfshihennë kërkimetë ndryshmedhe kritika në lidhje mezhvillimetnë ditët e sotme, duke kombinuar të gjitha këtonë punën e tyre në një seminar!

Pikture dhe Artet Vizuele- Dizajni ne Pikture III, 9 ECTS

Dizajn në Pikturë III Studentëtdo të kenë mundësitëanalizojnëmë tejnjë prejdyrrugëve të studimit tëfilluar nëvitet e kaluara, rezultati ipunës sëstudentëveshkondrejt zhvillimit të tezës dhe krijimin eportofolitë e tyreindividualprofesionaldhe artistik. Synimi i këtij moduli eshte qe studenti te pavarësohet ne zhvillimin e dizajnimin e pikturave tij, te jete i pavaruar dhe i pandikuar nga pedagugu artiste te tjerë te artit bashkëkohor. Gjate gjithë kësaj kohe studenti duhet arrije te formuloje temat e caktuar, ti realizoje dhe ti perfundoje ne menyre individuale dhe te pavarur.

Metodika e Kultures Figurative 1, 3 ECTS

Nënkuptojnë njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë që do të fitojë studenti pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi. Studentet do te njihen me konceptet baze dhe teorike te metodikes se kulturës figurative . Qëllimi i këtij kursi është të njoftojë studentët me aspektin teorik, me anë të metodave moderne, në mënyrë që të udhëheqë procesin e mësimdhënies se artit. Kjo arrihet përmes:
– Punës – historike dhe teorike,
– Kërkimeve- Pedagogjike

Vizatim Bashkekohore, 6 ECTS

Vizatimi Bashkekohore siguronstudentëtme mjetenjohësedhe metodologjikepër të mbështeturstudimindhe asimiliminkritik tëfushave tematike tëtezëssë tyre.Nëpërmjetushtrimevepraktike, studentët-direkt dhe indirekt– drejtohen në përcaktimindhe zhvillimin etezës sëtyre, mevëmendje të veçantë nëqasjen dhezbatimin eprojektit, kërkimet,eksperimentimet dhe hulumtimet.

Ilustrimi, 3 ECTS

Duke shkuar tej emë tej ngailustrimitradicional,metodologjiakryesore e lëndës fokusohetnë përdorimine kërkimeveekspresivedhe eksperimentimit që t’ia mundësojëstudentëve një përdorim tëndërgjegjshëm dhetë pjekurtë aftësive të tyregrafike dhe të ilustrimit,pavarësisht ngateknika epërdorur e realizimit. Kjo lëndë prezantonstudentët mebotën eilustrimitnëpërmjet njëvështrimiqë shkonnganjohuritë ezhanreteautorëve deri te teknikatkryesoretradicionaledhe digjitale, duke lëvizur në drejtim tëpromovimitdhe identifikimit tëstilitpersonaldhe individual.

Arti Publik, 3 ECTS

Që ngamesi iviteve ’80, synim i dukshëm iartitpublikishtepër të ndërhyrënë disainfrastrukturanë mënyrë qëfunksionihistorik injë sheshiapomonumentimund tëpërmirësohejme një qasjekrejtësisht të re, në këtë mënyrë duke njohur nevojënpër të përcaktuarnjë tërësihapësinoresi njëtërësishoqërore. Kursi angazhonstudentëtnë hulumtimdhe projektime ndërhyrëse dhe kjo bën që ata nëmënyrë kritike të bashkojnëarkitekturëndheprojektiminurban, planifikimin urban dhe arkitekturën peizazhore, komunikimin vizualdhe artetplastikenë përgjithësi.Në veçanti, përmes një analizetë kujdesshmetë fushës, studentët do të marrinqytetin eMilanossi njëshembull, dhedo të përpiqen tëstimulojnëprocesetartistikepër të komunikuarme ambientinfizikdhe shoqëror. Për këtë arsye, lëndapërfshin takime meprofesionistënga botae artit, sociologji, antropologji, ekonomi dhe planifikim urban.

Piktura dhe Artet Vizuele III-Piktura III, 9 ECTS

Gjate këtij semestri piktura III studion dhe analizon pikturën duke studiuar ngjyrën ,konceptin, kompozicionin, idenë dhe motivin duke qene gjate gjithë kohës i pavarur gjate performimit te pikturës. Si dhe kompletimin dhe pregaditjen e nje studenti qe te jete i gatshëm te promovoje veten ne ekspozitat e radhës kolektive si dhe ato ne rrafshin personal.

Teknikat dhe Teknologjitë e Artit Vizuel, 6 ECTS

Në ditët e sotme, kombinimi mesartit dhe “teknologjisë në dispozicion”ka arriturkontekstetë shfaqjeveaudiovizualetë medieve të reja, prodhimi i gjuhëvetë reja të zërit,si dhekrijimin epajisjeve narrative. Moduli synonhulumtimine marrëdhënievenë mes tëprodhimitkrijuesdhe procesitteknologjiknë analizëndhe projektimine audio hapësiravetë reja, dhe u ofronstudentëvemjetetkritikedhe ekzekutivepër të krijuardhe zhvilluarprojektin e tyretë zërit.

Tema e Diplomes, 12 ECTS

Programi i Diplomës ofronnjë përvojëparim bazëpërstudentët nëvitin e funditnë Bachelor (BA) nëPrograminPikture dhe Arte Vizuele. Studentëtmund të zgjedhinnjë ngalëndëtkryesore të programit të Piktures dhe Arte Vizuele. Kjo u jep studentëvenjë mundësipër të provuaraftësitëe tyre përzgjidhje tëpavaruradhe siguri në vetvete, një detyrë e vetë-gjeneruar nëfushënpunuese tëpiktures. Ata aplikojnëkonceptetdhe aftësitë efituaranga programipër hulumtim. Duke bërë këtë në mënyrë të suksesshme studentëtdo tëplotësojnë standardetakademikedhe krijueseqë lejojnëPikturen dhe Artet Vizuele tëAAB-së, të japin gradën Bachelor (BA) ProgramitPikture dhe Arte Vizuele.

Metodika e Kultures Figurative II, 3 ECTS

Qellimi i lendes Metodika e kulturës figurative II eshte qe gjate këtij semestri eshte ti pregadise ne menyre praktike mënyrën e mësimdhënies. Po ashtu ato do te arrijnë te kenë pervojne dhe te zhvillojnë nje ore mesimore. Synimi i këtij kursi është të njoftojë studentët me aspektin praktik, me anë të metodave moderne, në mënyrë që të udhëheqë procesin e mësimdhënies se artit. Kjo arrihet përmes:
– Punës – historike- teorike-praktike,
– Kërkimeve- Pedagogjike