Profesoresha e Fakultetit të Gjuhës Angleze publikon artikullin e ri shkencor

6 Qershor 2023
The professor of the Faculty of English Language publishes the new scientific article

Profesoresha e Fakultetit të Gjuhës Angleze në Kolegjin AAB Marika Butskhrikidze ka publikuar artikullin e saj të fundit shkencor me titull: “The Status of /m/ in #/m/C Sequences in Georgian”. Ky artikull është publikuar në librin: Part II Syllable, Stress, and Sign, edited by Jeroen van de Weijer, Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2023, pp. 1-18.

Më poshtë gjeni një përmbledhje të shkurtër rreth këtij artikulli:

Artikulli merr parsysh lloje të ndryshme të dëshmive: 1) kufizimet sinkronike në bashkëngjitjen e bashkëtingëlloreve; 2) të dhëna krahasuese dhe dialektore; 3) studime diakronike që përfshijnë sekuencat /m/C; dhe 4) të dhënat e riduplikimit. Bazuar në gjetjet, punimi argumenton se /m/ në sekuencat #/m/C duhet të analizohet si parashtesë. Tani e tutje, /m/ dhe C në sekuencat #/m/C u përkasin morfemave të ndryshme dhe nuk formojnë grupime të vërteta. Klikoni këtu për ta lexuar artikullin e plotë.

Share: