Qendra për Hulumtime në Sport

Within the course “Quality Management in Schools” in November 2014 Faculty of Social Sciences program Child Care and Welfare, a workshop has been organized (activity) of this subject. Professor of the course Valentina Qarri with third-year students expressed satisfaction and hailed the successful activity. Students expressed that it is promoting and practicing the discussion, analysis and group work. Students appreciated the experience of teaching and learning as experience has encouraged critical thinking has facilitated learning, has provided training and made them more skillful. The atmosphere created in class has motivated students, raised their creativity and made them ready for further development.
They discussed “Planning” which is done in group work “SWOT Analysis” as a method of strategic planning through which they determined, identified strengths, weaknesses, opportunities and threats. For this analysis two case studies have been taken: Pestova and SOS Kindergarten.

Qëllimi i këtij projekti ishte konstatimi i disa faktorëve të rëndësishëm që shkaktojnë dhunë dhe agresivitet në aktivitetet sportive. Po ashtu projekti në fjalë gjatë hulumtimit do të hapte perspektiva të reja në të ardhmen meqë do të mbetet në funksion të zhvillimit shoqëror e mbarëkombëtar.

Në realizimin e këtij projekti janë përfshirë stafi menaxhues dhe studentët e këtij fakulteti si dhe institucione relevante sportive si federatat dhe klubet sportive.

Planifikimi i hapësirave sportive në mjedise urbane si determinues i përfshirjes së të rinjve në aktivitete sportive

Qëllimi i realizimit të këtij projekti ishte vetëdijesimi i të gjithë të interesuarve tw këtij lëmi dhe posaçërisht organet vendimmarrëse për t’i realizuar aktivitetet sportive në mjediset urbane.

Në realizimin e projektit të dytë, i cili do të realizohet së shpejti do të përfshihen si stafi menaxhues, studentët dhe fëmijët e gjashtë lagjeve.