Dr.Sc.

Engin Melekoglu

Kordinator për çështje mësimore

Ligjëron lëndët:

  • Inxhinieri softuerike
  • Programimi i orientuar në objekte
  • Sistemet e avancuara të bazave të të dhënave
  • Web 2.0