Dizajn Grafik

Qëllimi dhe profili i programit

Qëllimi i programit Master (MA) Dizajn Grafik është rritja dhe zbatimi i aftësive të dizajnimit në produktet multidisiplinare. Rezultati i punës së një dizajneri grafik apo ekipit multidisiplinar të dizajnit është botuar zakonisht në mediat masive ose në media e targetuara, por mund të jetë një koncept jomaterial, shërbim, imazh korporativ ose markë. Programi dy-vjeçar Master ndihmon studentët për të krijuar kontakte me kompanitë dhe me shoqërinë përreth nëpërmjet punës së projektit. Dimensioni ndërkombëtar i programit Master merr formën e ligjëruesve ndërkombëtarë dhe mundësinë për të patur një periudhë të shkëmbimit ose vendosje të punës jashtë vendit. Orari i programit Master është planifikuar në mënyrë që të lejojë përfundimin e saj në dy vjet. Plani personal i Studimit bazohet në interesat e studentëve dhe aftësive të veçanta, dhe ajo mbështet tezën e magjistraturës.

Rezultatet e pritshme

Programi ofron mundësi për studentët të zhvillojnë dhe të demonstrojnë njohuri dhe të kuptuarit, shkathtësitë dhe atributet e tjera në fushat e mëposhtme. Rezultatet e programeve janë të referuara në kornizat për kualifikimin e arsimit te lartë dhe kanë të bëjnë me studentit tipik.

Kohëzgjatja dhe vëllimi

4 semestra, 60 ECTS për vit, 120 ECTS në total

Niveli dhe grada akademike

Master i Arteve (MA) në Dizajn Grafik

Viti I

Dizajni Strategjik – 10 ECTS

Dizajni strategjik ka të bejë me përdorimin e dizajnit grafik, arteve pamore, të menduarit human dhe kulturor, psikologjinë etj për të mbështetur arritjen e qëllimeve strategjike të biznesit (p.sh. rritja e të ardhurave, rritja e ndërgjegjësimit, krijimi i simpatise etj). Të kuptuarit e modeleve të planifikimit strategjik dhe zbatimi i tij në një strategjie të përgjithshme dhe paraqitja e saj vizuale janë elemente thelbësore në hartimin e strategjik dhe do të ndihmojë nxënësit të zhvillojnë njohuri të gjithanshme për grupe të ndryshme dhe të konsumatorëve. Plani strategjia është menduar për të komunikuar në mënyrë efikase, kështu që është e rëndësishme që mesazhi të percillet në mënyrë realiste, dhe kreative.

Grafika kompjuterike I – 8 ECTS

Gjatë kursit, pjesëmarrësit do te jene ne gjendje te analizojne gjuhë të ndryshme digjitale të komunikimit, dhe do të fitojnë bazat teorike-praktike për të përfaqësuar si duhet një projekt kompleks dixhitale. Hyrje në animacion dhe grafika kompjuterike si një formë e përhapur e ekranizimit kompjuterik, për ekranin e filmit dhe ekran e telefonit smart. Nevoja ne rritjje në lidhje me aplikimet WebGL dhe aftësinë e tyre për të integruar HTML5. Hyrje në tekstin e grafikës kompjuterike për studentë që integrojne plotësisht WebGL dhe vene ne dukje programimin e aplikacionit të bazuar. Nga lart-poshtë, qasja e programimit të orientuar për mbulimin e perdorimit te materiale 3D qe ne fillimet e kursit kështu që studentët menjëherë fillojnë të krijojne grafika e tyre 3D.

Etika në Komunikim – 4 ECTS

Duke pasur parasysh rritjen e proceseve të komunikimit për komunitetin dhe jetën e përditshme, profesionistët duhet të marrin njohuri të reja në mënyrë që të vlerësojnë nëse politika e tyre e komunikimit është adresuar ne mënyre etike. Kursi synon zhvillimin e kësaj vetëdije duke analizuar situatat konkrete dhe dëshmitare.

Administrim Biznesi dhe Marketing – 4 ECTS

Kursi ofron bazat e analizës strategjike dhe organizative si dhe mjetet e para për të formuluar saktë një plan strategjik dhe një plan operacional të marketingut. Kjo lende ofron mënyra se si të integrohen bazat e biznesit dhe marketingut me aplikime të avancuara teknike, analitike, zgjidhjen e problemeve, të menduarit kritik dhe aftësive udhëheqëse. Programi për Administrim Biznesi & Marketingu përgatit nxënësit për të marrë një rol udhëheqës në fushën e marketingut. Ky kurs i përgatit studentët për karrierë si: drejtori i marketingut, koordinator marketingut, menaxher i produktit dhe markës, menaxher i marketingut dixhital dhe menaxher i shitjes ne media, pronari i biznesit të vogël dhe menaxher përmbajtjeve web.

Video Digjitale- 4 ECTS

Kusht paraprak: rekomandohet eksperience e meparshme ne grafike kompjuterike. Digital Video (Produksioni) është një kurs që fokusohet në krijimin e filmave të shkurtër (dokumentarë dhe artistike), reklama dhe video muzikë. Kursi ofron mjetet themelore për të menaxhuar dhe për të krijuar një projekt audioviziv: studentët analizojnë, nga pikëpamja teorike, gramatikën dhe sintaksën audiovizuale dhe tregimin e filmit. Studentët në klasë do të prodhojë 32 sekonda deri në pesë minuta video, duke marrë çdo projekt nga para-prodhim, përmes të shtënave, te post-prodhimi dhe redaktimi. Kursi kombinon teorinë, historinë dhe praktikën. Studentët do të mësojnë fjalorin e kinematografisë. Përveç kësaj nxënësit do të mësojnë se si të punojnë me kamera dhe redaktimin e pajisjeve. Studentët do të kenë detyra individuale; Grupet bashkëpunuese do të jetë model kryesor pune për klasën. Të jesh i suksesshëm në këtë klasë kërkon që të gjithë nxënësit të punojnë në grupe të vogla.

Menaxhimi i Projektit – 4 ECTS

Kursi do të sigurojë studentët me metodat dhe mjetet e nevojshme për të menaxhuar projekte apo punë projektuese shumë kompleks, i cilat do të përfshijnë profesionistët ne një gamë të larmishme eksperiencash. Studentët u kërkohet të testojnë drejtpërdrejt organizimin e një projekti të komunikimit përmes detyrave të ekipit. Qëllimi i programit është të pajisë studentët me njohuri të avancuara të menaxhimit të Projektit.

Viti II

: Dizajni Editorial – 10 ECTS

Programi ynë arsimor ofron njohuri të thella për historinë editoriale, si dhe sistematiken dhe evoluimin e formave editoriale dhe teknologjive të shtypura. Gjithashtu trajton shumë aspekte të botimeve desktop me anë të ushtrimeve vijuese. Programi është formuar që t i përshtatet aftësive individuale krijuese dhe njohurive te çdo nxënësi – ajo ka për qëllim për të zotëruar aftësitë e analizës subjektit dhe të artikulimit të ndërgjegjshëm te grafikes me anë të dizajnit editorial. Programi te mëson se si të marrësh mjetet e duhura për çdo grafike teknologjike dhe se si për të maksimizuar potencialin e tyre vizual.

Reklama – 8 ECTS

Në thelb reklamimi është aktiviteti apo profesioni i prodhimit te reklamave për produktet komerciale ose shërbime, ose praktika për tërhequr vëmendjen e publikut mbi nje produkt, shërbim, nevoja, etj, sidomos nga njoftimet e paguara në gazeta dhe revista, mbi radio ose televizionit, në billborde , etj Studentët do të mësojnë bazat themelore të marketingut, veçanërisht të drejtuara nga përkufizimi i markës dhe identitetit te saj. Kursi i drejton studentët nëpër hapat teorike dhe praktike të nevojshem për të krijuar një fushatë reklamuese, nga identifikimi i modeleve të komunikimit dhe rezultatet e sistemeve të kontrollit.

Dizajni i Paketimit – 8 ECTS

Ky kurs njofton studentët me e historinë e dizajnit te paketimit, teknikat e ndërtimit te paketimit me karton dhe lloje të ndryshme të kartonit, dhe zbulon rolin e paketimit si një komunikues vizual. Dizajni i paketimit mbulo fushën e formave dhe grafikes, specifikimi i materialeve dhe makinerive që do të përdoren, vlerësimi i sistemeve te paketimit, si dhe planifikimi dhe koordinimi i kërkesave të paketimit. Projektet janë të dizajnuara për të sfiduar intelektin dhe aftësitë e te menduarit te studentit.

Fotografia – 4 ECTS

Krijimi i një bazë të fortë vizuale dhe konceptuale e fotografisë artistike është fokusi i programit ne Master në Dizajn Grafik. Ky program i aplikuar i fotografisë përgatit prioritet për realizimin e projekteve artistike dosjeve për industrinë e shtypjes, marketingut, dhe masmedian. Studentët do të tregojnë veprimtari të pavarur dhe përzgjedhje ideologjike e detyrës që ata do të paraqesin në fushën e fotografisë se aplikuar. Studentët shqyrtojnë mundësitë e aplikimit të artit të tyre edhe në disiplina të tjera, duke përfshirë komunikimin vizual, artit publik, përformanca e ndërmjetme etj Gjatë kursit studentët, mësojnë dhe mbikëqyren nga profesorët e tyre dhe profesorët vizitues, puna kreative, duke prodhuar imazhe fotografisë dhe zhvillimin e të gjitha fazave te projektit..

Kulture Digjitale – 4 ECTS

Kursi analizon evolucionin e mediave digjitale për të siguruar studentët me kompetencat konceptuale dhe operacionale të nevojshme për të zhvilluar projekte të reja interaktive mediatike, te përqendruara tek përdoruesi përfundimtar. Kultura Digital (humane) është një fushë e re në zhvillim të shpejtë. Një emërtim akademik ri qe analizon kulturën dixhitale që mbulon pasojat dhe kuptimet e digjitalizimit dhe internetin në fusha të tilla si: mediat sociale, lojëra, kujtesës dixhitale, ekonomisë, politikës e më shumë. Brenda Masterit në Grafik Dizajn, studentët mund të ndërmarrin kërkime ndërdisiplinore dhe inovative në lidhje me departamentet e tjera dhe fakultetet e kolegjit AAB. Programi individual i studentit mund të theksoje si mjetet dixhitale dhe metodat ose çdo subjekt qe mbulohet nga një departament tjetër i Fakultetit.

Projekti final Master i Arteve (MA) Dizajn Grafik – 12 ECTS

Teza dhe Projekti Final. Programi parashikon zhvillimin e një teze individuale që përbëhet nga një projekt të komunikimit, i cili do të diskutohet në frontin e një komisioni. Në mënyrë që të pranohet në provimin, studenti duhet të ketë fituar kreditët e nevojshme. Provimi përbëhet nga një prezantimi i portfolios, duke treguar projektet e zhvilluara nga studentët gjatë karrierës së tyre, dhe nga një diskutim individual të tezës, të zhvilluar nën mbikëqyrjen e një profesorit-mentorit te fakultetit.