Shkenca Kompjuterike

Qëllimi dhe profili i programit

Përmes programeve të veta të studimeve, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike në AAB ofron udhëzime dhe përgatitë studentët për karrierë në shoqëri të bazuar në industri. Duke pranuar që inxhinierët e sotëm duhet të jenë në gjendje të zgjidhin probleme komplekse e tejet të fokusuara, si dhe specializimet në fusha më të ngushta të profesionit, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike kombinon një bërthamë ndër-disiplinore me studime të specializuara në profilin e zgjedhur për secilin program (mund të zgjedhen katër programe specializuese (Inxhinieri Softuerike, Rrjetat komunikuese, Telekomunikacioni dhe Teknologjia e Informimit, si dhe Mekatronikë). Gjatë studimeve studentët janë të mbuluar me të gjitha njohuritë e nevojshme teorike dhe praktike. Kjo iu mundëson studentëve që te krijojnë projekte të mëdha dhe të vogla në cdo kompani brenda apo jashtë vendit, si dhe mund të vazhdojnë për studimet master.

Rezultatet e pritshme

Pas kompletimit me sukses të Fakultetit për Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji, niveli Bachelor, studentët do të:
– Jenë të aftë të zgjedhin probleme komplekse me fokus të theksuar në fushat e Algoritmeve, Inxhinierimit Softuerik, Database, Telekomunikacion, Multimedia, si dhe Mekatronikë dhe Robotikë, si dhe automatizimit të proceseve.
– Posedojnë edukim të bazuar në ngritje të lartë dhe në standarde akademike dhe etike brenda dhe jashtë vendit.
– Të jenë konkurrues në jetën industriale dhe atë teknologjike, duke u bërë pjesë e zhvillimit ekonomik të vendit dhe jashtë.
– Mund të praktikojnë të nxënit hulumtues, që inkurajon zhvillimin shkencor dhe atë teknologjik që e bën Kosovën konkurruese në skenën ndërkombëtare.
– Posedojnë, njohin dhe forcojnë aftësitë individuale dhe, në të njëjtën kohe, do t’i ngritin kapacitet e tyre profesionale në dimensionin teorik dhe praktik.
– Zhvillojnë kulturën e punës në format ekipore.
– Mund të konkurrojnë në tregjet globale si individ apo si pjesë përbërëse e organizatës.
– Të jenë të aftë të përballen në mënyrë efektive me sfidat dhe ndryshimet teknologjike.

Niveli dhe grada akademike

Niveli(BSc) Fakulteti për Shkenca Kompjuterike (Kolegji AAB) ofron:
Programin Bachelor program në Shkenca Kompjuterike (6 EQF).
Niveli (shkalla) Bachelor në Shkenca Kompjuterike është program që ofron kualifikim në njërën nga këto fusha (specializime) në Shkencat Kompjuterike:
Fushat Specializuese
Për gradën Bachelor, studentët duhet të zgedhin njërin nga këto specializime në vitin e tretë.
Ata mund të zgjedhin në mes:
o Inxhinieri Softuerike
o Telekom dhe Rrjeta Kompjuterike

Grada Akademike
Bachelor i Shkencave Kompjuterike (B.Sc) me koncentrim në :
o Inxhinieri Softuerike
o Telekom dhe Rrjeta Kompjuterike

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin e Shkencave Kompjuterike zgjasin 3 vite, 180 ECTS me gjithsej 6 semestra.
Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 ECTS. Të gjitha këto drejtime krijojnë mundësi të vazhdimit të studimeve në nivelin Master, që është 2 vjeçar apo 120 ECTS.

Viti I

Bazat e programimit 8 ECTS

Bazat e Programimit është lëndë bazike në Shkencat Komjuterike, dhe është një lëndë e rëndësishme si parakusht për modulet tjera të avancuara të programimit. Ky modul tenton të ofroj hyrje në konceptet e programimit që t’iu mundësoj studentëve siguri në shkruarjen e programeve.
Pas përfundimit me sukses të këtij moduli, studenti është në gjendje të:
– Të kuptoj dhe të përdor konceptet fundamentale të gjuhëve programimuese

– Të definoj konceptet bazike të konstrukteve dhe strukturave programuese.
– Të kuptoj algoritmet si abstrksione pavarësisht mjedisit programues
– Të përdor teknikat përkatëse
– Të dokumentoj soursin duke përdorur tool-at dhe procedurat
– Të shkruaj test imet për programe dhe komponente
Të përdor gjuhët dhe dokumentimin e librarive

Matematikë I 4 ECTS

Kjo lende është dizajnuar për të zhvilluar ekspertizën e nxënësve duke përdorur një gamë të aftësive themelore matematikore ku këto mund të zbatohet brenda një game të konteksteve. Studentët do të mësojnë se si të përdorin një sërë teknikash algjebrike, grafike dhe numerike dhe do të inkurajohen që të
përdorin kalkulatoret në mënyrë efektive në këtë proces.
Pas përfundimit me sukse të këtij moduli, studenti është në gjendje të:
– përdorin teknika grafike dhe numerike, ku është e përshtatshme, për të zgjidhur një sërë ekuacionesh
– për të manipuluar fraksionet dhe decimalet
– demonstrojnë aftësinë e tyre për të përdorur përqindjet dhe treguesit për të zgjidhur problemet
– të kuptojnë konceptin e përdorimit të përafërta
– përdorin teknikat e përdorimit të transformimit të formulave
– interpretojnë dhe të nxjerrë grafikët lineare dhe të tjera të përdorë konceptet e zonës dhe vëllimin duke përdorur njësi të përbashkëta SI dhe conversions mes tyre

Bazat e Sistemeve Kompjuterike 8 ECTS
Shkathtësi në TI 4 ECTS
Anglishtja për Shkenca Kompjuterike 6 ECTS

Deri në fund të studimeve , studentet do të jenë në gjendje të:
• Për të zgjeruar njohuritë e përgjithshme si dhe njohuritë në gjuhën angleze të përgjithshme, për të siguruar vetë materiale studentët, si dhe për të rishikuar, konsoliduar dhe zgjeruar gamën e tyre për gramatikë angleze dhe fjalor;
• Të zhvillojë aftësitë e leximit për t’u mundësuar atyre të gjejnë në tekst idenë kryesore të problemit
Për të zhvilluar aftësitë e të dëgjuarit si dhe për t’u mundësuar atyre që të kuptojnë dhe aplikojnë informata specifike nga input; për zhvillimin e studentëve aftësinë e të folurit për tu mundësuar atyre të përdorin gjuhën e përgjithshme, shoqërore dhe profesionale, për të negociuar, raportojnë, shpjegojnë, përmblidhni dhe zhvillimin një diskutim;

Programimi i Orientuar ne Objekte 8 ECTS
Web Gjuhet dhe Teknologjitë 8 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të kësaj lende, studentet do të jenë në gjendje të bejne:
• Hartimin dhe zbatimin e ueb-faqeve duke përdorur (X) HTML, CSS dhe JavaScript (DHTML) me interaktiv të thjeshtë dhe / ose animacion.
• Përdorimin e XML dhe CSS për të krijuar ueb-faqe me Markup te thjeshtë që nuk është HTML.
• Vleresimin e ueb-faqeve për përdorim me shfletues të ndryshem dhe platforma
Dallimin midis standardeve dhe vlerësimin e rolit te W3C

Sistemet Operative 6 ECTS
Interaksioni Njeri – Kompjuter 4 ECTS
Arkitektura Kompjuterike 4 ECTS

Viti II

Bazat e të dhënave 8 ECTS
Rrjetat kompjuterike 6 ECTS
Programimi i Web-it 8 ECTS
Algoritmet dhe strukturat e të dhënave 4 ECTS
Shkenca e të dhënave (Data Science) 4 ECTS
Metodat Hulumtuese dhe Hulumtimet Operacionale 4 ECTS
Inxhinieria Softuerike 8 ECTS
Hyrje ne Inteligjence Artificiale 4 ECTS
Databazat, rrjeti dhe web-i 8 ECTS
Programimi ne .NET 6 ECTS
Machine Learning 4 ECTS
Anglishtja e avancuar 4 ECTS

Viti III – Programi Specializues: Inxhinieri Softuerike

Inxhinieria softuerike e avancuar 8 ECTS
Programimi i lojërave 4 ECTS
Programimi për pajisje mobile 6 ECTS
Projekt / Intership 10 ECTS

Qëllimi i modulit është që të mësojnë studentet të jenë të familjarizuar per te punuar në një ekip, qe te mund te zgjedhin problemet në fusha të veçanta të specializimit. Pas strukturimit te projektit puna do të shpërndahet permes anëtarëve të ekipit. Studentët do të fitojnë aftësitë e nevojshme kur punojnë në një mjedis industrial, por edhe qe te mund te dokumentojne punimin e tyre.

Studenti merr njohuri të hollësishme në zbatim projekt-menaxhimin e njohurive, Transferimin e specializuar në kuadër të një projekti të zbatuar. Gjithashtu studenti fiton mesim plotësues në përputhje me fushë të veçantë të specializimit. Mund te kete edhe nje bashkëpunim në një hulumtim industrial apo zhvillimor

Sistemet e avancuara të bazave të të dhënave 8 ECTS
Siguria e të dhënave 6 ECTS
Programimi i grafikës (Graphics programming) 4 ECTS
Tema e diplomës 14 ECTS

Viti III – Programi Specializues: Telekomi dhe Rrjetat Kompjuterike

Data and Computer Communications 6 ECTS
Network Practices and Operations 6 ECTS
Administrimi i rrjetave 6 ECTS
Projekt / Intership 10 ECTS
Network and Protocol Analysis 6 ECTS
Rrjetat kompjuterike të avancuara 6 ECTS
Siguria e të dhënave 6 ECTS
Tema e diplomës 14 ECTS

Teza e bachelor është një punë profesionale dhe e pavarur e studentëve në semestrin e 6-të me 18 kredite ECTS.Qëllimi i tezës së bachelor është për ti bërë studentët në gjendje të aplikojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara gjatë studimit në detyra praktike profesionale. Tezat si të tilla duhet të thellojë njohuritë dhe aftësitë e një nxënësi në një fushë profesionale (Inxhinieri Software Design, Programe dhe Teknologji Interneti) dhe për të treguar se nxënësi ka zhvilluar një kapacitet për të menduar të pavarur analitike. Në tezën bachelor studentet duhet të jenë në gjendje të dokumentojë kontributin tyret individuale në formë të dokumentacionit të shkruar. Ky dokument duhet të përfshijë rëndësinë e problemit të temës, marrëdhënie e saj për çështjen e njohurive ekzistuese, apo hipotezë, metodologjinë, rezultatet dhe diskutim.
Procesi Bachelor Teza fillon me kontaktimin profesor i fushës nxënësit e interesit dhe duke rënë dakord mbi temën e tezës bachelor.
Pasi një temë dhe një mbikëqyrës për tezën kanë rënë dakord, një kërkesë zyrtare temë duhet të dorëzohet në institutin përkatës. Instituti konfirmon temën dhe emëron mbikëqyrësin.