Administratë Publike

Qëllimi dhe profili i programit

Qëllimi i këtij programi është thellimi, zgjerimi i njohurive të fituara nga programi bachelor në lëminë e administratës publike, duke eksploruar krahasuar të arriturat më të reja të shkencës mbi administratën publike, për një formësim të qëndrueshëm të profilit teorik e shkencor të kuadrit të ardhshëm që do të rezultojë nga ky program. Synimi i këtij programi mundëson ngritje dhe zhvillim të shkathtësive hulumtuese të proceseve dhe tematikës administrative e diplomatike. Përmes punës individuale hulumtuese vijuesit e këtij programi do të identifikojnë, sqarojnë dhe zhvillojnë konceptin teoriko shkencor të avancuar dhe një përformancë cilësore pragmatike në fushën e administratës publike dhe diplomacisë. Programi i nxit studentët të japin komente origjinale dhe të avancuara, të kenë një qasje të formësuar mbi trendet dhe zhvillimet në vend dhe regjion. Programi do të ndikojë në zhvillimin e aftësive të cilat do t’ i plotësojnë standardet e larta shkencore dhe u ndihmojnë studentëve për zhvillimin e shkathtësive kritike, analitike dhe hulumtuese, që mund të aplikohen në shumë fusha e posaçërisht në fushat bazë të programit.

Rezultatet e pritura të studimit

Arritshmëria

me sukses t’i zbatojnë njohuritë e fituara nga Administrata Publike dhe Diplomacia në shumë situata ku shqyrtohen problemet relevante praktike ose teorike;
t’i vlerësojnë problemet në bazë të kontekstit, relevancës aktualitetit dhe rëndësisë të tyre dhe t’i ndërlidhin informacionet relevante dhe burimet kyçe nëpërmjet mjeteve elektronike ose mjeteve tjera nga prizmi i perspektives dhe suksesit ;
t’i vlerësojnë problemet dhe të gjejnë zgjidhje lidhur me zbatimin e teorisë së avansuar mbi Administratën Publike dhe Diplomacinë , mbi konceptin aktual të reformimit të Administratës Publike.
t’i njohin përvojat më të mira ndërkombëtarë të botes Akademike dhe t’u referohen atyre me rastin e hulumtimeve empirike dhe atyre teoriko shkencore në elaborimin dhe eksplorimin e fushave studimore ;
Të demonstrojnë mendimin e lirë dhe kritikë , aftësi për të ofruar qasje kreative dhe zgjidhje të qëndrueshme në segmentin e harmonizimit te parimeve , objektivave dhe strategjive të shtetit amë në fushën e administrimit publik duke respektuar dokumentet ndërkombëtare dhe Evropiane mbi liritë dhe të drejtat e njeriut.
Të jenë konsekuent në progresin shkencor dhe të zhvillojnë ambicien hulumtuese shkencore për nivel të Doktoratës.

Niveli dhe grada akademike

Master në Administratë Publike (MA)

Kohëzgjatja dhe vëllimi

2 vite, katër semestra.

Viti I

Institucionet politike dhe administrative
Metodologjia e hulumtimit shkencor
E drejta administrative e avancuar
Analiza e politikave publike
Lidershipi dhe udhëheqja
E- qeverisja
Hartimi dhe menaxhimi i projekteve në sektorin publik
Të drejtat e njeriut dhe administrata
Lëndët zgjedhore
Siguria dhe menaxhimi i të dhënave

.

Shoqëria civile dhe politika

.

Menaxhimi i financave publike

.

Teoritë e demokracisë

.

Partneriteti publiko privat dhe administrimi

.

Viti II

Administratë publike krahasuese
Organizimi dhe qeverisja e shërbimeve publike
Politika dhe administrata e BE-së
Administrimi dhe qeverisja lokale
Seminar përgatitor për tezën master
Punimi master
Lëndët zgjedhore
Komunikimi publik dhe transparenca

.

Kontrolli dhe përgjegjësia e administratës

.