Konkurs 2020/21

Kolegji AAB, shpall:

K O N K U R S

Për pranimin e studentëve në studimet BACHELOR dhe MASTER për vitin akademik 2020/2021.

Konkursin e plotë mund ta gjeni këtu: