Provimet STA

Kolegji AAB në marrëveshje me STA dhe MASHT

Njofton të gjithë studentet që në datën 8 Mars 2020 , ora 12:00, zhvillohet testi ndërkombëtar të gjuhës Angleze:

Në rast se numri i aplikantëve është më i vogël se 15, atëherë testi nuk zhvillohet, por mund të vijnë në datën pasardhëse ose do të njoftohen që ta zhvillojnë testin tek zyrat e “S.T.A” .

Vendim për nivelin e kërkuar të njohurive të gjuhës së huaj sipas senatit të Kolegjit AAB ( Kliko këtu )
Udhëzimi administrativ ( Kliko këtu )
Vendim nga MASHT per obligim te perfundimt te testit TOEFL ( Kliko këtu )

TOEIC L&R dhe Toefl ITP

Ky test zhvillohet ҫdo muaj në Kolegjin AAB te Salla A5-108 në Rektorat Lista e testeve të gjuhëve të akredituara nga CEFRL

European Accreditation Board of Higher Education

Testet janë te miratuara nga MASHT për të gjithë ata që aplikojnë ciklin Master dhe Doktoraturë dhe për ata që mbarojnë ciklin bachelor dhe duan të hyjnë në Master.

Aplikimi bëhet online në:

https://registration.sta-edu.com/

Testi është në formatin Paper Based (vetëm me alternativa) dhe zgjasin vetëm 2 orë.
Rezulatet vijnë brënda 7 ditë pune dhe do të tërhiqen te Prorektorja Venera Llunji

Lajmet e fundit:

“Në datën 2 Prill 2019, në ambientet e AAB-së, u zhvillua Testi ndërkombëtar i Gjuhës Angleze Toefl ITP®” AAB është qendër e Autorizuar testimi për testet e standartizuar ETS® siç janë Toefl ITP®, Toeic®L&R dhe TFITM Të gjithë ata që janë të interesuar, mjaftojnë të vizitojnë faqen: https://sta-edu.com/