Hasan Saliu

Hasan Saliu ka kryer Gazetarinë në Fakultetin Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës (1994-1998). Studimet master i kryen nga fusha e Komunikimit Masiv – Komunikim Politik, ndërsa doktoratën gjithashtu në shkencat e Komunikimit Masiv. Tema e disertacionit ka qenë nga fusha e teorive bindëse të komunikimit masiv, si: komunikim strategjik, propagandë, diplomaci masive, marrëdhënie publike.

Për 13 vjet ka punuar si gazetar, redaktor përgjegjës, opinionist në shtypin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë, ndërsa për një kohë ka punuar për Institutin Gjerman të Hulumtimeve Politike He-Ma.

Nga viti 2009 është mësimdhënës në Kolegjin AAB në lëndët: Gazetari hulumtuese,Komunikime ndërkombëtare, Komunikim biznesi, Modele teorike të komunikimit masiv, Marrëdhënie publike, Metodologji e punës shkencore, ndërsa në Universitetin publik të Tiranës nga viti 2012 është bartës i lëndës Marrëdhënie publike ndërkombëtare në studimet master dhe më pas i lëndës Diplomaci publike.

Kërkimet e publikimet: Ka marrë pjesë në konferenca të shumta shkencore me prezantime e artikuj shkencorë, anëtar bordi i disa konferencave shkencore ndërkombëtare, organizator i konferencave shkencore ndërkombëtare, dhjetëra punime shkencore të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka botuar edhe studimin monografik “Komunikimi në diplomacinë publike – Sfidat e soft power-it të Kosovës në rritjen e imazhit ndërkombëtar”.

 

Publikime:

Communication in public diplomacy, Kosovo’s soft power and international image”, AAB, Pristina, 2015.

“Media, letërsia dhe interneti, si kontent dhe si kanal komunikimi”
Konferencë shkencore ndërkombëtare: Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese, Elbasan, 19-20 nëntor 2015 (Universiteti “A.Xhuvani”, Elbasan, Universita Degli Studi Firenze, Kolegji AAB, Prishtinë). Në: “Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese”, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”- Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë, 2016, ISBN 978-9928-115-61-4. (19-25).

“Propaganda and Image in the incident in Kumanovo”

“The role of media in intercultural communication at the age of globalization”

“Imazhi i Kosovës në marredhëniet publike ndërkombëtare” Studime Albanologjike – Diversiteti kulturor në media, 2015/1, Tiranë, 2014. (47-56). Konferencë shkencore “Diversiteti kulturor në media”. Universiteti i Tiranës  22 dhjetor, 2014.

Media diplomacy – albanians’ challenges in the era of global media

“Diplomacia kulturore e Kosovës nëpërmjet aktorëve joshtetërorë”, Dsikutime/9, Tetovë, 2014. ISSN: 1857- 825X (91-101).

“Mësimet për mediat, sipas teksteve shkollore në Kosovë”- Studime Albanologjike – Mediologjia, VI/2013 Tiranë, 2014.ISSN 2305-3828 (61-69).

The image of a country, communication actors in educational exchanges

A, Fuga & H. Saliu, “Les medias des albanophones dans les Balkans”, sur: L’expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale  (ed.: Danusa Serafinová, Michel Mathien), Bruylant-UNESCO, Bruxelles, Novembre 2012. (283-298). 

The Serbian Propaganda in Dick Marty’s Report

“The impact of Education in improving the Image of Kosovo”- International Journal of Education Sciences- EducatioEducatio, N.1 2012, UET, Tiranë, ISSN: 2305-6614, (63-69).

”Kuadri ligjor i televizioneve në Kosovë”- Historia e medias dhe mediatizimi i historisë – Studime albanologjikeUniversiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, V/2012, ISSN 235-3828, (195-199).

 “Pseudodebatet në televizionet e Kosovës”  Polis. Konferencë shkencore: Televizioni përballë audiencës, UET, Tiranë, maj, 2012.

“Fushata ’Kosovo- The Young Europeans’, një kërkim i paqartë i imazhit”- Komunikimi i integruar – Studime albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2011/4, Tiranë, (171-178),  (171-178). 

“Ndikimi financiar mbi shtypin në Kosovë”në: Mediat shqiptare në tranzicion – Studime Albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2010/3, (144-149).

 

 

 

 

 

INSTITUTI AAB
APLIKO