Shtëpia Botuese AAB Press, zgjat deri më 24 maj 2017, afatin e konkursit për mbështetjen e botimit të librit

10 Maj 2017

Shtëpia botuese AAB Press e cila vepron në kuadër të Kolegjit AAB, në mbështetje të Statutit, Rregullores për botime, në kuadër të Stratigjë për publikime dhe duke pasur parasysh rëndësinë e botimit të librit, shpall:

K O N K U R S
për mbështetjen e botimit të librit

 Autorët e interesuar mund të konkurrojnë me dorëshkrimet e tyre për kategoritë e mëposhtme:

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë autorët nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia etj.
AAB Press ndihmon botimin e librit letrar, publicistik dhe shkencor sipas dy kategorizimeve:

Kriteret e konkurrimit:

Ky konkurs nuk mbështet dhe nuk do të pranojë aplikime për:

Procedurat e dorëzimit dhe përzgjedhjes:

Kandidatët konkurrojnë me dorëshkrimin e printuar në letër dhe një CD me dorëshkrimin e gatshëm për botim të cilat futen në një zarf dhe dorëzohen në Kolegjin AAB, Objekti I – në Recepsion.
Afati i dorëzimit: 24 maj, 2017, e hënë, ora: 16:00.
Dorëshkrimet jokomplete nuk do të merren parasysh.

Secili dorëshkrim do t’i nënshtrohet procedurave të vlerësimit profesional. 

Share: