PhD. Candidat.

Engin Melekoglu

Përgjegjës për kërkime shkencore dhe projekte

Ligjëron lëndët:

  • Inxhinieri softuerike
  • Programimi i orientuar në objekte
  • Sistemet e avancuara të bazave të të dhënave
  • Web 2.0