KOLEGJI AAB SHPALL KONKURS PËR PLOTËSIM TË VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

26 Janar 2022

Kolegji AAB shpall:


K O N K U R S
Për plotësim të vendeve të lira të punës
Pozita: Sigurim Fizik
Paga mujore: 300 €
Vende të lira: 7 shtatë (5 meshkuj + 2 femra)
Dokumentacioni i kërkuar:

 1. CV;
 2. Dëshmi të përvojës së punës;
 3. Dëshmi që nuk është nën hetime;
 4. Ҫertifikata eventuale të trajnimeve profesionale lidhur me çështjet e sigurisë;
 5. Referenca eventuale.
  Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
  • Të ketë të përfunduar shkollën e mesme apo universitet;
  • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të punës;
  • Të ketë shkathtësi komunikimi;
  • Të jetë në gjendje të mirë fizike dhe shëndëtsore;
  Aplikimi bëhet përmes e-mailit (postës elektronike) në:
  [email protected]
  Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.
  Konkursi mbetet i hapur deri më 06.02.2022, në orën 16:00.

Share: