Prof. ass. dr.

Isuf Ahmeti

Ligjëron lëndët:

Historia e shtetit dhe e së drejtës,

Metodologjia e Hulumtimit Shkencor,

Shkrimi akademik.

 

CV