INSTITUTI AAB PËR KONTABILISTË DHE AUDITORË TË CERTIFIKUAR

KONKURS

Për regjistrimin e kandidatëve për trajnim për vitin 2016/2017

 

NIVELI I PARË: “TEKNIK KONTABILITETI”

Provimet e nivelit të parë “Teknik Kontabiliteti”

F1. Kontabilisti në Biznes (Accountant in Business)
F2. Kontabilitet Menaxherial (Management Accounting)
F3. Kontabilitet Financiar (Financial Accounting)
F4. Ligjet Komerciale dhe Tatimet në Kosovë (Kosovo Tax and Business Laws)

Çmimi i trajnimit:

Nr. Përshkrimi: nr. i njësive Çmimi në € Vlera totale në €
1 Aplikimi për regjistrim 1 20.00 € 20.00 €
2 Anëtarësia vjetore 1 60.00 € 60.00 €
3 Ligjëratat dhe materiali ligjërues 4 100.00 € 400.00 €
4 Paraqitja e provimit 4 30.00 € 120.00 €
      Gjithsej 600.00 €

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses fakultetin ose shkollën e mesme
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së fakultetit ose e shkollës së mesme
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Fletëpagesa prej 20 €
 

NIVELI I DYTË: “KONTABILIST I CERTIFIKUAR”

Provimet e nivelit të dytë “Kontabilist i Certifikuar”

F5. Menaxhmenti i Performancës (Performance Management)
F6. Raportimi Financiar (Financial Reporting)
F7. Auditimi dhe Siguria (Audit and Assurance)
F8. Menaxhmenti Financiar (Financial Management)

Çmimi i trajnimit:

Nr. Përshkrimi: nr. i njësive Çmimi në € Vlera totale në €
1 Aplikimi për regjistrim 1 20.00 € 20.00 €
2 Anëtarësia vjetore 1 85.00 € 85.00 €
3 Ligjëratat dhe materiali ligjërues 4 100.00 € 400.00 €
4 Paraqitja e provimit 4 30.00 € 120.00 €
      Gjithsej 620.00 €

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses studimet themelore në fushën ekonomisë/biznesit
 • Të ketë mbaruar me sukses nivelin e parë për Teknik Kontabiliteti
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së studimeve themelore
 • Kopja e diplomës/certifikatës e nivelit të parë për Teknik Kontabiliteti
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Fletëpagesa prej 20 €
 

NIVELI I TRETË: “AUDITOR I CERTIFIKUAR”

Provimet e nivelit të tretë “Auditor i Certifikuar”

P1. Qeverisja, Risku dhe Etika (Governance, Risk & Ethics)
P2. Raportimi i Korporatave (Corporate Reporting)
P3. Auditimi i Avancuar dhe Siguria (Advance Audit and Assurance)
P4. Analiza e Biznesit (Business Analysis)
Zgjedhore (1 nga 2)
P5. Menaxhmenti Financiar i Avancuar (Advanced Financial Management)
P6. Menaxhimi i Avancuar i Performancës (Advanced Performance Management)

Çmimi i trajnimit:

Nr. Përshkrimi: nr. i njësive Çmimi në € Vlera totale në €
1 Aplikimi për regjistrim 1 20.00 € 20.00 €
2 Anëtarësia vjetore 1 120.00 € 120.00 €
3 Ligjëratat dhe materiali ligjërues 5 100.00 € 500.00 €
4 Paraqitja e provimit 5 30.00 € 150.00 €
      Gjithsej 790.00 €

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses studimet themelore në fushën ekonomisë/biznesit
 • Të ketë mbaruar me sukses nivelin e parë për Teknik Kontabiliteti
 • Të ketë mbaruar me sukses nivelin e dytë për Kontabilist të Certifikuar
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së studimeve themelore
 • Kopja e diplomës/certifikatës e nivelit të parë për Teknik Kontabiliteti
 • Kopja e diplomës/certifikatës e nivelit të dytë për Kontabilist të Certifikuar
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Fletëpagesa prej 20 €
 

 

Mënyra e pagesës caktohet nga kandidati me rastin e lidhjes së kontratës me Institutin AAB.

ZBRITJE NË GRUP DERI 10%.

Regjistrimi mbetet i hapur deri më datën 15.02.2017. Aplikimi mund të bëhet në zyrën qendrore të Institutit AAB e cila gjendet në adresën: Rr. Prishtinë – Fushë Kosovë, Zona industriale, ndërtesa e Kolegjit AAB, objekti 1.

Të dhënat e bankës:
Banka përfituese: NLB Prishtina
Emri i përfituesit: Instituti AAB
Llogaria përfituese: 1701 0016 0008 5830

Kontakti:
Tel: +377 44 620 333
Tel: +377 45 100 745
Email: [email protected]

INSTITUTI AAB
APLIKO