Produksion Medial

Qëllimi dhe profili i programit

Qëllimi kryesor i programit Produksion Medial është që të përgatisë operatorë mediatikë me aftësi, shkathtësi dhe njohuri të avancuara, të cilët duke operuar me pergjegjësi do ta faktojnë realitetin shoqëror edhe në mënyrë kreative.

Aftësimi i studentëve për krijuar produkte mediatike me teknologjitë e reja në një mjedis multimedial brenda kampusit universitar, e bën unik programin e Produksionit Medial jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë, për arsyet e mëposhtme:

Duke vepruar me përgjegjësi sociale dhe etike, puna praktike e studimore e zhvilluar brenda kampusit dhe përfitimi nga kërkimi shkencor në fushën e mediave dhe teknologjive në kuadër të FKM-së, janë pjesët më të avancuara të këtij programi.

Rezultate e pritshme

Titulli i gradës akademike (emërtimi i saktë)

Me përfundimin e studimeve të nivelit të parë studenti merr gradën: BA në Produksion Medial

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Programi Bachelor është i organizuar në 6 semestra akademik, çdo semestër i ka nga 15 javë dhe nga 30 ECTS, që do të thotë studenti për diplomim duhet t`i arrijë 180 ECTS.

Viti I

Bazat e fotografisë – 6 ECTS

Ka për qëllim që të përcjellë tek studentët njohuri të mjaftueshme teorike dhe praktike duke u mbështetur në mësimdhënien bashkëkohore. Si qëllim specifik i këtij kursi semestral është të aftësojë studentët ta përdorin aparatin fotografik në mënyrë korrekte dhe teknikisht të pranueshme, të ju ofroj studentëve njohuri të mjaftueshme teorike dhe praktike në fushën e fotografimit, të përgatisë studentët që njohuritë e fituara në lëndën Bazat e fotografisë t’i aplikojnë në angazhimet e tyre profesionale në fushën e produksionit.

Bazat e kamerës – 6 ECTS

Studentët mësojnë aftësi teorike dhe teknike, së pari ata praktikojnë nën vëzhgim të vazhdueshëm të një (profesori) tutori, dhe pastaj vazhdojnë me detyrat që atyre ju ngarkohen ku ata duhet të punojnë si ekip. Studentet mësojnë shkathtësi për zgjedhjen e një varg detyrash e problemesh të ndërlidhura e të ngjashme me ato me të cilat përballet një Xhirues filmi profesional. Atyre u sygjerohet referimi në historinë e filmit, Kamerës, dhe të televizionit dhe një varg të konsiderueshëm të filmave bashkëkohor dhe klasikë.

Bazat e montazhit – 6 ECTS

Është njohja e llojeve të analizës vizuele të përmbajtjës, selektimi dhe kondenzimi i ngjarjës filmike nga elementet vetanake – kuadrat deri tek veprimet në montazhë – sinteza. Montazhi është veprim kreativ – raporti ritmik i copëzave të montuara në mes veti, në raport me tërësinë e veprës.

Bazat e produksionit – 6 ECTS

Ka për qëllim ta përgaditë studentin me elementet themelore të prodhimit të filmit dhe të programeve televizive duke shpjeguar punën: detyrat dhe përgjegjësit e Producentit në film dhe television; të përgadis një Producent se si ta përpiloi Dosjen e Produsionit; të jetë në gjendje të krijoj ekipen profesionale për realizimin e projekteve audio vizuele; të përpiloi bugjetin për projektet audiovizuele; si the përvetësimi i njohurive dhe aftësive bazë që lidhen me fazat e procesit të prodhimit Koncepti deri te montimi i projektit.

Dizajni grafik – 6 ECTS

Ka për qëllim që të përcjellë tek studentët njohuri të mjaftueshme teorike dhe praktike duke u mbështetur në mësimdhënjen bashkëkohore. Si qëllim specifik i këtij kursi semestral është t’ua shpjegojë transformimet që kanë ndodhur në dizajnin modern dhe konvergjenca e sotme me rrjetet sociale; të analizojë evoluimin dhe dinamikën e dizajnit grafik klasik nga ai tradicional në mediat e reja dhe konvergjencat e sotme; të aftësojë studentin që në mënyrë autonome të identifikojnë një temë nga natyra e konvergjencës së mediave dhe ta hulumtojnë atë; të aftësojë studentin për të zbatuar praktikat e duhura për të analizuar preferencat e audiencës si mesazh-marrëse dhe produktit që i ofron media kësaj audience.

Gjuhë angleze – 6 ECTS

Kjo lëndë synon të përmirësojë aftësitë gjuhësore të studentëve. Prandaj, ky kurs ndërtohet mbi njohuritë ekzistuese dhe aftësitë gjuhësore të studentëve duke i angazhuar studentët të bëjnë si vijon: të përmirësojë aftësitë e përgjithshme të të kuptuarit; të ndërtojë fjalor përmes aktiviteteve të përgjigjes së të dëgjuarit dhe të folurit; të përmirësojë aftësitë e diskutimit përmes përgjigjeve të të dëgjuarit dhe të folurit; dëgjimin me kujdes dhe mendimin në mënyrë kritike.

Histori audio-vizuele – 6 ECTS

Të pajisë dhe mbështetë studentët me kulturë dhe njohuri të përgjithshme të historisë së audio-vizualës globale. Lënda ofron një udhëtim në momentet, lëvizjet, autorët dhe të arrituarat që kanë shënuar historinë e kulturës së njerëzimit, që nga kohët e parahistorisë deri te e sotmja. Që studentët të arrijnë progres, dije dhe aftësi analitike për të kuptuar më mirë natyrën e artit, kulturës dhe medias, duke mësuar, analizuar, debatuar për historinë e audio-vizuales nga vizatimet e para në shpella deri tek hologramet dhe virtual-reality; t’ua spjegojë tranzicionet kulturore në etapat e ndryshme shoqërore gjatë historisë, dhe ndikimet që artet/artistët sollën në shoqëritë dhe sistemet gjatë historisë së njerëzimit; të aftësojë studentët të identifikojnë periudhat dhe etapat e ndryshme të të gjitha lëmive të artit dhe fenomeneve audio vizuele.

Kamerë-praktikë – 6 ECTS

Studentët mësojnë shkathtësi për zgjedhjen e një varg detyrash e problemesh të ndërlidhura e të ngjashme me ato me të cilat përballet një xhirues filmi profesional. Sa i përket planprogramit, puna e tyre vlerësohet dhe kritikohet vazhdimisht nga tutorët në mënyrë që të përmirësohen aftësitë e tyre. Atyre u sygjerohet referimi në historinë e filmit, kamerës, dhe të televizionit dhe një varg te konsiderueshëm të filmave bashkëkohor dhe klasikë. Kjo është mundësi shumë e mirë që ata t’i ushtrojnë aftësitë e tyre kreative, duke pasur rastin t’i shohin idetë e tyre derisa jetësohen.

Viti II

Bazat e skenarit dhe regjisë në tv – 6 ECTS

Ka për qëllim përvetësimin e njohurive teorike dhe shkathtësive praktike të studentëve, për të ju mundësuar atyre të shkruajnë dhe prodhojne përmbajtje për televizion, përmes formateve, teknikave dhe stileve të ndryshme të aplikueshme në botën e televizionit.  Objektivat specifike: të fitojnë njohuri dhe shkathtësi bazike në lidhje me shkrimin dhe realizimin televiziv; të fitojnë një bazë për të kuptuar botën e televizionit dhe lidhjen e saj me shoërinë, kulturën, historinë, teknologjinë, etikën dhe estetikën; të mësojnë të analizojnë dhe krijojnë përmbajtje televizive, të hulumtojnë, prodhojnë dhe të bëjnë televizion, që të jenë të gatshëm për të u bërë pjesë e industrisë së medias.

Bazat e skenarit dhe regjisë në film – 6 ECTS

Kursi u mundëson studentëve të analizojnë se si filmi krijon kuptime përmes formave, teknikave dhe stileve të veçanta; si ndikon elementi industrial në mënyrën se si prodhohen dhe merren filmat; dhe se si konteksti social në të cilin janë krijuar dhe konsumuar ndikojnë në mënyrën se si kuptohen filmat. Objektivat specifike: të fitojnë njohuri dhe shkathtësi bazike në lidhje me shkrimin dhe realizimin filmik; të fitojnë një bazë për të kuptuar kinematografinë dhe lidhjen e saj me kulturën, historinë, teknologjinë dhe estetikën; të mësojnë të krijojnë dhe analizojnë imazhe lëvizëse, të hulumtojnë, prodhojnë dhe të bëjnë art, që të jenë të gatshmëm për të u bërë pjesë e industrisë së filmit.

Dizajni i markës me tipografi – 6 ECTS

Ligjerohet për studentët e drejtimit të Produksionit medial ka për qëllim që të percjellë tek studentët njohuri të mjaftueshme teorike dhe praktike duke u mbështetur në mësimdhënjen bashkëkohore. T’ua shpjegojë transformimet që kanë ndodhur në dizajnin modern dhe konvergjenca e sotme me rrjetet sociale; të analizojë evoluimin dhe dinamikën e dizajnit grafik klasik nga ai tradicional në mediat e reja dhe konvergjencat e sotme; të aftësojë studentin që në mënyrë autonome të identifikojnë një temë nga natyra e konvergjencës së mediave dhe ta hulumtojnë atë; të aftësojë studentin për të zbatuar praktikat e duhura për të analizuar preferencat e audiencës si mesazh-marrëse dhe produktit që i ofron media kësaj audience.

Dizajni i markës në media – 6 ECTS

T’ua shpjegojë transformimet që kanë ndodhur në dizajnin modern dhe konvergjenca e sotme me rrjetet sociale; të analizojë evoluimin dhe dinamikën e dizajnit grafik klasik nga ai tradicional në mediat e reja dhe konvergjencat e sotme; të aftësojë studentin që në mënyrë autonome të identifikojnë një temë nga natyra e konvergjencës së mediave dhe ta hulumtojnë atë; të aftësojë studentin për të zbatuar praktikat e duhura për të analizuar preferencat e audiencës si mesazh-marrëse dhe produktit që i ofron media kësaj audience.

Gazetari online – 6 ECTS

Ka për qëllim tu ofrojë studentëve dije të avancuar teorike dhe shkathtësi  praktike, të cilat do të mundësojnë ndërtimin e kompetencave në fushën e përdorimit të formave të reja të gazetarisë në epokën digjitale. Qëllimet specifike të kursit janë: të  ju oftoj studentëve njohuri gjithëpërfshirëse në teknikat dhe aftësitë e gazetarit që operon në një mjedis të ndërlidhur mediatik;  t’i  përgatis studentët ti zbatojnë këto dije të reja në mënyrë të integruar nëpër formatet mediatike dhe platformat e ndryshme digjitale;  të aftësoj studentët të reflektojnë mbi vitalitetin e ueb-it, të vlerësojnë dhe identifikojnë tendencat dhe mundësitë në mediat online.

Komunikimi politik në demokraci – 6 ECTS

Kjo lëndë prezanton konceptet themelore të komunikimit politik në epokën e mediave të gjeneratës së re. Ndërkohë që roli i medias në ndërmjetësimin mes aktorëve politikë dhe publikut është rritur, po kështu ka ndodhur edhe me rëndësinë e publicistëve dhe agjentëve të shtypit dhe agjendëve të marrëdhënieve me publikun, të cilët quhen ndryshe dhe si industria e marrëdhënieve publike politike. Lënda synon të shtjellojë rolin e aktorëve politik dhe mërrëdhënien e tyre me masmedian në kuadër të procesit të komunikimit politik.

Montazhi në televizion – 6 ECTS

Qëllimi i lëndës është njohja e llojeve të analizës vizuele të përmbajtjës, selektimi dhe kondenzimi i ngjarjës filmike nga elementet vetanake – kuadrat deri tek veprimet në montazhë – sinteza. Montazhi është veprim kreativ – raporti ritmik i copëzave të montuara në mes veti, në raport me tërësinë e veprës.

Montazhi në film – 6 ECTS

Qëllimi i lëndës është njohja e llojeve të analizës vizuele të përmbajtjës, selektimi dhe kondenzimi i ngjarjes filmike nga elementet vetanake – kuadrat deri tek veprimet në montazhë – sinteza. Montazhi është veprim kreativ – raporti ritmik i copëzave të montuara në mes veti, në raport me tërësinë e veprës.

Produksion televiziv I – 6 ECTS

Qëllimet e kësaj lënde janë që studentët të njihen me produksionin e medias, respektivisht me produksionin televiziv, duke përfshirë këtu produksionet dhe formatet e ndryshme televizive, aspektin e menaxhimit të produksionit në televizion si dhe trendet dhe mediat e reja. Kjo lëndë mësimore do jetë e bazuar në menaxhimin e tre marrëdhënieve kryesore në produksion: Buxhet, Njerëz, dhe Kohë. Studentët në këtë lëndë mësimore do të njihen me të gjitha aspektet e Produksionit: Produksioni dhe Regjia, Produksioni dhe Skenari, Produksioni dhe Kamera, Produksioni dhe Audienca.

Produksion televiziv II – 6 ECTS

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët në fund të dinë të ndajnë formatet e ndryshime të produksionit televiziv, që nga përmbajtja e zakonshme, e deri tek përmbajtjet e specifike siç janë serialet dhe filmat televiziv. Rëndësi e veçantë do të i jepet edhe aspektit biznisor të produksionit televiziv, si të marketojnë për klientët, si të shesin nëpërmjet reklamave dhe të prodhojnë përmbajtje sipas kërkesave të tregut.

Realizim televiziv – 6 ECTS

Ka për qëllim që studentët të njihen me bazat e produksionit televiziv duke përfshirë leksionet mbi konceptet themelore të TV-së sot në botë dhe në vendin tonë. Të kuptojnë konceptin e realizimit televiziv dhe televizionit. Të mësojnë rreth praktikave që aplikohen në procesin e realizimit televiziv. Të analizojnë dhe vlerësojnë të gjitha sferat që bartë në vete realizimi televiziv.

Viti III

Etika e medias – 5 ECTS

Synon t’i pajisë studentët me dije teorike dhe analitike të etikës së gazetarisë si dhe të raporteve komplekse që paraqiten në kontekstin etika-komunikimi-media. Të thellojë dijen e studentëve lidhur me sjelljen, moralin, kodin në gazetari. Do të ndërlidhë problemet kryesore të etikës, që nga nocionet deri tek pasojat dhe sanksionet. Të njihen konkretisht me shembuj të cënimit të etikës nga ana e gazetarëve dhe pasojave që ajo ka shkaktuar tek personat e prekur.

Marketingu digjital – 6 ECTS

Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që t’u ofrojë studentëve njohuri dhe shkathtësi për avantazhet e biznesit që kanë sot në marketingun digjital dhe rëndësinë e këtij marketingu për suksesin e një organizate.Objektiva të kësaj lënde janë: t’i njohë studentët me konceptet bazike të marketingut digjital; t’i aftësojë që të dallojnë marketingun digjital nga marketingu tradicional; të analizojnë strategjitë e ndryshme të marketingut digjital dhe dallimet, përparësitë dhe vështirësitë menaxhuese të këtij marketingu;  t’i aftësojë për të qenë kreativ në hartimin dhe menaxhimin e një mesazhi reklamues në hapësirën online.

Menaxhimi i medias – 6 ECTS

Qëllimi kryesor i këtij kursi është ngritja e njohurive të studentëve se si menaxhohet një medium transmetues në veçanti televizioni si njëri ndër mediumet më të fuqishme për nga ndikimi. Gjithashtu nga studentët do të kërkohen punime për televizionin, transfromimin e tij në epokën digjitale dhe kalimin e tij në mediat e reja sociale. Objektivat e lëndës janë: t’ua shpjegojë zhvillimet dhe evoluimin e televizionit si transmetues që nga fillimet e tij e deri në ditët e sotme; t’ua shpejgojë vlerat e lajmit televiziv si ndër faktorët kryesorë që e dallojnë këtë media vizive nga mediat tjera; të analizojë ndikimin e televizionit në proceset shoqërore dhe në krijimin e realiteteve të reja shoqërore; t’ua shpejgojë transformimin e televizionit në mediat sociale; të aftësojë studentin që të hulumtojë një temë nga natyra e ndikimit të televizionit në shoqëri.

Menaxhimi financiar në media – 6 ECTS

Ky modul ka për qëllim të zhvillojë aftësitë dhe rrisë njohuritë e studentëve për rolin dhe menaxhimin e financave si dhe përdorimin e instrumenteve për të përmirësuar vendimmarrjen financiare dhe siguruar qëndrueshmëri ekonomike të organizatës. Qëllimet specifike të këtij moduli janë si më poshtë: T’i aftësoj studentët për konceptet bazë teorike të financave; të informoj për rëndësinë që kanë financat dhe menaxhimi efikas i tyre në performancën e organizatës; të zhvillojë shkathtësitë e përdorimit të instrumenteve dhe metodave të ndryshme për matjen e performancës së organizatës; t’i inkurajoj studentët që ti aplikojnë njohuritë në shkrimin dhe përgatitjen e raporteve dhe analizave të rasteve të studimit që shtjellohen gjatë modulit.

Menaxhimi i marketingut në media – 6 ECTS

Qëllimi i lëndës është njohja e studentëve me strategjitë e marketingut dhe biznesit në komunikim. Kursi bazohet në përvetësimin dhe zotërimin e njohurive të përgjithshme të nevojshme për komunikim ndërpersonal në çdo mjedis biznesi, dhe dizajnimin sa më efektiv të mesazheve në të gjitha format e komunikimit të biznesit. Në mënyrë specifike lënda synon të: aftësoj studentët në aspektin e njohjes të karakteristikave të përgjithshme të menaxhimit të marketingut medial të fokus grupeve të ndryshme; njohjen e ndërveprimit të industrisë së shërbimeve me veprimtaritë tjera të ekonomisë dhe të mediave; aspekte të ndryshme të rolit të menaxherit që të jenë në gjendje të projekton një plan për veprimtaritë e shërbimeve nga lëmi i marketingut të shërbimeve mediale.

Menaxhimi i mediave sociale – 6 ECTS

Qëllimi i kësaj lënde është që t’i njohë studentët me rolin që kanë mediat sociale në epokën e rrjetizimit dhe t’i aftësojë ata për të hartuar një mesazh. Objektivat e kursit janë: Të njohë studentët me konceptet bazë të mediave sociale dhe strategjive të menaxhimit të tyre; t’i aftësojë ata për përdorimin e mediave sociale me qëllime publicitare; të aftësojë kapacitetet hulumtuese për të matur preferencat e publikut; të zhvillojë vlerësime dhe gjykime kritike për komunikimet e sotme online; të jenë qytetarë dhe profesionistë të përgjegjshëm në publikun heterogjen dhe global online.

Ndriçimi në TV dhe Film – 6 ECTS

Ju mëson studentëve teknikat e ndriçimit për TV, video dixhitale dhe prodhimin e filmit. Duke përdorur një sërë projektesh laboratorike dhe cilësime të vendndodhjes, studentët do të përdorin dritat, filtrat, efektet speciale në kamerë dhe lëvizjen e kamerës. Temat përfshijnë gjithashtu funksionimin e kamerave filmike, matësit e dritës dhe zgjedhjen e stokut të filmit. Objektivat: studentët të arrijnë progres, dije dhe aftësi analitike për të kuptuar më mirë natyrën e ndriçimit në TV dhe Film, duke mësuar, analizuar, debatuar për ndriçimin në emisionet e ndryshme televizive deri tek reality-show.

Praktikë profesionale në TV – 7 ECTS

Synon që studentët të njihen me bazat e produksionit televiziv duke përfshirë leksionet mbi konceptet themelore të TV-së sot në botë dhe në vendin tonë. Të mësojnë rreth praktikave që aplikohen në procesin e punës së televizionit. Do të prezantohen standardet themelore dhe ato të fundit që aplikohen në televizion.Të shohin drejtpërdrejtë komunikimin dhe bashkëpunimin e stafit në ambientet e televizionit.

Projekt produksion – 6 ECTS

Qëllimi i kësaj lënde është që të ju mundësoj studentëve të analizojnë, gjenerojnë, përgatisin, finanzojnë, bashkëpunojnë dhe zbatojnë një projekt medial të caktuar. Objektivat specifike: të fitojnë njohuri në lidhje më rëndësinë e përgaditjes profesionale të një projekti medial; të fitojnë shkathtësi në zhvillimin e një projekti medial dhe prezentimin e tij tek palët tjerë; të fitojnë shkathtësi në implementimin e një projekti medial, përfshirë bashkëpunimet, financimet dhe raportimet.

Zërimi në Radio, TV dhe Film – 6 ECTS

Kjo lëndë ofron një pasqyrë të shëndoshë si një formë e komunikimit dhe praktikës. Secili medium ka tingullin e vet për shkak të formës së tij dhe trajtimit që i bëhet me pajisjet poseduese për punë. Krijimi i intenzitetit dramatik bën që dëgjuesi emocionalisht të ndërveprojë me përmbajtjen e materialve të përgatitura. Në mënyrë specifike lënda synon që: studentët të kenë aftësi për të punuar me mjete profesionale dhe software për dizajnim dhe regjistrim të zërit; përfitimi i përvojës së regjistrimit të zërit në një mjedis të kontrolluar; aftësi për t’u angazhuar në një detyrë krijuese brenda kufijve të kufizuara dhe të paraqes rezultatin në përputhje me specifikat e saja.

Kultura media dhe shoqëria – 5 ECTS

Kursi ofron një hyrje në shkencën e medias dhe komunikimit. Lënda synon të prezantojë konceptet dhe modelet bazë për studimin shkencor të medias dhe komunikimit, dhe të demonstrojë se si mediat janë të lidhura me kulturën dhe shoqërinë, dhe ofron një pasqyrë të mënyrës se si media mund të studiohet – si strukturë, prodhim, përmbajtje dhe nga pikëpamja e audiencës.Qëllimet specifike të kursit janë: të ju ofroj studentëve njohuri si ta dallojnë masmedian nga llojet e tjera të mediave dhe të fitojnë një kuptim më të mirë të formave të ndryshme të komunikimit të zhvilluara me kalimin e kohës; të përgatis studentët si të vlerësojnë në mënyrë kritike marrëdhëniet ndërmjet medias, kulturës dhe shoqërisë; t’i informojë studentët për çështjet ligjore dhe etike me të cilat mund të përballen profesionistët dhe përdoruesit  e medias.

Analizë e Dramës dhe Interpretim – 7 ECTS

Qëllimi i lëndës është t’a ushtrojë studentin të flasë monologe; të aftësojë për ta lansuar mendimin në masë; të ushtrojë të ketë siguri gjatë prezantimit para masës; të ketë aftësi komunikimi; të dijë të menaxhojë veten gjatë interpretimeve të ndryshme.  Ky kurs do t’i njohë studentët me teknika të rëndësishme për përdorimin dhe zhvillimin e një sërë aftësish, njohurish dhe kuptimin e dramës dhe teatrit, duke përqafuar aspektet krijuese, interpretuese, historike dhe analitike të subjektit.