Menaxhment

Qëllimi dhe profili i programit

Objektiv i përgjithshëm i këtij programi është të zhvillojë aftësitë analitike dhe strategjike, duke promovuar konceptet që derivojnë nga një fushë e gjerë e disiplinave akademike. Ky program u mundëson studentëve të reflektojnë kreativitet dhe efikasitet dhe të sfidohen me rrethinën globale të biznesit. Studimet ofrojnë një rrjet integral konceptual dhe empirik për fusha gjenerike të menaxhmentit dhe biznesit.

Rezultatet e pritshme

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij programi akademik, studenti do të jetë në gjendje:
1. të operojë në rrethinën konkurruese të biznesit;
2. të analizojë në nivel strategjik, të zgjedhë probleme dhe të marrë vendime në rrethinën shumë komplekse dhe të ndryshueshme të biznesit;
3. të aplikojë njohuritë e tij në praktikë dhe komunikojë ato audienca të specializuara në mënyrë të qartë dhe të bindshme;
4. të përgatisë dhe prezantojë teza, raporte dhe seminare sipas standardeve profesionale;
5. të udhëheqë projekte investive;
6. të organizojë dhe zbatojë një projekt hulumtues;
7. të menaxhojë kohën në mënyrë efikase dhe të pavarur.

Niveli dhe grada akademike

Me rastin e përfundimit të studimeve, kandidati fiton thirrjen: MA Menaxhment

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin Menaxhment zgjasin 2 vite, 120 ECTS me gjithsej 4 semestra.

Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 ECTS.

Viti I

Semestri I
Metodologjia e Hulumtimit Shkencor 8 ECTS

Praktikat e Menaxhimit Bashkëkohor 8 ECTS

Ndërmarrësia dhe Inovacioni 8 ECTS

Lëndë Zgjedhore Fakultative (zgjidhet 1 nga 3 lëndë të ofruara)

Mjedisi Biznisor Legal 6 ECTS

Marka tregtare 6 ECTS

Menaxhimi i avancuar Financiar 6 ECTS

Semestri II
Menaxhimi i avancuar i burimeve njerëzore 8 ECTS

Menaxhimi i Informatave dhe Proceseve 8 ECTS

Menaxhimi i projekteve dhe investimeve 8 ECTS

Lëndë Zgjedhore Fakultative (zgjidhet 1 nga 3 lëndë të ofruara)

Menaxhimi i Strategjive te Marketingut 6 ECTS

Menaxhimi i Konfliktit ne Organizata 6 ECTS

Menaxhimi i vlerës dhe zinxhirit të furnizimit 6 ECTS

Viti II

Semestri III
Menaxhim Strategjik i Avancuar 8 ECTS

Menaxhimi i sjelljes organizative 8 ECTS

Seminar përgatitor për temën master 8 ECTS

Lëndë Zgjedhore Fakultative (zgjidhet 1 nga 3 lëndë të ofruara)

Biznesi Digjital 6 ECTS

Menaxhimi i marketingut të Shërbimeve 6 ECTS

Menaxhimi i Cilësis 6 ECTS

Semestri IV
Tema e diplomës MA 30 ECTS