Kushtrim Jakupi

Ligjëron lëndët:

Muzikologji I

Muzikologji speciale II

Polifoni II

Polifoni vokale I

INSTITUTI AAB
APLIKO