Instituti AAB për kontabilistë dhe auditorë të çertifikuar

Konkurs

Për regjistrimin e kandidatëve për trajnim – Sesioni SHTATOR 2024
Niveli i parë: “Teknik Kontabiliteti”

Provimet e nivelit të parë “Teknik Kontabiliteti”

 • F1. Kontabilisti në Biznes (Accountant in Business)
 • F2. Kontabilitet Menaxherial (Management Accounting)
 • F3. Kontabilitet Financiar (Financial Accounting)
 • F4. Ligjet Komerciale dhe Tatimet në Kosovë (Kosovo Tax and Business Laws)

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses fakultetin ose shkollën e mesme
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së fakultetit ose e shkollës së mesme
 • Kopja e letërnjoftimit

Niveli i dytë: “Kontabilist i çertifikuar”

Provimet e nivelit të dytë “Kontabilist i Certifikuar”

 • F5. Menaxhmenti i Performancës (Performance Management)
 • F6. Raportimi Financiar (Financial Reporting)
 • F7. Auditimi dhe Siguria (Audit and Assurance)
 • F8. Menaxhmenti Financiar (Financial Management)

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses studimet themelore në fushën ekonomisë/biznesit
 • Të ketë mbaruar me sukses nivelin e parë për Teknik Kontabiliteti
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së studimeve themelore
 • Kopja e diplomës/certifikatës e nivelit të parë për Teknik Kontabiliteti
 • Kopja e letërnjoftimit

Niveli i tretë: “Auditor i çertifikuar”

Provimet e nivelit të tretë “Auditor i Certifikuar”

 • P1. Qeverisja, Risku dhe Etika (Governance, Risk & Ethics)
 • P2. Raportimi i Korporatave (Corporate Reporting)
 • P3. Auditimi i Avancuar dhe Siguria (Advance Audit and Assurance)
 • P4. Analiza e Biznesit (Business Analysis)

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses studimet themelore në fushën ekonomisë/biznesit
 • Të ketë mbaruar me sukses nivelin e parë për Teknik Kontabiliteti
 • Të ketë mbaruar me sukses nivelin e dytë për Kontabilist të Certifikuar
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së studimeve themelore
 • Kopja e diplomës/certifikatës e nivelit të parë për Teknik Kontabiliteti
 • Kopja e diplomës/certifikatës e nivelit të dytë për Kontabilist të Certifikuar
 • Kopja e letërnjoftimit

Auditor i Brendshëm i Certifikuar

Provimet e programit “Auditor i Brendshëm i Certifikuar”

 • B1. Elementet e Njohurive të Auditimit të Brendshëm
 • B2. Bazat e Auditimit të Brendshëm
 • B3. Praktika e Auditimit të Brendshëm

Përfitoni zbritje nga regjistrimet e hershme.

Regjistrimi është i hapur, aplikimi mund të bëhet në zyrën qendrore të Institutit AAB e cila gjendet në adresën: Rr. Prishtinë – Fushë Kosovë, Zona industriale, ndërtesa e Kolegjit AAB, objekti 5.

Të dhënat e bankës:
Banka përfituese: NLB Prishtina
Emri i përfituesit: Instituti AAB
Llogaria përfituese: 1701 0016 0008 5830

Kontakti:
Tel: +383 48 999 133 +383 48 999 073
Email: [email protected]