Dr. sc.

Basri Sadriu

Ligjëron lëndën:

  • Ndërmarrësia dhe nvm-të