Instituti AAB për kontabilistë dhe auditorë të çertifikuar

Konkurs

Për regjistrimin e kandidatëve për trajnim  – Sesioni SHKURT 2022

Niveli i parë: “Teknik Kontabiliteti”

Provimet e nivelit të parë “Teknik Kontabiliteti”

 • F1. Kontabilisti në Biznes (Accountant in Business)
 • F2. Kontabilitet Menaxherial (Management Accounting)
 • F3. Kontabilitet Financiar (Financial Accounting)
 • F4. Ligjet Komerciale dhe Tatimet në Kosovë (Kosovo Tax and Business Laws)

Çmimi i trajnimit:

Nr. Përshkrimi: nr. i njësive Çmimi në € Vlera totale në €
1 Aplikimi për regjistrim 1 20.00 € 20.00 €
2 Anëtarësia vjetore 1 60.00 € 60.00 €
3 Ligjëratat dhe materiali ligjërues 4 100.00 € 400.00 €
4 Paraqitja e provimit 4 30.00 € 120.00 €
Gjithsej 600.00 €

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses fakultetin ose shkollën e mesme
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së fakultetit ose e shkollës së mesme
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Fletëpagesa prej 20 €

Niveli i dytë: “Kontabilist i çertifikuar”

Provimet e nivelit të dytë “Kontabilist i Certifikuar”

 • F5. Menaxhmenti i Performancës (Performance Management)
 • F6. Raportimi Financiar (Financial Reporting)
 • F7. Auditimi dhe Siguria (Audit and Assurance)
 • F8. Menaxhmenti Financiar (Financial Management)

Çmimi i trajnimit:

Nr. Përshkrimi: nr. i njësive Çmimi në € Vlera totale në €
1 Aplikimi për regjistrim 1 20.00 € 20.00 €
2 Anëtarësia vjetore 1 90.00 € 90.00 €
3 Ligjëratat dhe materiali ligjërues 4 100.00 € 400.00 €
4 Paraqitja e provimit 4 30.00 € 120.00 €
Gjithsej 630.00 €

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses studimet themelore në fushën ekonomisë/biznesit
 • Të ketë mbaruar me sukses nivelin e parë për Teknik Kontabiliteti
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së studimeve themelore
 • Kopja e diplomës/certifikatës e nivelit të parë për Teknik Kontabiliteti
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Fletëpagesa prej 20 €

Niveli i tretë: “Auditor i çertifikuar”

Provimet e nivelit të tretë “Auditor i Certifikuar”

 • P1. Qeverisja, Risku dhe Etika (Governance, Risk & Ethics)
 • P2. Raportimi i Korporatave (Corporate Reporting)
 • P3. Auditimi i Avancuar dhe Siguria (Advance Audit and Assurance)
 • P4. Analiza e Biznesit (Business Analysis)

Kushtet e regjistrimit:

 • Plotësimi i aplikacionit për regjistrim (plotësohet në zyrën e regjistrimit)
 • Të ketë mbaruar më sukses studimet themelore në fushën ekonomisë/biznesit
 • Të ketë mbaruar me sukses nivelin e parë për Teknik Kontabiliteti
 • Të ketë mbaruar me sukses nivelin e dytë për Kontabilist të Certifikuar
 • Të ketë kryer pagesën për aplikim

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Aplikacioni
 • Kopja e diplomës së studimeve themelore
 • Kopja e diplomës/certifikatës e nivelit të parë për Teknik Kontabiliteti
 • Kopja e diplomës/certifikatës e nivelit të dytë për Kontabilist të Certifikuar
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Fletëpagesa prej 50 €

Përfitoni zbritje nga regjistrimet e hershme.

Regjistrimi është i hapur, aplikimi mund të bëhet në zyrën qendrore të Institutit AAB e cila gjendet në adresën: Rr. Prishtinë – Fushë Kosovë, Zona industriale, ndërtesa e Kolegjit AAB, objekti 5.

Të dhënat e bankës:
Banka përfituese: NLB Prishtina
Emri i përfituesit: Instituti AAB
Llogaria përfituese: 1701 0016 0008 5830

Kontakti:
Tel: +383 48 999 133 +383 48 999 073
Email: [email protected]

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

 • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
 • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
 • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
 • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19