Luftë, konflikt dhe shoqëri

Prishtinë: 09.12.2022 - 10.12.2022

Tipi: Konferencë ndërkombëtare shkencore

Organizator:

• University of Applied Social Sciences, Lithuania
• University of Applied Sciences, Savonia
• Masaryk University, Cech Republic
• Šiauliai State University of Applied Sciences
• Institute for Research and European Studies – Bitola
• University st. Klement Ohridski University – Bitola
• Edward Bernays University College - Croatia

Tema e luftës, konfliktit dhe shoqërisë është e vendosur në një grup vëzhgimesh rreth proceseve transformuese të shkaktuara nga lufta në kontekste të ndryshme gjeopolitike. Së fundmi, lufta në Ukrainë ka nxitur ndryshime sizmike në kontekstin evropian në lidhje me çështjet e sigurisë dhe status quo-në e rrethanave socio-politike dhe humanitare të Evropës. Gjithashtu, në sferën evropiane, lufta e viteve 1998-1999 në Kosovë – si e fundit e luftërave jugosllave të viteve 1990 – ndihmoi në riformësimin e të kuptuarit tonë në të tashmen në lidhje me trashëgimitë e historive të mbushura me konflikte. Nga pikëpamja akademike, konferenca e AAB-së për luftën, konfliktin dhe shoqërinë paraqet një platformë unike në të cilën diskutohen dinamikat transformuese të konfliktit ndër-grupor në kuptimin më të gjerë të tyre. Qëllimi është të evidentohen studimet akademike në konflikt nga një shumëllojshmëri e gjerë disiplinash dhe përmes fokuseve të ndryshme teorike dhe vatrave metodologjike. Me fjalë të tjera, konferenca mirëpret kërkime që hulumtojnë mënyrat në të cilat lufta dhe konflikti formësojnë shoqërinë, çështjet e zgjidhjes së konflikteve, drejtësinë kalimtare, nacionalizmin, lëvizjet kundër luftës, gjenocidin, etj. Konferenca do të përfshijë por nuk kufizohet në temat e mëposhtme:

– Nacionalizmi
– Përvoja qytetare nga konflikti
– Efektet psikologjike nga lufta
– Lëvizjet paqësore dhe protestat kundër luftës
– Media dhe konflikti
– Propaganda, gazetaria dhe fjalori i luftës
– Kujtesa dhe ruajtja e kujtimeve
– Drejtësia kalimtare, krimet e luftës
– Pasqyrime gjuhësore të konfliktit
– Transformimet ekonomike dhe politike të konfliktit
– Të drejtat e njeriut dhe konflikti
– Etj.

Data me rëndësi

 • 10 nëntor 2022 – afati i fundit për dërgimin e abstraktit
 • 20 nëntor 2022 – njoftimi rreth abstraktit
 • 09&10 dhjetor 2022 – datat e konferencës

abstraktet të dërgohen në email adresën:

[email protected]

Folës kryesorë

 • Sebastian Muth – Lancaster University, Angli
 • Furtuna Sheremeti – Université de Louvain, Belgjikë
 • Mieke Vandenbroucke – Universiteit Antwerpen, Belgjikë
 • Abit Hoxha – Agder University, Norvegji

Komiteti shkencor

 • Prof. asoc. dr. Shemsedin Vehapi
 • Prof. asoc. dr. Hasan Saliu
 • Prof. ass dr. Veton Vula
 • Prof. ass. dr. Medain Hashani
 • Prof. ass. dr. Petrit Bushi
 • Dr. Giedrė Vaicekauskienė
 • Dr. Virpi Laukkanen
 • Ardita Hoxha-Jahja, Dr.Sc.Agr.
 • Prof. dr. sc Goran Ilik
 • Prof. assoc. dr. Elena Tilovska-Kechegi
 • Prof. assoc. dr. Rasa Pocevičienė
 • Dr.  Silvija Papaurelytė-Klovienė
 •  Dr. Dejan Gluvačević
 • Dr. Krešimir Dabo

Komiteti organizativ

 • Prof. ass. dr. Uranela Demaj
 • Prof. ass. dr. Venera Llunji
 • MA. Zija Rexhepi
 • Prof. ass. dr. Mentor Lecaj
 • Prof. ass. dr. Aida Alla
 • Prof. ass. dr. Roberta Bajrami
 • MA. Elsa Zyberaj
 • MA. Gresa Makolli

Kontribues

 • Lirigëzon Selimi
 • Besfort Mehmeti