Msc.

Florijeta Hulaj

Përgjegjëse për punë praktike dhe aktivitete studentore

Ligjëron lëndët:

Gjuhët Web dhe Teknologjitë

Grafika kompjuterike dhe procesimi i imazheve

Programimi i orientuar në objekte